Łowicz
Technikum
Technikum nr 4 w Łowiczu - Klasa ITB-p - technik spedytor
Nazwa oddziału

 Klasa ITB-p - technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

TECHNIKUM – kształcące w zawodzie technik spedytor

Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik spedytor.


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • geografia lub język angielski

Języki obce nauczane w Technikum:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz specjalistycznym (z zakresu transportu i spedycji). Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową dla zawodu technik spedytor:

 • Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor zdobywa umiejętności z zakresu:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności z zakresu transportu i spedycji, przewozu ładunków, organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, obsługi działalności spedycyjnej, prawa transportowego, obsługi programów komputerowych transportowo-spedycyjnych, sporządzania biznesplanów, profesjonalnej obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, zasad kultury i etyki zawodu.


Transport i spedycja należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych, agencjach celnych, urzędach pocztowych, firmach kurierskich, w przedsiębiorstwach zajmujących się eksportem i importem, we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane wyroby oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. Ma też możliwości zorganizowania i prowadzenia własnej firmy spedycyjno-transportowej oraz kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

język polski, matematyka,  język angielski, geografia


www.zsp4.lowicz.pl