Powiat Ostródzki
Technikum
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu
Zespół szkół
Adres
Kujawska 1, 14-300 Morąg
Telefon
897572670, 506185064
Fax
897572670
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Skiba
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu
 • Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu
 • Recepcja
 • Pokój hotelowy
 • Obsługa gości hotelowych
 • Pracownia gastronomiczna
 • Sala obsługi konsumenta
 • Biblioteka
 • Zajęcia kulinarne
 • Lizbona- praktyka
 • Salka TH
 • Zajęcia praktyczne TD
 • Wycieczka
 • Egzamin TD
 • Wycieczka TD
Opis
Nabór 2022/2023

do Technikum Nr 1
w

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w MorąguSzczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:

https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2022-r..pdf


https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2022-r..pdf


https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-3-do-zarzadzenia-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2022-r..pdf


https://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2022.pdf


https://www.ko.olsztyn.pl/2022/01/31/zarzadzenie-nr-6-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-stycznia-2022-r-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelnia/?download_zip=33801


Podstawa prawna:

 • rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.o.,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
  – zwane dalej r.p.p.r.,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm) – zwane dalej r.c.o.f.j.s.o.


OFERTA EDUKACYJNA 2022/2023

Ukończenie technikum pozwala uzyskać świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie (osobne świadectwo dla każdej kwalifikacji) po zdanym egzaminie - dyplom technika, świadectwo dojrzałości.

Dzięki zajęciom praktycznym, dodatkowym kursom i obowiązkowym praktykom będziesz świetnie przygotowany do rozpoczęcia pracy. Po ukończeniu technikum będziesz idealnym pracownikiem, bo pracodawcy szukają osób młodych z doświadczeniem i coraz chętniej inwestują w ich rozwój. W technikum kształcimy uczniów na przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, a chętni mogą wyjeżdżać na zagraniczne miesięczne staże.


Prowadzimy nabór do klas


TH/Technik hotelarstwa

Zapewniamy kształcenie umiejętności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości. Technik hotelarstwa organizuje usługi hotelarskie nabywając umiejętności w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji i dziale służby pięter, przygotowuje oferty i prowadzi sprzedaż usług hotelarskich, prowadzi korespondencję oraz biegle posługuje się językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w obiektach hotelarskich na całym świecie tj. hotelach , motelach, pensjonatach, Resortach SPA & Wellness; w ruchomej bazie hotelarskiej na promach i statkach pasażerskich oraz samolotach, jako rezydent turystyczny w hotelach na całym świecie, w organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach turystycznych i hotelarskich. Ukończenie technikum pozwala na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w tym agroturystyki. To zawód dla kreatywnych, komunikatywnych, operatywnych i życzliwych. Daje możliwości rozwoju osobistego i zwiedzania świata.

rozszerzenia: geografia, matematyka,

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, geografiaTG/Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zdobędziesz umiejętność organizacji pracy w zakresie produkcji gastronomicznej i obsługi konsumentów. Poznasz zasady układania jadłospisów i zestawów potraw oraz prowadzenia dokumentacji rachunkowej zakładu gastronomicznego. To zawód dla komunikatywnych, odpowiedzialnych, mających predyspozycje do kierowania zespołem i posiadających wysoką kulturę osobistą.

Ukończenia technikum daje możliwość podjęcia pracy jako szef kuchni, kucharz, menadżer zakładu gastronomicznego, kierownik do spraw żywienia, organizator imprez okolicznościowych, pracownik firmy cateringowej, doradcy w zakresie prawidłowego żywienia, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej lotniczej, morskiej i kolejowej, daje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

rozszerzenia: biologia, matematyka,

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, biologiaTD/Technik technologii drewna

Klasa pod patronatem Fabryki Mebli TARANKO. Absolwent potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

Rozwój branży meblarskiej w naszym regionie spowodował ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu technologii obróbki drewna, jak również na roboty wykończeniowe w budownictwie. Istnieje zatem zapotrzebowanie na technologów drewna w przemyśle meblarskim, tartacznym i zabawkarskim. Zawód daje możliwość prowadzenia własnej działalności usługowo – gospodarczej.

rozszerzenia: informatyka, matematyka

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka


TH/Technik handlowiec

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec pozwoli przygotować absolwentów do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.

Uczniowie podczas nauki zdobywają kursy i kwalifikacje zawodowe:

K1 - HAN.01. Prowadzenie sprzedaży – absolwent

K2 - HAN.02. Prowadzenie działań handlowych - absolwent

rozszerzenia: geografia, język angielski

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka


HARMONOGRAM

postępowania rekrutacyjnego

16 maja–21 czerwca 2022r.(do godz. 1500)złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły (wygenerowanego z systemu naboru elektronicznego)

24 czerwca-13 lipca 2022r.(do godz. 1200)uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 13 lipca 2022r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 lipca 2022r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

24 czerwca-22 lipca 2022r.(do godz. 1500)potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej

25 lipca 2022r.(do godz. 1400)podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru

 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły
 • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • karta zdrowia
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowania na badania lekarskie należy pobrać w sekretariacie szkoły.


Oferta
w przygotowaniu
Historia

Szkoła istnieje od 1947 roku, powołana do życia zarządzeniem Mazurskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie Nr 13311/47 z dnia 15 marca 1947 roku. 

więcej http://strona.zszio.webd.pl/index.php/category/o-szkole/historia/


Koła zainteresowań

W zależności od Waszych oczekiwań :)

wolontariat, koła wokalne, sportowe, plastyczne, turystyki rowerowej, historyczne, językowe etc.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne organizujemy po zbadaniu potrzeb uczniów

np. Koło wokalne, sportowe, plastyczne, turystyki rowerowej, historyczne, językowe etc.

Dojazd
https://www.google.com/maps/dir/53.9164672,19.9368704/Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Zawodowych+i+Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cych+Mor%C4%85g,+Szkolna,+14-300+Mor%C4%85g/@53.9148054,19.9337106,17z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x46e298d497b1f183:0xc36e5d935c22d596!2m2!1d19.9352329!2d53.9131954!3e0
Drzwi otwarte

Współpraca z pracodawcami

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron. Szkoła zawodowa kształci młodych ludzi, którzy po opuszczeniu jej murów powinni dobrze poruszać się na rynku pracy. Uczniowie powinni być wyposażeni zarówno w wiedzę i umiejętności z zakresu zawodu, którego się uczą, ale także w szereg innych ważnych z punktu widzenia pracodawcy, umiejętności. Pracodawcy mogą także wspierać kształcenie ogólne i podejmować szereg działań z zakresu promocji określonej branży, zawodu czy przedsiębiorstwa wśród społeczności lokalnej.

Korzyści wynikające ze współpracy:
 podnoszenie poziomu praktycznej nauki zawodu, w tym praktyk zawodowych,
 popularyzowanie zawodów niezbędnych dla lokalnego rynku pracy (np. w ramach dni otwartych, organizowanie wycieczek zawodoznawczych, praktyk, staży dla uczniów i nauczycieli),
 pomoc w doskonaleniu nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 współorganizowanie konferencji poświęconych kształceniu zawodowemu,
 umożliwianie odbywania stażów absolwenckich,
 informowanie o trendach społecznych, gospodarczych i technologicznych oraz dostosowywanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy,
 inicjowanie, kreowanie i wdrażanie zawodowych projektów edukacyjnych,
 wspieranie transferu wiedzy i doświadczenia pomiędzy partnerami,
 podejmowanie działań zmierzających do tworzenia i właściwego wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych,
 udział w organizowaniu dodatkowych zajęć i kursów w formach pozaszkolnych dla uczniów klas szkół zawodowych w celu zwiększenia szansy ich zatrudnienia po ukończeniu szkoły,
 podejmowanie inicjatyw służących podnoszeniu umiejętności posługiwania się językami obcymi przez uczniów i nauczycieli,
 współorganizowanie przedsięwzięć motywujących uczniów do rozwijania kompetencji zawodowych m. in. konkursów, quizów.

http://zszio.webd.pl/pliki/pracodawcy_w_t.pdf


Kontakty zagraniczne
Osiągnięcia

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

http://zszio.webd.pl/index.php?id=strona_glowna