Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie - I P - policyjna (mundurowa)
Nazwa oddziału

 I P - policyjna (mundurowa)

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

KLASA POLICYJNA

Strażak, ratownik, policjant to zawody bardzo wymagające i prestiżowe. Ludzie realizujący się w ramach omawianych służb, cechują się dużą sprawnością w wielu dziedzinach, jednak przede wszystkim powinni cechować się dobrymi walorami osobowościowymi. Człowiek wybierający działania w bezpieczeństwie, musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań oraz zdobywania nowych doświadczeń.

KIM JEST STRAŻAK, RATOWNIK, POLICJANT

Osoba wykonująca powyższe profesje, zajmuje szczególną pozycję zawodową. Posiada kompetencje  związane ze sprawowaniem władzy publicznej. Korzysta na gruncie polskiego prawa karnego ze szczególnej ochrony prawnej, ale jednocześnie podlega szczególnej odpowiedzialności karnej. Jest funkcjonariuszem publicznym.

JAKIE SĄ ZADANIA STRAŻAKA, RATOWNIKA, POLICJANTA

Głównym zadaniem strażaka jest szeroko rozumiana walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, wykorzystując do tego specjalistyczny sprzęt. Policjant służy w formacji, której głównym zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ratownik, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA: zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej o omawianych zawodach, poznanie prawdziwych funkcjonariuszy i zaznajomienie się z sprzętem, którym się posługują, nabycie umiejętności posługiwania się wysokiej jakości sprzętem, który jest do dyspozycji  służb w trakcie realizowanych zajęć warsztatowych, nabycie umiejętności z pierwszej pomocy przedlekarskiej i samo ratownictwa w wodzie.

CECHY STRAŻAKA, RATOWNIKA, POLICJANTA

Powinni charakteryzować się: chęcią ciągłego rozwoju i samokształcenia, odpornością na stres, umiejętnością pracy w grupie, umiejętnością podejmowania decyzji, wysoką sprawnością fizyczną, obowiązkowością, odpowiedzialnością, umiejętnością zachowania się w różnych sytuacjach, zdolnością do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych.

Służby to także prestiżowy kierunek dla kobiet, które po ukończeniu liceum będą mogły podjąć prace w różnych służbach.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Pomyślnie ukończenie szkoły i zdany egzamin maturalny, daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych, na kierunkach bezpieczeństwo publiczne, zdrowotne.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły,  kształcący się w  specjalności strażacko – ratowniczej lub policyjnej, mogą starać się o przyjęcie do różnych służb: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby więziennej, Straży granicznej, po ukończeniu 21 lat Straży gminnych lub miejskich, Firmach ochroniarskich.

 

Czynności, które absolwent będzie wykonywał w wybranej służbie, zależeć będą przede wszystkim od skończonych kursów podstawowych i specjalistycznych już w samych służbach. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, a ofert na rynku pracy wystarczająco dużo dla każdego Ucznia. Ukończenie liceum o tej specjalności pozwoli lepiej poznać służbę, mundur i przygotować się do pracy, która jest bardzo wymagająca, ale i zaszczytna.