Powiat Poznański
Technikum
Technikum w Poznaniu - Ia T Archit. Kraj.
Nazwa oddziału

 Ia T Archit. Kraj.

Liczba miejsc

 14

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

Technik architektury krajobrazu

Zajmuje się projektowaniem i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Opracowuje projekty terenów zielonych przy budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.

Urządza, nadzoruje i pielęgnuje tereny zielone, trawniki, rabaty, nasadzenia drzew i krzewów.

Kwalifikacja:

  • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

      OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przykładowe miejsca pracy:

pracownie projektujące tereny zielone,
gminne działy architektury krajobrazu,
przedsiębiorstwa nadzorujące tereny zielone.

Przykładowe przedmioty szkolne:

podstawy architektury krajobrazu,
rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu,
obiekty małej architektury krajobrazu,
przepisy ruchu
.