Powiat Ostródzki
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
Zespół szkół
Adres
Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda
Telefon
89 6465278
Fax
89 6469141
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Anna Teodorowicz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Zapraszamy!
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Super oferta!
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • wolontariusze w akcji
 • Pracownia obrabiarek CNC
 • Lecimy do Grecji!
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Nad Kanałem Korynckim
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Partner-WSO
 • Partner-WSO
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Partner-WSO
 • Pracownia obrabiarek CNC
 • Pracownia obróbki ręcznej
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Pracownia CAD/CAM
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie
Opis

Szkoła z największym doświadczeniem w kształceniu zawodowym – 75 lat istnienia!

- Kształcimy fachowców dla dużych firm w regionie m.in.: WSO Ostróda, OSI Food Solutions Poland Sp.z o.o. Górka, Zakład Tapicerstwa Okrętowego „Pacyfik”, Ekobud Ostróda, Mazury Sp. Z o.o. w Ostródzie, Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. Oddział w Morlinach, MPEC Sp. z o.o. 

- Stała współpraca z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Ostródzie.

- Kształcenie zawodowe we wszystkich zawodach, we współpracy z przodującymi na rynku przedsiębiorcami.

- Możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności w systemie kursowym organizowanym w szkole.

- Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, możliwość uzupełnienia wykształcenia w Liceum Ogólnokształcącym w formie stacjonarnej lub zaocznej  lub kontynuacja nauki w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania tytułu technika.

- Pomoc w poszukiwaniu atrakcyjnych praktyk zawodowych.

- Dodatkowe bezpłatne kursy:   programowanie robotów,    operator wózków widłowych, projektowanie 2D  i 3D, kurs na bezdotykowe kasy fiskalne i inne

- Nauka jazdy za darmo (kat. B -mechanik pojazdów samochodowych).

- Doskonała baza sportowa: dwie siłownie, dwie sale gimnastyczne


- Profesjonalna i życzliwa kadra pedagogiczna.

- Sale lekcyjne i świetlica wyposażone w sprzęt audiowizualny, multimedialny.

- Ogólnodostępny internet.

- Szkoła skomputeryzowana, wdrożony e – dziennik.

- Dobrze wyposażone Pracownie Ćwiczeń Praktycznych.

- Opieka specjalistów: pedagog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, psycholog, logopeda.

- Dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych oraz z niepowodzeniami edukacyjnymi.

- Udział w projektach:

 Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowychprojekt realizowany od  1 kwiecień 2017 do 31 sierpnia 2019. Celem projektu jest nabycie/podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 60 os dorosłych z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez realizację Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych  (KKZ)  i Kursu Umiejętności Zawodowych (KUZ) w okresie od 1.04.2017-30.08.2019 w zawodach takich jak: fryzjer, krawiec, kucharz, technik przemysłu mody, technik elektryk, technik organizacji żywienia i usług gastronomicznych. Efekt: uzyskanie przez minimum 24 osoby świadectwa potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie.

„Zawodowcy na start” - projekt realizowany w okresie od 2 stycznia 2017r. do 28 lutego 2019r. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnia uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. W projekcie wzięli udział uczniowie w zawodach: technik logistyk, technik mechanik, technik architektury krajobrazu, technik usług fryzjerskich, elektromechanik, kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych.  W ramach Projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy, pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji. Część z nich zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu VCC (Vocational Competence Certificate – stanowiącym jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych), potwierdzającym nabycie, podwyższenie lub doskonalenie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

 „Staże zawodowe podstawą zatrudnienia”projekt realizowany od września 2018 do września 2019. Objętych nim zostało 14 uczniów naszej szkoły . Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie to logistycy. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 •       kurs ECDL współpraca online
 •       szkolenie SOLVER – dodatek do arkusza kalkulacyjnego
 •       szkolenie radzenie sobie ze stresem
 •       szkolenie zarządzanie czasem
 •       szkolenie trening asertywności
 •       szkolenie koszty w logistyce
 •       prawo jazdy kat. B dla 4 uczniów pełnoletnich (2K i 2M)
 •       płatne staże zawodowe

Celem projektu jest zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu logistyki co podniesie konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy.

