Łańcut
Technikum
Technikum Nr 3 - Technik geodeta
Nazwa oddziału

 Technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

1. Opis zawodu:

   Geodeta jest bardzo nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Ciągły rozwój geodezji pociąga za sobą konieczność definiowania nowych zadań, pojawiają się nowe dyscypliny np. geomatyka, GIS, geodezja katastralna.
   Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.
   Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości.
W pracach wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

2. Informacje dodatkowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

• geodezja ogólna,
• geodezja inżynieryjna,
• kataster i gospodarka nieruchomościami,
• prawo w geodezyjne,
• język angielski zawodowy,
• podstawy działalności gospodarczej w geodezji.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

• terenowe ćwiczenia geodezyjne,
• ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne,
• geomatyka,
• rysunek geodezyjny,
• dokumentacja katastralna,
• praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie geodezyjnym /80 godz./

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski

2. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika geodety jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja1:
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (BD.31).

Kwalifikacja 2:
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (BD.32).

3. Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
2) wykonywanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
3) wykonywanie pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów;
4) wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;
5) zakładanie i aktualizacja bazy danych katastru nieruchomości;
6) prowadzenie i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:

- przedsiębiorstwie geodezyjnym,
- jednostkach administracji rządowej i samorządowej
- budowlanym, inżynieryjnym,
- firmie kartograficznej,
- wydawnictwie publikującym atlasy, mapy,
- prowadza własną działalność gospodarczą.

   Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, drogowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: