Powiat Poznański
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Rokietnicy - BS Rok
Nazwa oddziału

 BS Rok

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

W szkole branżowej uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących, a praktyczną naukę zawodu  odbywają  w wybranych przez siebie zakładach pracy. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym.

Oferujemy uczniom ciekawe zajęcia pozalekcyjne:

Koło Młodego Florysty

Koło robotyki

Szkolny klub tłumacza

Koło fotograficzne

Grafika komputerowa

Z wizytą u Zamoyskich

Absolwenci branżowej szkoły mają największe możliwości zatrudnienia w Polsce i poza granicami kraju. Okres nauki liczy się do stażu pracy , a za swoją pracę uczniowie otrzymują wynagrodzenie. Uczniowie mają opłacaną składkę ZUS, emerytalna i zdrowotną, przysługuje im zasiłek chorobowy oraz posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego.

 Po 3 latach nauki absolwent zdaje egzamin zawodowy.

Może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia dającej wykształcenie średnie i prawo do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Gimnazjalistów oraz absolwentów szkół podstawowych zapraszamy na drzwi otwarte : 

w Rokietnicy:

30.03.2019 r. godz. 11.00

26.04.2019 r. godz. 16.00

11.05.2019 r. godz. 12.00