„Technik mechanik - powrót do jakości” – projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2019.  Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez modernizację metod kształcenia w szkole z kierunku technik mechanik dzięki doposażeniu placówki i organizowanym kursom kształcenia zawodowego. Projekt zakłada doposażenie bazy dydaktycznej szkoły kształcenia zawodowego przy jednoczesnym zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy. Zakłada również wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego szkoły. W ramach projektu powstaną nowe pracownie - obrabiarek konwencjonalnych, sterowanych numerycznie, pracownia komputerowa do programowania obrabiarek CNC oraz pracownia obróbki ręcznej i montażu.

Oferta
w przygotowaniu
Historia

Historia Zespołu Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica jest ściśle związana z powojenną historią miasta. 3 lutego 1947 roku Kuratorium Oświaty w Olsztynie powołuje do życia Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, pod dyrekcją pana Józefa Pleskaczewskiego, dzięki któremu szkoła szybko rozwija się.

            Największym wydarzeniem w roku szkolnym 1950/51 był pierwszy w historii szkoły egzamin maturalny dla uczniów Liceum Mechanicznego. Wśród 21 zdających egzamin ukończyło z wynikiem pozytywnym 100% uczniów.

            W roku szkolnym 1967/1968 naukę rozpoczęło 384 uczniów w 16 oddziałach. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na pełnym etacie i 13 tak zwanych dochodzących. W tym roku utworzono etat bibliotekarza.

            Kolejnymi etapami rozwoju szkoły jest otwarcie świetlicy szkolnej oraz rozpoczęcie budowy budynku warsztatów szkolnych w roku szkolnym 1970/1971

             Od 1 września 1974 nasza szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Zawodowych.

            13 października 1988 roku następuje otwarcie nowo wybudowanej sali sportowej.
Uroczystość ta połączona jest z nadaniem szkole imienia księdza Stanisława Staszica i wręczeniem sztandaru.

            Rok szkolny 1993/1994 to trudny czas dla szkoły. 10 kwietnia 1994 r. na długo pozostanie w naszej pamięci. Około południa na strychu szkoły wybuchł pożar. Wszyscy, którym szkoła była bliska ruszyli na ratunek. Ratowano dokumenty, wartościowe sprzęty, książki. Ogień strawił trzy klasy. Wprowadzono całonocne czuwanie, by nie doprowadzić do powtórzenia tragedii. Zaangażowanie było tak wielkie, że już po tygodniu odbywały się lekcje.

Uchwałą Rady Powiatu szkoła z dniem 1 września 2013 zmienia nazwę na Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. Do Zespołu Szkół zostaje włączone Centrum Kształcenia Ustawicznego. W jednej strukturze organizacyjnej będą funkcjonowały: szkoła młodzieżowa i placówka kształcenia dorosłych. Dyrektorem ZSZ i CKU zostaje Maria Rymarska – Pszenna. Wicedyrektorem szkoły młodzieżowej ds. organizacji i dydaktyki zostaje Anna Teodorowicz. Wicedyrektorem placówki dla dorosłych ds. organizacji i dydaktyki została Elżbieta Rudzińska.

 

Od września 2017  zasadnicza szkoła zawodowa zmienia nazwę na szkołę branżową. Równocześnie w Staszicu kształcą się uczniowie w technikum, szkole zawodowej i szkole branżowej.

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy z nowymi władzami szkolnymi. Dyrektorem szkoły została Anna Teodorowicz, zastępcą został Dariusz Marchlewski, a w szkole dla dorosłych Elżbieta Rudzińska, kierownikiem PĆP nadal pozostaje Hanna Klonowska, kierownikiem Praktyk Zawodowych Piotr Kaszczyński.

W Staszicu przygotowujemy młodzież do działalności w zawodach rzemieślniczych oraz kształcimy w technikum w zawodach technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik hotelarz, technik logistyk oraz technik organizacji reklamy.

Stałe rozszerzanie oferty edukacyjnej oraz troska o nowoczesną bazę dydaktyczną sprawiają, że nasza szkoła jest atrakcyjnym miejscem służącym zdobyciu upragnionego zawodu, co powoduje, że młodzi ludzie mają perspektywy podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Koła zainteresowań

W szkole w roku szkolnym 2020 - 2021 działają następujące koła zainteresowań:

 • PCK, HDK 
 • Szkolne Koło Wolontariatu 
 • Koło gastronomiczne 
 • Koło fotograficzne 
Osiągnięcia

Uczniowie Staszica brali udział w Światowych Dniach Młodzieży oraz rok rocznie uczestniczą w Powiatowej Pielgrzymce Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych do Lubajn.

