Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
Adres
os. Oświecenia 1, 61-205 Poznań
Telefon
061-875-07-22
Fax
061-875-86-75
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Janusz Kaczmarek
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
  • świetlica
  • świetlica
  • świetlica
  • stołówka
  • plac zabaw
  • zajęcia w klasie
Opis
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica znajduje się na Ratajach. Szkoła jest jednozmianowa. Uczy się w niej 500 uczniów. Sukcesem szkoły jest wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami sprawdzianów zewnętrznych. Szkoła umożliwia rozwój zdolności poznawczych dzieci, kształtuje pozytywny stosunek do nauki, rozwija samodzielność i odpowiedzialność za podjęte działania, rozwija cechy osobowości dziecka umożliwiające udział w życiu społecznym. W czasie zajęć realizowane są zadania w zakresie edukacji polonistycznej, historycznej, matematycznej, przyrodniczej. Prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, plastyczne, muzyczne, ruchowe i komputerowe. Placówka posiada procedury wyłaniania uczniów zdolnych, dla których opracowuje się indywidualne programy nauczania. Oferta pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej dla dziecka obejmuje: warsztaty rozwoju emocjonalnego, rekomendowane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie (Przyjaciele Zippiego,  Ja i Inni), zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, wstępne badania ryzyka dysleksji w kl. 0–1, indywidualne zajęcia wspomagające. Uczniowie uczestniczą w licznych imprezach, wycieczkach, całorocznych projektach edukacyjnych (również z udziałem rodziców), akcjach, konkursach, wystawach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Uczniowie klas II i III uczestniczą w zajęciach na pływalni. Mamy dobrze wyposażone sale lekcyjne i przedmiotowe, w tym salę komputerową, przyrodniczą, historyczną, plastyczną, muzyczną oraz bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną, z której korzystają wszyscy uczniowie od kl. 0 do kl. VIII. Posiadamy dużą salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, boisko ze sztuczną nawierzchnią i plac zabaw. W szkole funkcjonuje stołówka, z której korzystają wszyscy uczniowie: • wydawane są śniadania, napoje i dwudaniowe obiady, • dzieci jedzą obiady w stołówce szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy, • dzieci z klas I – III jedzą śniadania pod opieką wychowawcy klasy, • dzieci z oddziału przedszkolnego jedzą posiłki (śniadania i obiady) pod opieką wychowawcy klasy w innym czasie niż pozostali uczniowie, • każde dziecko w szkole otrzymuje bezpłatnie mleko. Sześciolatkom w naszej szkole proponujemy: - ciekawe zajęcia: w szkole, i poza terenem szkoły, - zajęcia muzyczne z nauczycielem muzyki, - zajęcia komputerowe w sali informatycznej - ładne dobrze wyposażone sale, - zajęcia świetlicowe w godz.: 6:00 - 17:00.  W świetlicy oferujemy zajęcia teatralne i zabawy w języku niemieckim.
Osiągnięcia
• udział uczniów w licznych konkursach zewnętrznych: literackich, matematycznych, plastycznych, sportowych. Uczniowie uzyskują tytuł laureata, zdobywają czołowe miejsca i wyróżnienia. Na uwagę zasługuje coroczny sukces naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” • organizacja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas IV i VIII szkół miasta Poznania   • wydawana jest gazetka szkolna „Ekspres 19 – stki”. Redaktorzy gazetki uczestniczą w licznych konkursach zdobywają nagrody, wyróżnienia.
Godziny otwarcia uwagi
Dzieci mogą korzystać ze świetlicy która zapewnia opiekę codziennie od godz. 6 do 17. Zajęcia świetlicowe dla dzieci oddziału przedszkolnego odbywają się w oddzielnej sali. 8 - 13 zajęcia przedszkolne (realizacja podstawy programowej).
Personel
Zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadzą wykwalifikowani nauczyciele: wychowawca, nauczyciel muzyki, języka angielskiego, wychowania fizycznego.
Godziny otwarcia od
6
Organ prowadzący
Urząd Miasta Poznania - Wydział Oświaty
Drzwi otwarte
24.02.2020 r. godz. 17:00, 10.03.2020 godz. 17:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe