Leszno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - Klasa 1A - dwujęzyczna humanistyczna (prawna)
Nazwa oddziału

 Klasa 1A - dwujęzyczna humanistyczna (prawna)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych i programu Matury Międzynarodowej

Opis

1. Klasa patronacka Wydziału Historii i Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2. Język obcy nauczany w grupach międzyoddziałowych  zgodnie ze stopniem zaawansowania.

3. Możliwość zdawania matury z przedmiotów dwujęzycznych i z  języka angielskiego na poziomie  podstawowym, rozszerzonym lub  dwujęzycznym.

4. Możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego B2 First (dawniej FCE) i C1 Advanced (dawniej CAE) z ramienia British Council w szkole.

5. Przedmioty dodatkowe: historia państwa i prawa, interpretacja tekstów kultury, źródła historyczne, historia powszechna.

6 Przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia powszechna, wiedza o społeczeństwie, matematyka.