W Staszicu odbywają  się rajdy rowerowe, spływy kajakowe, zawody sportowe, w których osiągali czołowe miejsca.

Nasi kucharze biorą w konkursach kulinarnych. W ogólnopolskim konkursie kulinarnym ‘’Literacka kuchnia” oraz „Black Box” zajmujemy najlepsze miejsca.

W konkursach wokalnych „Perłowa Nuta”, „Sursum Corda”, „Konkurs kolęd i pastorałek”, „Ogólnopolski festiwal piosenki Jacka Kaczmarskiego”, Festiwal Piosenki Anglojęzycznej” nasi uczniowie wyśpiewywali co roku pierwsze lub drugie miejsca oraz otrzymywali wyróżnienia.

W ogólnopolskim konkursie „Jesteśmy cyfrowo bezpieczni” zajęliśmy II miejsce. W nagrodę uczniowie pojechali na tygodniowy obóz edukacyjny w Tarnowie.

 Wolontariusze Staszica pomagali zwierzakom w ostródzkim schronisku, organizując zbiórki żywności oraz wyposażenia tj. koce, kołdry, smycze itp.

Fryzjerzy z klas technikum w Międzynarodowym i Ogólnopolskim konkursie fryzjerskim o Puchar Prezydenta Olsztyna w kolejnych latach zajmowali miejsca na podium za kreację oraz stylizacje.

W Ogólnopolskim konursie recytatorskim w 2017 roku nasze uczennice zajęły pierwsze i trzecie miejsce.

Zdobyliśmy certyfikat „Bezpieczna szkoła +” w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”

W ósemce „Ośmiu wspaniałych” znalazła się też uczennica Staszica.

Braliśmy udział w akcji organizowanej przez Agencję Rynku Rolnego z Olsztyna „Zdrowe śniadanie” w „Warsztatach kulinarnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych poświęconych żywności tradycyjnej” organizowanych przez KOWR w Olsztynie

Zdobyliśmy wyróżnienie w akcji „Gorączka złota”

Uczennice z technikum fryzjerskiego wykonując usługi fryzjerskie zarobiły 513 zł, które przeznaczyły Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

Szkoła nasza bierze aktywny udział w akcji „Bezpieczny Internet -  Cyfrowobezpieczni”

100 – lecie odzyskania niepodległości uczciliśmy biorąc udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł Biały – Nasza Duma”, wojewódzkim konkursie szkół średnich „Dla Niepodległej 1919 – 2018”, inscenizacją Hołdu Ruskiego. Wspólne odśpiewalismy hymn narodowy w ramach akcji „Rekord dla niepodległej”.  W konkursach tych otrzymaliśmy wysokie noty.

Zdobyliśmy certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu”

W konkursie wojewódzkim „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”  fryzjerzy ze Staszica zajęli I miejsce, stolarze III miejce

Od wielu lat organizujemy w szkole „Dni Rodziny”

Pamiętamy o powstańcach warszawskich uczestnicząc w akcji „Kartka dla Powstańca”, zbieramy żywność dla kombatantów.

Uczestniczymy w akcji „Młoda krew ratuje życie”

Bierzemy udział w konkursach fotograficznych i zdobywamy nagrody. Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie fotograficznym „Drzewa architekci krajobrazu i świadkowie historii”,  wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Tęcza”  pt. „Piękno otaczającego nas świata” oraz „Architektura w obiektywie”

Uczniowie z technikum – technik Logistyk biorą udział w Ogólnopolskiej olimpiadzie Logistycznej, w której odnoszą sukcesy.

Zajmujemy też dobre miejsca w „Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej” oraz „Olimpiadzie Wiedzy Pożarniczej”

Każdego roku uczniowie Staszica toczą boje o najlepsze miejsca w Powiatowym Konkursie Savoir - Vivre

Dojazd

Do szkoły jest bardzo dobry dojazd wszelkimi środkami transportu:

- ok. 100 m. - dworzec PKP i PKS

- ok 50 m. - przystanek komunikacji miejskiej oraz prywatnych przewoźników (tzw. okejki)Drzwi otwarte


Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami  w regionie m.in.: WSO Ostróda, OSI Food Solutions Poland Sp.z o.o. Górka, Zakład Tapicerstwa Okrętowego „Pacyfik”, Ekobud Ostróda, Mazury Sp. Z o.o. w Ostródzie, Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. Oddział w Morlinach a także z Organizacją Pracodawców -  Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców  zrzeszającą ponad sto zakładów rzemieślniczych oraz Ochotniczym Hufcem Pracy.

W ramach współpracy od roku szkolnego 2019/20 w porozumieniu z Wagon Service Ostróda kształcenie w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń odbywa się  na zasadach klasy patronackiej, na bardzo atrakcyjnych warunkach gwarantowanych przez firmę( wyprawka szkolna, finansowanie dojazdów dla uczniów z poza terenu miasta Ostródy, dodatkowe szkolenia zawodowe, całkowity koszt dofinansowania na jednego ucznia w cyklu kształcenia na poziomie 6.000 tys zł., możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły). Celem kształcenia jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry produkcyjnej dla potrzeb zakładu pracy.

Kształceniem patronackim objęte są również klasy wielozawodowe tworzone przy współpracy z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie.

Współpraca z przedsiębiorstwami to przede wszystkim możliwość odbywania zajęć praktycznych oraz staży w rzeczywistych warunkach pracy, kontakt z nowymi technologiami stosowanymi w przemyśle oraz maszynami  i urządzeniami jakimi dysponują zakłady pracy.  Jest to doskonała okazja do zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, nabywania umiejętności i zdobywania wiedzy pod nadzorem fachowców w branży.

Według najnowszej prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, kierunki kształcenia oferowane przez szkołę zaliczone do bardzo poszukiwanych to : Mechanik monter maszyn i urządzeń, Ślusarz,  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Stolarz, Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, Tapicer, Operator obrabiarek skrawających, Dekarz, Cieśla, Magazynier- logistyk, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik, Elektryk.
 Wszystkie wymienione kierunki kształcimy w Staszicu!

Kontakty zagraniczneW ramach projektu  „International Job Experience” 20 uczniów w zawodzie technik  logistyk, technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu, kucharz i fryzjer  wyjechało na trzy tygodniowy staż zawodowy do Włoszech oraz Hiszpanii. Praktyki odbyły się w kilku firmach,
m.in. w przedsiębiorstwach w dziale logistyki, restauracjach, w zakładach fryzjerskich w ogrodach Uniwersytetu w Granadzie. Po pracy był też czas na odpoczynek. Uczniowie zwiedzili Rimini we Włoszech oraz Granadę. 
„Budujmy swoją przyszłość! – zagraniczne staże zawodowe grupa przebywała na stażu zawodowym w hiszpańskiej Granadzie. Uczniowie odbyli staże z zakresu architektury krajobrazu oraz ogrodnictwa w Alhambrze i Generalife – warownym zespole pałacowym, ogrodach i pałacu letnim, wpisanymi w 1984 roku na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 
Podopieczni Hufców Pracy z Ostródy i Giżycka w ramach projektu ,,Inwestycja w przyszłość - postaw na sukces z programu Erazmus+” - trzytygodniowy staż zawodowy w hiszpańskiej Maladze. Uczestnicy projektu pracowali w miejscowych salonach fryzjerskich i zakładach stolarskich,
a komunikację z pracodawcami i personelem ułatwił im ukończony w kraju kurs języka hiszpańskiego. W Maladze młodzież również doskonali swoje umiejętności językowe podczas zajęć konwersacyjnych z native speakerem. Spotkania nastawione były przede wszystkim na komunikację
i przełamywanie bariery językowej.

 Od 19 stycznia 2020 grupa logistyków przebywała na stażu zagranicznym w greckim Tolo na półwyspie Penelopez. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Celem głównym wyjazdu jest rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych 16 uczniów/nnic Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie z kierunku technik logistyk poprzez realizację zagranicznych staży zawodowych w Grecji w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie poznali grecką branżę logistyczną od kuchni, natomiast poza stażem - kulturę grecką. Zwiedzili m.in. Epidauros, Mykeny, Nafplion, Assini.

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach zajęć pozalekcyjnych w szkole działa:

 • Koło muzyczne 
 • Koło taneczne 
 • Szkolny klub sportowy - piłka siatkowa 
 • Szkolny klub sportowy - piłka nożna