Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 9 im. dr Franciszka Witaszka
Adres
Łukaszewicza 9/13, 60-726 Poznań
Telefon
061 866 33 65
Fax
061 866 33 65
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Ewelina Napierała
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • łazienka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych
  • szafki odzieżowe i ławeczki na korytarzu szkolnym
  • plac zabaw
  • plac zabaw
Opis
Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie i specjalistyczne przygotowanie do ich prowadzenia. Dzieciom i rodzicom oczekującym porady i wsparcia pomocą służy szkolny zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dwóch pedagogów i psycholog). Dla uczniów wymagających korekty różnorodnych dysfunkcji rozwojowych organizowane są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna. Dzieciom ze szczególnymi trudnościami dydaktycznymi szkoła zapewnia naukę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w klasach terapeutycznych. Szkoła prowadzi przygotowanie dzieci do nauki w oddziałach przedszkolnych. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym. Szkoła posiada 24 sale lekcyjne, w tym dwie nowoczesne pracownie komputerowe, pracownię językową, bibliotekę z czytelnią wyposażoną w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, świetlicę, salę gimnastyczną, dwa boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią i zewnętrzną siłownią, plac zabaw wyposażony w zamontowany na stałe sprzęt rekreacyjny i sprawnościowy – huśtawki, trapy, drabinki, pomosty i zjeżdżalnie - zmodernizowany dzięki środkom uzyskanym z rządowego programu "Radosna Szkoła". Oddziały przedszkolne mają zajęcia w wydzielonej części szkoły, w której nie przebywają uczniowie starsi. Pomieszczenia wyposażone w odpowiednie meble i zabawki oraz miejsca rekreacyjne są przystosowane do pracy z dziećmi 6 i 7 letnimi. Oddzielna łazienka jest przystosowana do wzrostu dzieci. Szafki odzieżowe i ławeczki w holu zapewniają małym dzieciom komfort przy rozbieraniu i ubieraniu się. Wyposażenie sal jest systematycznie wzbogacane w pomoce dydaktyczne, a pomieszczenia i sprzęt szkolny są sukcesywnie modernizowane. Młodsze dzieci mogą być objęte opieką w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 16.30. Świetlica ma do dyspozycji 4 sale, w tym salę zabaw ruchowych. Część zajęć przy sprzyjającej pogodzie realizowana jest na placu zabaw. Szkoła prowadzi żywienie w formie cateringu. W szkole wydawane są śniadania i dwudaniowe obiady. Dzieci jedzą w stołówce szkolnej pod opieką nauczycieli lub wychowawców świetlicy. W ramach programów „Doskonałe mleko w szkole” i „Owoce w szkole”, każde dziecko codziennie, bezpłatnie otrzymuje mleko i owoce.
Osiągnięcia
Szkoła uczestniczy w licznych programach i projektach edukacyjnych. Pozyskuje fundusze na ich realizację ze środków zewnętrznych: • W latach 2010 -2014 - projekt edukacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. ”Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych (projekt finansowany z budżetu państwa i ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej). Celem ogólnym projektu było rozwinięcie u uczniów klas 4-6 kompetencji kluczowych w zakresach: matematyczno-przyrodniczym i informatycznym poprzez nauczenie ich stosowania nowoczesnych metod badania otoczenia oraz profesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego. • W roku szkolnym 2013/2014- projekt edukacyjny „Rady na odpady” w ramach wygranego grantu w Konkursie Niebieskie Granty Volkswagen Poznań, edycja 2013/2014. Jego celem była realizacja działań na rzecz: poszerzania wiedzy o ochronie przyrody, kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie i wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska. • W roku szkolnym 2015/2016- zajęcia dodatkowe w ramach wygranego konkursu Wydziału Oświaty Miasta Poznania: „Flażolet i piosenka wszelaka najlepsza dla dzieciaka” i „Magia teatru”. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła realizowała innowację organizacyjno-metodyczną „Świat wokół nas” opartą na programie nauczania przyrody w klasach 4 -6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”. Inne osiągnięcia szkoły: 1. Uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą” w ramach akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej przez GAZETĘ WYBORCZĄ i FUNDACJĘ CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ. 2. Odznaczenie szkoły złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 3. Za krzewienie idei zasad samodzielności w uznaniu szczególnej aktywności Samorząd Uczniowski szkoły otrzymał wyróżnienie Komisji Oświaty i Wychowanie Rady Miasta Poznania, a rokrocznie, nasi uczniowie za pracę samorządową zdobywają „Oskary Samorządowe”. 4. Osiągnięcia w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych – prowadzenie od wielu lat klas terapeutycznych, w oparciu o autorskie programy nauczania. 5. Szkoła jest w trakcie realizacji trzyletniego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczącego stosowania oceniania kształtującego w codziennej pracy szkoły. W obecnym roku szkolnym będziemy ubiegać się o tytuł „Szkoły Uczącej Się”. 6. W szkole funkcjonują klasy sportowe – koszykówka dziewcząt w ramach współpracy z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym. 7. Aktywny udział całej społeczności szkolnej w różnorodnych działaniach służących promocji zdrowia i ochronie środowiska: * Zdobycie tytułu „Szkoły Promującej Zdrowie”. W kwietniu 2008 r., po spełnieniu licznych wymagań szkoła została wpisana na listę Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. * Posiadanie certyfikatów potwierdzających udziały m.in. w projektach edukacyjnych „RABAN! Recykling, a nie bałagan”, „Z Pyrkiem Bezpieczniej”. 8. Zdobycie przez szkołę tytułu „Przyjaciel Wolontariatu” przyznawanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu, za zaangażowanie w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 9. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym dzielnicy ŁAZARZ: m.in. szkoła jest organizatorem międzyszkolnego Łazarskiego Turnieju Piłki Nożnej, aktywnie uczestniczy w corocznie organizowanych „Dniach Łazarza”. 10. Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w różnorodnych akcjach organizowanych przez instytucje zewnętrzne np. „Góra Grosza”, organizowanych przez Towarzystwo Nasz Dom, :Gorączka Złota – PCK i inne. 11. Uczniowie odnoszą liczne indywidualne sukcesy w różnorodnych konkursach np. Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”, Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”, Mistrzostwach Poznania w Warcabach Klasycznych, w rozgrywkach sportowych osiedla i dzielnicy.
Dodatkowe zajęcia
zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, religia, opieka psychologa i pedagoga; imprezy wynikające z kalendarza, w tym: Dzień Chłopca, Mikołajki, spotkanie przedświąteczne, Dzień Babci, Dzień Dziadka, balik karnawałowy, powitanie wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka; zajęcia z elementami edukacji regionalnej, wychowania patriotycznego, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej
Godziny otwarcia uwagi
Poza zajęciami zapewniającymi realizację podstawy programowej (5 godzin dziennie) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Godziny otwarcia od
6.15
Personel
Zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadzone są przez dwóch nauczycieli - wymiennie.
Koła zainteresowań
zajęcia rozwijające zainteresowania organizowane w uzgodnieniu z rodzicami - w tym: wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum, zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne lub muzyczne
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

Pliki do pobrania
klauzula informacyjna