Ostrzeszów
Technikum
Technikum Nr 1 - Technik Technologii Drewna (z projektowaniem AutoCad i obsługą CNC).
Nazwa oddziału

 Technik Technologii Drewna (z projektowaniem AutoCad i obsługą CNC).

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka

Zawody

 Technik technologii drewna

Opis

W trakcie nauki,  absolwent nauczy się wykonywać wyroby drzewne oraz dokonywać ich  renowacji i konserwacji.                                                                                            
Zdobywa wiedzę na temat:
- projektowania wyrobów drzewnych,
- organizowania, prowadzenia i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów drzewnych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji mebli.
Osiągnięcie efektów kształcenia realizowane jest przy użyciu nowoczesnych metod projektowania i wytwarzania mebli w programach komputerowych. Uczeń nabywa umiejętności na zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych oraz na praktykach
i projektach poza granicami kraju.
Okolice powiatu ostrzeszowskiego charakteryzują się licznym umiejscowieniem zakładów przemysłu drzewnego. Rosnący popyt na wyroby   z drewna w ostatnich latach, mogą być wiodącymi czynnikami rozwoju sektora drzewnego. W wyniku tego absolwent technikum ma ogromne szanse znalezienia zatrudnienia w zdobytym zawodzie.

Dodatkowo absolwent będzie miał okazję zdobyć wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z zakresu projektowania AutoCad i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
Zdobywane kwalifikacje:
1. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
2. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów  drewnopochodnych.