Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe powstało w 1993 r., jako jednostka naukowo-badawcza afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Od samego początku współpracujemy czynnie z jednostkami władzy samorządowej, prowadząc wspólnie pionierskie przedsięwzięcia, jak choćby miejski serwis informacyjny Urzędu Miasta Poznania (www.city.poznan.pl), oprogramowanie dla Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (www.wbc.poznan.pl), czy też na kanwie edukacyjnej rozwijając oprogramowanie dla ogólnopolskiego portalu edukacyjnego Interklasa(www.interklasa.pl).

PCSS ma w swoim dorobku liczne sukcesy na polu rozwoju infrastruktury, technologii i systemów informatycznych; jest bowiem inicjatorem budowy nowoczesnej sieci szkieletowejPolskiego Internetu Optycznego PIONIER, operatorem Krajowej Szerokopasmowej Sieci Naukowej POL34/155 i miejskiej sieci komputerowej POZMAN, a nowoczesna architektura superkomputerowa Centrum należy do najbardziej wydajnych w kraju. PCSS bardzo aktywnie uczestniczy w europejskich programach badawczych: 5. i 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej oraz uczestniczy i kieruje projektami badawczo-rozwojowymi i wdrożeniowymi finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Gwałtowny rozwój Internetu na przestrzeni ostatnich lat pociąga za sobą rozwój nowych technologii i rozwiązań sieciowych wyznaczanych przez największych liderów na rynku, którzy je definiują. W projektach tych biorą udział inni operatorzy narodowych sieciach badawczych NREN, jednostki naukowe, badawcze, operatorzy komercyjni i przodujący liderzy na rynku komercyjnym (m.in. SUN Microsystems, SGI, CISCO Systems, Alcatel, Compaq i Tektronix). Na polu nowych rozwiązań PCSS uczestniczy w badaniach nad technologiami gridowymi, nowymi protokołami sieciowymi (6net), bezpieczeństwem systemów informatycznych i sieci, nowymi zastosowaniami dla portali, w tym także przenoszeniem treści multimedialnych; uznanie dorobku naukowego znajduje swój wyraz również w licznych nagrodach i wyróżnieniach przyznanych członkom Centrum.

PCSS jest jednostką bardzo dynamicznie rozwijającą się, zwłaszcza w ostatnich latach. Najlepiej o tym świadczy stały wzrost liczby zatrudnionych pracowników. W chwili obecnej zatrudnionych jest ok. 250 osób, pracujących w 5 działach: Dziale Sieci Miejskiej, Dziale Usług Sieciowych, Dziale Komputerów Dużej Mocy, Dziale Aplikacji oraz Dziale Obsługi Administracyjno-Finansowej. Warto zaznaczyć, że Dział Obsługi Administracyjno-Finansowej PCSS dysponuje dużym doświadczeniem z zakresu działań koordynacyjnych projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych.

Bogate doświadczenie technologiczne i silny nacisk na wykorzystanie informatyki na potrzeby nauki dało swój wyraz także w pracach związanych z systemami proedukacyjnymi; system Nabór jest tego doskonałym potwierdzeniem, a wysoka skuteczność i bezawaryjność jego wdrożenia daje silne podstawy do tworzenia dalszych programów wspomagania edukacji projektowanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.