Powiat Ostródzki
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu
Zespół szkół
Adres
Kujawska 1, 14-300 Morąg
Telefon
897572670, 506185064
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Skiba
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu
 • Pracownia stolarska
 • Stolarz
 • Pracownia gastronomiczna
 • Pracownia stolarska
 • Sala szkoleniowa- Sprzedawca
 • Egzamin-Sprzedawca
 • Seminarium Branżowe
OpisNabór 2022/2023

do Branżowej Szkoły I Stopnia

w

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Morągu


Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:

https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2022-r..pdf


https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2022-r..pdf


https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-3-do-zarzadzenia-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2022-r..pdf


https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2022.pdf


https://www.ko.olsztyn.pl/2022/01/31/zarzadzenie-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-stycznia-2022-r-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelnia/?download_zip=33801


Podstawa prawna:

 • rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.o.,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
  – zwane dalej r.p.p.r.,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm) – zwane dalej r.c.o.f.j.s.o.


OFERTA EDUKACYJNA 2022/2023

Kształcimy we wszystkich zawodach uczniów, którzy zawarli z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nauka w szkole trwa trzy lata, uczeń otrzymuje status pracownika młodocianego.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole w Morągu, a kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest w postaci kilkutygodniowych kursów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowane ośrodki szkoleniowe.

W trakcie nauki zawodu uczeń jako młodociany pracownik otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za pracę (stawki mogą zmieniać się co kwartał)

kl. I – 5 % przeciętnego wynagrodzenia
kl. II – 6 % przeciętnego wynagrodzenia
kl. III – 7 % przeciętnego wynagrodzenia


Pracodawca odprowadza do ZUS składkę na ubezpieczenie emerytalne pracownika młodocianego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.


Przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

HARMONOGRAM

16 maja–21 czerwca 2022r.(do godz. 1500)złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły (wygenerowanego z systemu naboru elektronicznego)

24 czerwca–13 lipca 2022r.(do godz. 1200)uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 13 lipca 2022r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 lipca 2022r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

24 czerwca22 lipca 2022r.(do godz. 1500)potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej

25 lipca 2022r.(do godz. 1400)podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • umowa/zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
 • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Kandydaci muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Kandydatów na badanie lekarskie kieruje pracodawca

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Kujawska1 Morąg

Oferta
w przygotowaniu
Historia

Historia


Szkoła istnieje od 1947 roku, powołana do życia zarządzeniem Mazurskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie Nr 13311/47 z dnia 15 marca 1947 roku. 

Więcej http://strona.zszio.webd.pl/index.php/category/o-szkole/historia/


Koła zainteresowań

W zależności od Waszych oczekiwań :)

wolontariat, koła wokalne, sportowe, plastyczne, turystyki rowerowej, historyczne, językowe etc.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne organizujemy po zbadaniu potrzeb uczniów

np. Koło wokalne, sportowe, plastyczne, turystyki rowerowej, historyczne, językowe etc.


Dojazd
https://www.google.com/maps/dir/53.9164672,19.9368704/Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Zawodowych+i+Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cych+Mor%C4%85g,+Szkolna,+14-300+Mor%C4%85g/@53.9148054,19.9337106,17z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x46e298d497b1f183:0xc36e5d935c22d596!2m2!1d19.9352329!2d53.9131954!3e0
Drzwi otwarte
.
Współpraca z pracodawcami
Kontakty zagraniczne
Osiągnięcia

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

http://zszio.webd.pl/index.php?id=strona_glowna