Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I R
Nazwa oddziału

 I R

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Technik rachunkowości posiada umiejętność:

A. w zakresie prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
- prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,


- sporządzania dokumentacji kadrowej,

- prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
- rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
- prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
- prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
- prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami,

B. w zakresie prowadzenie rachunkowości:

- organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
- ewidencjonowania operacji gospodarczych,
- przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
- wyceniania składników aktywów i pasywów,
- ustalania wyniku finansowego,
- sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
- prowadzenia analizy finansowej.