logo nabor lowicz
informator
naglowek
Terminy
 Przebieg naboru na rok szkolny 2018/2019
20 czerwiec 2018 - Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

12 lipiec 2018 - Wyniki rekrutacji

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipiec 2018 - Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej

W celu potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w dniach 12 lipca godz. 12:00 - 19 lipca godz. 12:00 należy dostarczyć do szkoły, w której uczeń został zakwalifikowany do przyjęcia oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również dostarczyć zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

20 lipiec 2018 - Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjetych