Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I A
Nazwa oddziału

 I A

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Technik ekonomista posiada umiejętność:

A. w zakresie prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

- stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
- prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
- prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
- gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,

- sporządzania biznesplanu,

B. w zakresie prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

- prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
- sporządzania dokumentacji kadrowej,

- prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
- rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,

- prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
- prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

- prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.