Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Adres
Inowrocławska 19, 61-044 Poznań
Telefon
61 8709-350
Fax
61 8768-520
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Tadeusz Badowski
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Opis

W szkole funkcjonuje jeden oddział przedszkolny. Najmłodsi uczniowie biorą udział w zajęciach  dydaktyczno - wychowawczych wynikających z podstawy programowej w godzinach 8:00- 13:00. Od 13:00- 17:00 dzieci mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo- wychowawczych. Zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli – wymiennie. Jeden nauczyciel prowadzi zajęcia edukacyjne, natomiast drugi nauczyciel po zajęciach tzw. obowiązkowych w sali oddziału przedszkolnego prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (dzieci nie przebywają w świetlicy szkolnej ze starszymi dziećmi ). Zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy i przy użyciu różnorodnych form przekazu. Podczas pracy nauczyciele korzystają z wielu metod takich jak Metoda Globalnego czytania czy Plan Daltoński, który umożliwia dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia oraz jego indywidualnej oceny postępów w pracy. Pragnąc rozwijać dusze artystyczne dzieci nauczyciele inspirują je do tworzenia ciekawych prac plastycznych korzystając z nietypowych materiałów oraz ucząc różnych technik. Zajęcia organizowane są zarówno w dostosowanej do potrzeb 6- latka sali jak i na boiskach szkolnych oraz placu zabaw. Dzieci biorą udział w licznych wycieczkach, warsztatach oraz konkursach. Placówka bierze również udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, do czego bardzo chętnie przyłączają się wszyscy uczniowie. W szkole funkcjonuje stołówka, w której każdego dnia uczniowie mogą korzystać ze śniadań oraz obiadów. Sale i szatnie są dogodnie usytuowane w budynku szkolnym. Mieszczą się na parterze, blisko innych strategicznych miejsc, np. wyjścia na boisko/ placu zabaw, stołówki, toalety oraz gabinetu lekarskiego. Dzięki temu dzieci czują się bezpiecznie i szybko odnajdują się w warunkach szkolnych. Szkoła posiada także monitoring, a teren wokół budynku jest duży i bezpieczny. Zarówno dzieci, rodzice jak i nauczyciele mogą liczyć na wsparcie ze strony szkolnego pedagoga i psychologa oraz opieki zdrowotnej pielęgniarki i stomatologa.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu, ul. Inowrocławska 19

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: spnr46@sp46.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Inowrocławska 19,  61-044 Poznań

 

2.   Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod5_oswiata@um.poznan.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 

 

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych w szczególności  w:

·         Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);

·         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),

·         Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),

 co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

·         Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki.

 

·         Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

6.    Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje prawo:

·          dostępu do treści swoich danych osobowych;

·          żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

·          żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·           żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te   sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji. 

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

  1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 


Osiągnięcia

Dzieci biorą czynny udział w różnych konkursach organizowanych przez szkołę, jak i pozaszkolnych. Uczestniczą także w imprezach sportowych – Dzień Sportu, Mikołajki na sportowo. Razem z najbliższymi miło spędzają czas podczas festynu rodzinnego, realizowanego latem. Wspólnie z klasami I-III uczniowie oddziału przedszkolnego bawią się podczas baliku karnawałowego. Szkoła współpracuje m. in. ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją, Zespołem Szkół Specjalnych nr. 105. Propagujemy i uwrażliwiamy dzieci na czytelnictwo w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez cykl „Brzechwa dzieciom”.


Dodatkowe zajęcia

religia, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna


Godziny otwarcia od
08:00
Drzwi otwarte

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe