logo nabor plonsk
informator
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
Adres ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk brak zdjęcia szkoły
Telefon 236622145
Fax 236622685
E-mail dyrekcja@loplonsk.pl
Strona WWW http://www.loplonsk.pl
Opis I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku wraz z Powiatowym Gimnazjum Publicznym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku. W roku szkolnym 2018/2019 planujemy przyjąć uczniów do 6 klas licealnych – do wyboru spośród podanych niżej, tj.:
- trzech klas w których warianty rozszerzeń umożliwiają przygotowanie do podjęcia studiów: politechnicznych/menedżerskich/medycznych/przyrodniczych/prawniczych – A1, A2, A3, W ramach tych klas planowane jest utworzenie międzyklasowej grupy menedżerskiej objętej patronatem Firmy „Roca” współpracującej miedzy innymi z Politechniką Warszawską.
- jednej/dwóch klas obywatelsko-prawniczych w których warianty rozszerzeń umożliwiają przygotowanie do podjęcia studiów: dziennikarskich, prawniczych, językowych (filologicznych), pedagogicznych – B. Klasa ta zostanie utworzona we współpracy z Kancelarią Senatu RP oraz Uniwersytetem Warszawskim.
- jednej/dwóch klas medyczno-przyrodniczych w których warianty rozszerzeń umożliwiają przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych – C
- jednej klasy politechnicznej utworzonej we współpracy z Politechniką Warszawską, przygotowującej uczniów do podjęcia przede wszystkim studiów na kierunkach politechnicznych – P
W zależności od oczekiwań kandydatów możliwe jest utworzenie np. 4 klas matematyczno-informatycznych, 2 klas medyczno- przyrodniczych czy 2 klas obywatelsko-prawniczych.
Najczęściej wybierane przez naszych uczniów są następujące kierunki studiów (dane z 2017 roku): politechniczne (61 osób), medyczno-przyrodnicze (31 osób), prawnicze (11 osób),humanistyczne (28 osób), filologiczne (11 osób), ekonomiczno-administracyjne (27 osób), inne kierunki (17 osób). Ok. 70% naszych Absolwentów studiuje w Warszawie.
Każdy uczeń musi rozszerzać minimum dwa przedmioty.
Szkoła zapewnia, w 100%, wszystkim uczniom realizację trzech rozszerzeń, każde kolejne rozszerzenie będzie mogło być realizowane, jeśli uda się umieścić je w planie zajęć ucznia.
Począwszy od klasy pierwszej, rozszerzenia będą realizowane z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka /rozszerzenia rozpoczną się w styczniu - nie dotyczy klasy „B”/, matematyka /tylko klasy „A”/, język polski / tylko klasa „B”/, języki obce - uczniowie z wybranych grup.
Języki obce nauczane w szkole: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński,. Zakładana liczba godzin nauczania języków obcych w wymiarze tygodniowym to 2/3 do 6 godzin w tygodniu. Możliwość wyboru języka obcego będzie uzależniona od liczby zainteresowanych i liczby grup danego języka proponowanych przez szkołę.
Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyklasowych, dlatego uczniowie mogą wybierać dowolny język obcy niezależnie od klasy, do której zostaną przyjęci.
Podstawową zasadą stosowaną przy przypisywaniu uczniom języków obcych jest zapewnienie możliwości kontynuowania przez uczniów nauki dwóch języków obcych, których uczyli się w gimnazjum.
Każdy uczeń musi kontynuować naukę przynajmniej jednego języka obcego, którego uczył się w gimnazjum.
Dodatkowe informacje Rekrutacja 2017
Dojazd Szkoła położona jest przy jednej z głównych ulic Płońska - ulicy Płockiej. Młodzież dojeżdża do szkoły, korzystając z komunikacji PKS, wynajętych autokarów lub prywatnego transportu. Możliwe jest też zakwaterowanie się w internacie.
Historia szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza jest najstarszą szkołą licealną w Powiecie Płońskim. Powstało w 1917 roku z inicjatywy grupy obywateli zrzeszonych w Polskiej Macierzy Szkolnej. Szkołę utrzymywano przede wszystkim z czesnego opłacanego przez uczniów. Roczne czesne wynosiło ok. 500,00 złotych, podczas gdy woźny w szkole zarabiał miesięcznie ok. 100,00 złotych. Swego rodzaju tragedię przeżył ówczesny uczeń płońskiego gimnazjum, nieżyjący już obecnie światowej sławy urolog, twórca urologii polskiej prof. Stefan Wesołowski. Jak napisał w swoich wspomnieniach: „Kiedy w grudniu (1922 – klasa IV) przyjechałem na Święta Bożego Narodzenia do domu (...) ojciec oświadczył: - Niestety. Do szkoły już nie wrócisz. Nie ma pieniędzy na opłacenie szkoły i stancji”. Na szczęście znalazł miejsce w państwowym gimnazjum w Dubnie. Musiał jednak zdać egzamin wstępny. „...Egzamin zdałem celująco - wspomina profesor - gdyż poziom nauczania w Płońsku był znacznie wyższy i mógłbym zdawać z powodzeniem o klasę wyżej”.
Właściwie w Płońsku do 1929 roku funkcjonowały dwa gimnazja – męskie, w którym nauka pobierana była do południa, a po południu naukę rozpoczynały dziewczęta z gimnazjum żeńskiego. Nauka trwała 8 lat. Nauczycielami byli najczęściej Polacy ze wschodu, którzy szukali swego miejsca w odrodzonej Ojczyźnie. Od 1918 roku uczniowie korzystali z budynku przy ulicy Płockiej, który do niedawna był siedzibą władz miasta. W 1929 roku gimnazjum stało się szkołą koedukacyjną. Inną ważną datą był rok 1927, kiedy to zarząd płońskiego koła PMS wyraził zgodę na uczęszczanie do szkoły osób wyznania mojżeszowego. W 1930 roku szkoła przeszła pod zarząd władz miasta Płońska.
W 1934 roku gimnazjum otrzymało własny budynek - ten, który dziś stanowi najstarszą część kompleksu szkolnego. Tak zapamiętali to wydarzenie dziennikarze szkolnego miesięcznika „Młoda Myśl”: „W podniosłym nastroju opuszczaliśmy mury szkolne, które od tej chwili nabrały dla nas nowej wartości. Wychodząc, jeszcze raz rzuciliśmy okiem za siebie. Biały masyw frontu odcinał się wyraźnie na tle pogodnego błękitu nieba, lekki wiaterek poruszał sztandarem na wysokim maszcie, złote litery napisu nad wejściowymi drzwiami lśniły w promieniach południowego słońca. Jakże piękny mamy gmach szkolny”.
Wybuch II wojny światowej kończy pierwszy okres funkcjonowania szkoły.
Po przerwie spowodowanej czasem okupacji niemieckiej już w styczniu 1945 roku wznowiono naukę w gimnazjum. Wtedy też okazało się, jak bardzo dzielnie, by nie rzec bohatersko, zachował się w czasie okupacji woźny szkolny Władysław Cybulski, który - narażając życie - ukrył przed Niemcami większość dokumentacji szkolnej oraz sztandar szkoły.
Drugi okres w historii szkoły to lata 1945 – 1992. Nie jest to oczywiście okres spójny, bo trudno porównać czas stalinowski z lat pięćdziesiątych z okresem posolidarnościowym z lat osiemdziesiątych. Od 1967 roku liceum nosi imię Henryka Sienkiewicza.
Rok 1992 stanowi w pewnym sensie początek okresu przejściowego. Wtedy to po raz pierwszy po wojnie wprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów, a prowadzenie oświaty zostało powierzone samorządom lokalnym. W tym czasie nastąpił dynamiczny wzrost liczby uczniów w szkole. W okresie szczytowym do czteroletniego liceum uczęszczało ok. 950 osób. Obecnie w trzyletnim liceum uczy się ok. 560 licealistów, a w gimnazjum 145 gimnazjalistów. Wysoki poziom nauczania szkoły potwierdzają wyniki zewnętrznych egzaminów maturalnych. W ciągu dwunastu lat ich trwania 2829 maturzystów otrzymało świadectwa dojrzałości. Ok. 99% spośród nich ubiega się o przyjęcie na studia wyższe. Prawie wszyscy dostają się na różne kierunki studiów, w tym ok. 88% na dzienne uczelnie państwowe.
Koła zainteresowań Uczniowie naszej szkoły mogą, w ramach zajęć pozalekcyjnych, rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w pracach kół: filozoficznego, „Kultury Żywego Słowa”, informatycznego, muzycznego, plastycznego, przedmiotowych: języka polskiego, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, informatyki, matematyki itp., SKS ( piłka siatkowa, piłka koszykowa itp.), zespołu wokalno-instrumentalnego.
Kontakty zagraniczne Współpracujemy z:
1. Gimnazjum w Hechingen (Niemcy),
2. Gimnazjum w Winschoten ( Holandia),
3. Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej,
4. Polskim Komitetem ds. UNESCO,
5. AIESEC Polska
6. Ośrodkiem Rozwoju Edukacji - wymiana młodzieży polsko-izraelskiej
Osiągnięcia szkoły • W latach 2005 – 2017 do matury przystąpiło 2831 absolwentów.
• Egzamin maturalny zdało 2829 absolwentów.
• W 2018 roku, biorąc pod uwagę wyniki matur oraz osiągnięcia w olimpiadach, liceum zajęło 63. miejsce w Województwie Mazowieckim i 245. w Polsce - jesteśmy w gronie 7 % najlepszych szkół w Polsce.
• Otrzymaliśmy w rankingu „Perspektyw” tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.
• W latach 2003-2017 wychowaliśmy 87 laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót