Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE
Zespół szkół
Adres
ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
62 591 95 56
Fax
62 591 95 56
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Beata Matuszczak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
W Branżowej Szkole I Stopnia Nr 5 istnieje możliwość kształcenia w zawodach: sprzedawca/ doradca klienta – to zawód ponadczasowy. Dobry sprzedawca zawsze będzie potrzebny. Nie zmieni tego rozwój techniki i Internetu, czego potwierdzeniem są liczne oferty pracy do sprzedaży bezpośredniej.Tytuł zawodowy sprzedawcy uzyskany w trzyletnim okresie nauki w Branżowej Szkole I Stopnia daje możliwość uzyskania pracy w placówkach handlowych oraz działach zbytu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych. Podstawową zaletą zawodu sprzedawcy jest możliwość poznawania wciąż nowych ludzi i sytuacji. W okresie nauki uczniowie odbywają płatne praktyki zawodowe. Absolwent szkoły potrafi: obsługiwać kasę fiskalną, potrafi dbać o ład i porządek w miejscu pracy, umie stosować różne techniki obsługi klientów, nadzoruje zamówienia i dostawy towarów, potrafi sporządzać dokumentację sprzedażową i zaaranżować ekspozycję towarów w sklepie. magazynier-logistyk - to zawód z przyszłością, jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na obecnym rynku pracy. Po zaledwie trzyletnim okresie kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia absolwenci potrafią zarządzać magazynem, planować dostawy towarów i wyrobów gotowych, składać zamówienia,obsługiwać programy magazynowe,zarządzać zapasami, prowadzić kontrolę ilości i jakości zapasów magazynowych oraz obsługiwać urządzenia magazynowe. W okresie nauki uczniowie odbywają płatne praktyki zawodowe oraz mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji np. w zakresie obsługi wózków widłowych, kas fiskalnych. Nasza strona w internecie
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Ostrów Wielkopolski to duży węzeł kolejowy. Można tu pociągiem dojechać z następujących kierunków: Jarocin-Pleszew, Kępno-Ostrzeszów, Krotoszyn-Odolanów, Sieradz-Kalisz. Dworzec PKP oddalony jest od naszej szkoły o około 200 m, które pieszo można przejść wciągu 10 minut. Z sąsiednich gmin i nie tylko można również dojechać autobusami PKS, a dworzec od naszej szkoły odległy jest o niespełna 300 m, które to przebywa się pieszo w trakcie 15 minut. Bardzo łatwo jest również dojechać pod samą szkołę autobusami MPK nie tylko z terenu miasta, ale i z sąsiednich miejscowości. Bardzo dobrze funkcjonuje prywatna sieć autobusowa, której autobusami z sąsiednich gmin można dojechać pod samą szkołę.
Historia
W 1925 roku powstała Szkoła Handlowa Towarzystwa Kupców w Ostrowie Wielkopolskim. Założycielom szkoły przyświecał cel wykształcenia fachowych pracowników w zakresie handlu i dziedzin pokrewnych. Autorem pomysłu założenia Szkoły Handlowej był Józef Gniazdowski, który po powrocie ze Szwajcarii do kraju włącza się w nurt odbudowy i rozwoju życia w Polsce. Towarzystwo Kupców w Ostrowie, które w pełni poparło inicjatywę Józefa Gniazdowskiego, otrzymało koncesję na prowadzenie szkoły od Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 24 marca 1925 roku. Do pracy w dniu 24 stycznia 1945 roku stawili się dyrektor Józef Gniazdowski, prof. S. Zwolakowa (Dziurlikowska) oraz woźny Antoni Hądzel. Dyrektor Gniazdowski zabezpieczył budynek oraz jego wyposażenie i rozpoczął przygotowania do otwarcia szkoły. 1 lutego 1945 roku rozpoczęto wpisy do Gimnazjum Kupieckiego. Okazało się później, że była to jedna z pierwszych uruchomionych na terenie Wielkopolski szkoła zawodowa (zajęcia odbywały się od 19 lutego). W początkowym okresie powojennym prowadzono następujące szkoły: • 4-letnie Gimnazjum Handlowe, • 3-letnie Gimnazjum Handlowe, • Liceum Administracyjno-Handlowe, • Liceum Handlowe I stopnia, • Liceum Handlowe II stopnia, • Szkołę Gospodarstwa Domowego, • Szkołę Krawiecko – Bieliźniarską, • Średnią Szkołę Zawodową Handlową, • Kursy Handlowe dla Dorosłych Upaństwowienie szkół nastąpiło dnia 6 czerwca 1950 roku, a z nowym rokiem szkolnym zyskały one nazwę Państwowe Zakłady Kształcenia Administracyjno – Handlowego. W roku 1951 szkołę przejmuje Ministerstwo Handlu Wewnętrznego, Centralny Zarząd Szkół Zawodowych, zmieniając jej nazwę na Technikum Handlowe młodzieżowe o specjalności towaroznawstwo artykułów przemysłowych i spożywczych oraz finansowanie przedsiębiorstw przemysłowych dla uczniów klasy I Technikum Handlowego dla Pracujących. W latach 1949 – 1952 przyłączono do szkoły również istniejące końcowe klasy Państwowej Szkoły Pracy Społecznej w związku z jej likwidacją. W roku 1956/57 uruchomiono Zasadniczą Szkołę Handlową. Po przejęciu w roku 1956 Szkoły przez Ministerstwo Oświaty, zmienia się też jej nazwa na Technikum Ekonomiczne ze specjalnością ogólnoekonomiczną, natomiast nazwa Zasadniczej Szkoły Handlowej pozostaje bez zmian. W roku 1945 rozpoczęło naukę 243 uczniów w 5 oddziałach Gimnazjum Kupieckiego, w tym 2 oddziały z normalnego naboru, po 1 oddziale klasy II-IV dla kandydatów, którzy posiadali przygotowanie do przyjęcia ich do klasy wyższej oraz I oddział wstępny dla tych kandydatów, którzy musieli uzupełnić wykształcenie przerwane przez działania wojenne. Wprowadzone zmiany organizacyjne w szkolnictwie, dyktowane potrzebami rozwijającego się życia gospodarczego, spowodowały wprowadzenie Liceum Administracyjnego – Handlowego I stopnia (w miejsce Gimnazjum Handlowego), a na jego podbudowie Liceum II stopnia; następnie 3 i 4-letniego Technikum Handlowego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, by w 1959 roku przekształcić w 5-letnie Technikum Ekonomiczne, które przetrwało do roku 1967. W związku z powstaniem 8-klasowej szkoły podstawowej, pięcioletnie technikum Ekonomiczne przechodziło sukcesywnie czteroletnie Liceum Ekonomiczne. Z dniem 1 stycznia 1978 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu powołało Zespół Szkół Ekonomicznych, który obejmował następujące typy szkół: Liceum Ekonomiczne Liceum Zawodowe (od 01.09.1975 r.), Zasadniczą Szkołę Zawodową (zmiana nazwy z Zasadniczej Szkoły Handlowej była formalna, dokonana została na mocy decyzji Ministra Oświaty i Wychowania), Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących – Zaoczne (od 1976 r.). Z chwilą powołania Zespołu Szkół Ekonomicznych mianowany został od dnia 01.09.1978 roku zastępca dyrektora szkoły, którym został mgr Alojzy Lewicki. Józef Gniazdowski był dyrektorem szkoły przez 35 lat, tzn. do roku 1960, kiedy to przeszedł na emeryturę; zmarł we wrześniu 1960 roku. Jego następcą został mgr Jan Dwornik, absolwent Szkoły Handlowej z lat międzywojennych, pracownik Okręgowego Ośrodka Metodycznego przy Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1984 roku. Od 1 września 1979 r. do 31 sierpnia 1984 r. dyrektorem był dotychczasowy Kurator Oświaty i Wychowania w Kaliszu, mgr Tadeusz Raczak. W związku z przejściem mgr T. Raczka na stanowisko kuratora w Kaliszu, dyrekcję szkoły objął ponownie mgr Jan Dwornik. W roku 1998 zlikwidowano Liceum Zawodowe o specjalności sprzedawca-magazynier. Wprowadzone zostało natomiast Liceum Ekonomiczne o specjalności pocztowo-telekomunikacyjnej dla Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Do trzech poszerzona zostaje liczba klas pierwszych. W ramach Liceum Ekonomicznego funkcjonują trzy specjalności: finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz specjalność pocztowo-telekomunikacyjna. W roku szkolnym 1989/90 rada pedagogiczna dokonuje gruntownej zmiany treści w programach nauczania przedmiotów ekonomicznych. Rozpoczyna się systematyczny rozwój technikum ekonomicznego, a nabór do zasadniczej szkoły zawodowej kształtuje się na poziomie 3 klas pierwszych. W dalszym ciągu młodociani pracownicy-sprzedawcy kierowani są do szkoły przez zakłady pracy. Rekrutacja sięga aż po Mikstat i Grabów w rejonie Ostrzeszowskim. Rok szkolny 1990/91 to czas, kiedy Ministerstwo Oświaty wprowadza zmodyfikowane plany i programy nauczania liceum ekonomicznego. Rok 1993 to także rozpoczęcie specjalnego programu restrukturyzacji szkolnictwa zawodowego pod auspicjami Ministerstwa Oświaty z funduszy unijnych PHARE-MOVE. Do tego projektu wytypowała specjalna Komisja przy Kuratorium Oświaty w Kaliszu 6 szkół z terenu jego działania, a z Ostrowa Wielkopolskiego zakwalifikowano naszą szkołę. Celem tego projektu była modernizacja trzech przedmiotów: języka angielskiego, podstaw informatyki oraz ochrony i kształtowania środowiska. Program obejmował szkolenia nauczycieli, wicedyrektorów i dyrektorów. Ciekawym doświadczeniem była wizyta studyjna dyrektorów w Berlinie. Zwiedzano szkoły i zapoznano się w ciągu 10 dni grudnia 1994 roku z organizacją i zarządzaniem szkołami zawodowymi różnych typów w Berlinie, a także organizacją kształcenia zawodowego w zakładach przemysłowych i rzemiośle. Zanim jednak szkoła została ostatecznie zaakceptowana do udziału w programie, była wizytowana przez specjalnego inspektora programu panią Ann Simpson z Wielkiej Brytanii. Podczas 4-dniowego pobytu w szkole dokładnie sprawdziła ona możliwości przystąpienia szkoły do programu MOVE-PHARE. Jej ocena ostatecznie przesądziła o udziale szkoły w przedsięwzięciu Zwieńczeniem programu było doposażenie szkoły w techniczne środki nauczania. Była to pracownia komputerowa, całkowite wyposażenie pracowni ochrony i kształtowania środowiska oraz wyposażenie techniczne do sekretariatu szkoły. Z zakresu przedmiotu języka angielskiego oprócz zestawów podręczników i materiałów metodycznych, otrzymano środki techniczne w postaci telewizorów, odtwarzaczy audio i kserokopiarki. W styczniu 1996 r. Kurator Oświaty w Kaliszu mgr Stanisław Kuczyński podejmuje decyzję budowy Sali gimnastycznej. W 1998 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Budowa trwała 4 lata z 2-letnią przerwą ze względu na brak środków finansowych. Budowa została ukończona w roku 2002 i oddana do użytku z kompletnym profesjonalnym wyposażeniem. Obecnie Szkoła nawiązała kontakty ze Szkołami w Berlinie i Meiningen w Niemczech w celu realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych może uczestniczyć w praktykach zawodowych w kraju i zagranicą. Szkoła w latach 2009-2013 bierze udział w programie Szkoła Kluczowych Kompetencji. Celem projektu jest podniesienie poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy. Wsparciem procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów będą Wakacyjne Obozy Naukowe, Koła Naukowe, Studium Kompetentnych Liderów oraz Przedsiębiorstwo Symulacyjne. W latach 2010-2012 szkoła realizuje wspólnie z organem prowadzącym projekt "Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Powiatu Ostrowskiego i Kaliskiego". W ramach programu uczniowie klas III i IV realizują zajęcia pozalekcyjne z kompetencji kluczowych oraz uczęszczają na szkolenia i warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego zawodu. Szkoła nawiązuje systematycznie współpracę z podmiotami lokalnego rynku pracy oraz regionu w celu lepszego przygotowania absolwentów do wymogów potencjalnych pracodawców. Szkoła nawiązała współpracę z: Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatową Komendą Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Marketem OBI w Ostrowie Wielkopolskim oraz wieloma przedsiębiorstwami, instytucjami, urzędami i bankami.
Koła zainteresowań
W szkole działają: - Koło Młodego Ekonomisty - Szkolny Klub Europejski - Spółdzielnia Uczniowska - chór szkolny - koło teatralno-filmowe - kółko dziennikarskie – gazetka szkolna - kółko języka angielskiego - kółko języka niemieckiego - kółko matematyczne - kółko geograficzne - szkolne koło PCK - Szkolny Klub Sportowy - Szkolny Klub Wolontariusza - Szkolne Koło Charytatywne "Pomóż Mi".
Kontakty zagraniczne
Szkoła nawiązała współpracę ze szkołą zawodową w Meiningen (Niemcy) w celu realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, a od 2009 roku również Szkołą w Berlinie.
Osiągnięcia
Oto osiągnięcia naszych uczniów: 1. IV Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna w Poznaniu - etap ogólnopolski - przejście 9 uczniów do II etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. 2. Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej. 3. Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w biegach na orientację – etap wojewódzki - 1 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. 4. Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnzjalnych w lekkiej atletyce – etap wojewódzki - 13 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. 5. Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnzjalnych w lekkiej atletyce – etap wojewódzki - 15 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. 6. Zakwalifikowanie się młodzieży ZSE do II etapu Konkursu Wiedzy o Podatkach. 7. Zakwalifikowanie się młodzieży w Okręgowych Eliminacjach do XXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - 2 uczniów. 8. Zakwalifikowanie się do Finału XII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości - 5 uczniów. 9. Udział młodzieży w Europejskiej Olimpiadzie Społeczno-Prawnej w siedzibie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. 10. II Konkurs Wiedzy o Podatkach: zakwalifikowanie do II etapu -2 uczniów. 11. XXVII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej- zakwalifikowanie się uczniów - 3 uczniów. 12. XXI I Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej na etapie diecezjalnym w Diecezji Kaliskiej - uczennica - 13 miejsce. `13. Olimpiada Umiejętności menadżerskich BUSNESS CASE COMPETITION –WIELKOPOLSKA 2012” w grupie projektów polskojęzycznych - II miejsce -Zespół uczniów klasy II Technikum. 14. XIII Konkurs Matematyczny „Euklides” - udział w etapie rejonowym - 3 uczniów. 15. IV edycja Wielkopolskiego Konkursu „ Statystyka mnie dotyka” – wyróżnienie dla 3 uczniów. 16. XVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejętności Menadżerskich – wyróżnienie : 17. V Powiatowy Konkurs Matematyczny „MATLIGA” - zajęcie I miejsca. 18. Udział młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Obronie Cywilnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. 19. Szkolny Konkurs z Języka Niemieckiego Zawodowego -zajęcie II miejsca. 20. Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny o Pióro Starosty Ostrowskiego - zajęcie VII miejsca. 21. XII Olimpiada Sportowo-Zdrowotna PCK dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego pod hasłem „ ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW”. 22. XX Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego - zajęcie VI miejsca. 23. Udział uczniów w XX Młodzieżowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego . 24. Podziękowanie dla nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych za wkład merytoryczny w projekt edukacyjnym pt. „Powiatowa Konferencja Historyczna z Okazji XXX Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce”. 25. Podziękowanie Stowarzyszenia Konferencji św. Wincentego a Paulo dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w zbiórce art. szkolnych. 26. Podziękowanie dla uczniów ZSE za udział w XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. 27. Podziękowanie i wyrazy uznania za zorganizowanie prezentacji i przekazanie upominków świątecznych dla schroniska dla kobiet z dziećmi ofiar przemocy. 28. Podziękowanie dla Dyrektora ZSE za Pomoc w Organizacji „Gwiazdki Czerwonokrzyskiej 2011” oraz udział młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim w zbiórce publicznej. 29. Podziękowanie dla Dyrektora ZSE za udział uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim w VI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. 30. Podziękowanie dla Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych za udział w przedświątecznej zbiórce żywności dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego „Niech Wszyscy Mają Święta” Stowarzyszenia Konferencji św. Świętego Wincentego a Paulo. 31. Podziękowanie za zaangażowanie w konkursie plastycznym, literackim, fotograficznym, komiksowym oraz na grafikę i na animację komputerową „ Człowiek- Ziemia-Kosmos” , poświęconemu Janowi Heweliuszowi. 32. Podziękowanie za pomoc w organizacji akcji „WIELKANOC Z PCK 2012” dla rodzin najuboższych miasta i rejonu ostrowskiego. 33. Podziękowanie dla Zespołu Szkół Ekonomicznych za udział w zbiórce publicznej organizowanej w celu wsparcia XXI Festynu Rodzinnego 2012.