Powiat Ostródzki
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu
Zespół szkół
Adres
Kujawska 1, 14-300 Morąg
Telefon
897572670, 506185064
Fax
897572670
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Skiba
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu
 • Budynek główny
 • Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu
 • Rocznica
 • 100-lecie Niepodległości
 • Biblioteka
 • Zajęcia w plenerze -klasa wojskowa
 • Zajęcia w JW
 • Współpraca ze Strażą Graniczną
 • JW
 • Musztra
 • Żywa lekcja Historii
 • Sala gimnastyczna
 • Poligon
 • Zajęcia JW
Opis
Nabór 2022/2023

do Liceum Ogólnokształcącego Nr I
w

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii

i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w MorąguSzczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:

https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2022-r..pdf


https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2022-r..pdf


https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-3-do-zarzadzenia-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2022-r..pdf


https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2022.pdf


https://www.ko.olsztyn.pl/2022/01/31/zarzadzenie-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-stycznia-2022-r-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelnia/?download_zip=33801


Podstawa prawna:

 • rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.o.,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
  – zwane dalej r.p.p.r.,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm) – zwane dalej r.c.o.f.j.s.o.OFERTA EDUKACYJNA 2022/2023

A/WOJSKOWA

Klasa pod patronatem 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Polnego Litewskiego Wincentego Gosiewskiego oraz 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, matematyka
 • języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański

Uczeń na zajęciach z edukacji wojskowej poznana specyfikę grup zawodowych związanych z bezpieczeństwem publicznym takich jak: wojsko, policja, straż miejska, straż pożarna, straż graniczna.

Absolwent oprócz przekrojowej wiedzy o siłach zbrojnych zostanie wyposażony w podstawowe umiejętności funkcjonowania w grupie, budowania więzi, współpracy w zespole.

HARMONOGRAM

16 maja - 21 czerwca 2022 r. (do godz. 1500– złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły (wygenerowanego z systemu naboru elektronicznego)

24 czerwca - 13 lipca 2022 r. (do godz. 1200– uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 13 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

24 czerwca - 22 lipca 2022 r. (do godz. 1500– potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej

25 lipca 2022 r. (do godz. 1400– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkołyDokumenty, które należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia
  o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Kujawska1 Morąg

Oferta
w przygotowaniu
Historia

Historia


Szkoła istnieje od 1947 roku, powołana do życia zarządzeniem Mazurskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie Nr 13311/47 z dnia 15 marca 1947 roku. 

więcej http://strona.zszio.webd.pl/index.php/category/o-szkole/historia/


Koła zainteresowań

W zależności od Waszych oczekiwań :)

wolontariat, koła wokalne, sportowe, plastyczne, turystyki rowerowej, historyczne, językowe etc.

Drzwi otwarte

Dojazd
https://www.google.com/maps/dir/53.9164672,19.9368704/Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Zawodowych+i+Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cych+Mor%C4%85g,+Szkolna,+14-300+Mor%C4%85g/@53.9148054,19.9337106,17z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x46e298d497b1f183:0xc36e5d935c22d596!2m2!1d19.9352329!2d53.9131954!3e0
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne organizujemy po zbadaniu potrzeb uczniów

np. Koło wokalne, sportowe, plastyczne, turystyki rowerowej, historyczne, językowe etc.

Zakres wiekowy
15-18
Osiągnięcia

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

http://zszio.webd.pl/index.php?id=strona_glowna
Współpraca z pracodawcami


Kontakty zagraniczne