Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 1 w Kwidzynie
Zespół szkół
Adres
ul.Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn
Telefon
55 279 38 96
Fax
55 279 38 96
E-mail
Strona www
Dyrektor
Wiesław Kita
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie jest placówką oświatową oferującą usługi dedykowane młodzieży. Szkoła zatrudnia doświadczone pedagogiczne grono, gwarantując dostosowaną do potrzeb współczesnego ucznia edukacyjną ofertę. Zapewnia także dobre warunki nauki i ciekawe lekcje dodatkowe, gwarantując wszechstronne rozwijanie zdolności uczniów. Technikum nr 1 w Kwidzynie kształci w zawodach – technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk i technik organizacji reklamy. Szkoła rozwija umiejętności, które wyposażą absolwenta w fachową wiedzę zgodną z kierunkiem kształcenia i pozwolą potencjalnemu absolwentowi umiejętnie kierować własną karierą zawodową. Celem strategicznym szkoły jest utrzymanie wysokiej jakości kształcenia ogólnego i zawodowego przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju osobistego ucznia. Wprowadzona reforma szkolnictwa zawodowego i analiza rynku pracy obok efektów kształcenia zawodowego wymaga kształtowania kompetencji kluczowych i społecznych uczniów. Stąd w procesie dydaktycznym stosuje się skuteczne metody pracy rozwijające umiejętności komunikacyjne, dostosowawcze i społeczne uczniów. Obowiązujące nowe podstawy programowe wymagają korelacji pomiędzy kształceniem ogólnokształcącym i zawodowym. W związku z powyższym w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów, wymagań stawianych przez pracodawców i realizacji procesu kształcenia zgodnie z nową podstawą programową w szkole realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, prowadzone jest doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna, realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, modernizowana jest oferta kształcenia zawodowego celem dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, szkołą współpracuje z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, wdrażane są nowe, innowacyjne formy nauczania i oceniania oraz narzędzia efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Strona internetowa ZSP nr 1 w Kwidzynie
Oferta
Dojazd
Szkoła zlokalizowana jest w centrum miasta, 150 metrów od dworca PKP i PKS.
Historia
Szkoła powstała w 1837 roku i od tej pory - niemal przez cały czas - pełni tę samą funkcję. Zbudowana została pod protektoratem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, a zaprojektował ją słynny architekt Karl Friedrich Schinkel. W latach 1837-1945 mieściło się tu Królewskie Gimnazjum Realne im. Fryderyka Schillera. W 1973 roku - zostaje utworzony Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kwidzynie, który obejmował: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe Nr 1, Zasadniczą Szkołę Zawodową i Zasadniczą Szkołę Dokształcającą. W 1974 roku - Liceum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymują imię Stanisława Staszica. W 2002 roku - Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 i utworzone zostaje także Liceum profilowane. Odbywają się też w tym roku uroczystości 55-lecia Szkoły po II Wojnie Światowej. W 2004 roku - powstało Technikum nr 1 o specjalnościach: technik - informatyk oraz technik - ekonomista, a w 2006 roku kończą ostatnie roczniki Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego. Szkoła stawia na profil zawodowy - technika o różnych profilach kształcenia i zasadniczą szkołę zawodową. W 2007 roku - rusza technikum o specjalności technik - logistyk, zaś w 2013 roku - powstaje nowa specjalność technik organizacji reklamy. Patronem szkoły jest Stanisław Staszic. Salę gimnastyczną, gdzie przez długie lata były warsztaty szkolne wyremontowano w 2002 roku, przywracając jej pierwotną funkcję. W 2005 roku przywrócono też pierwotny wystrój reprezentacyjnej auli szkoły.
Koła zainteresowań
W szkole realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów w formie kół przedmiotowych do których należą: koło matematyczne koło informatyczne koło recytatorskie koło plastyczne koło ekonomiczne koło przedsiębiorczości koło historyczne szkolne koło sportowe
Kontakty zagraniczne
Począwszy od października 2011 roku szkoła współpracuje z frmą Euromind z siedzibą w Hiszpanii w miejscowości Ubeda. Współpraca polega na realizacji projektów mobilności w ramach programu Leonardo da Vinci i Erasmus+, finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, Głównym działaniem w ramach realizowanych projektów jest odbycie 4 - tygodniowej praktyki zawodowej w hiszpańskich przedsiębiorstwach zgodnych ze specyfiką zawodu ucznia i na stanowiskach zgodnych z jego profilem zawodowym. Praktyka realizowana jest w oparciu o opracowany program praktyk dostosowany do potrzeb uczestnika uwzględniający efekty rozwoju osobowościowego, komunikacji w języku obcym i oczekiwane kompetencje zawodowe. Warunkiem wyjazdu uczestnika jest jego przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, które jest nieodzownym elementem powodzenia odbytej praktyki zawodowej. W ramach projektów mobilności uczniowie ZSP nr 1 odbywają kurs języka angielskiego zawodowego i języka hiszpańskiego w szkole i podczas pobytu w Hiszpanii, uczestniczą w warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej służące rozwojowi osobistemu i świadomości międzykulturowej, w warsztatach z doradztwa zawodowego służące umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i wzrostu świadomości konieczności uczenia się przez całe życie. Podczas pobytu w Hiszpanii obok odbywania praktyk zawodowych realizują program kulturowy w skład którego wchodzą zajęcia na temat kultury Hiszpanii, wymiana językowa z młodzieżą z innych państw, zajęcia kulturalno - społeczne oraz 2 wycieczki do głównych miast andaluzyjskich.
Osiągnięcia
Efektem działań szkoły jest stałe utrzymywanie wysokiej pozycji w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim i w kraju w rankingu Perspektyw. W roku 2013 było to 8 miejsce w województwie i 118 miejsce w kraju uzyskując tytuł brązowej szkoły. W roku 2014 szkoła zajęła 161 pozycję w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Głównym Techników, 5 miejsce w województwie i uzyskała tytuł srebrnej szkoły, a w roku 2015 - 229 pozycja w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Głównym Techników, 14 miejsce w województwie i uzyskała tytuł brązowej szkoły. W roku 2016 szkoła zajęła 89 pozycję w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Głównym Techników, 3 miejsce w województwie i uzyskała tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY.W roku 2018 szkoła zajęła 8 miejsce w województwie i zdobyła tytuł SREBRNEJ SZKOŁY.   Podkreślić należy też uzyskiwanie wysokich wyników z egzaminów maturalnych, uzyskiwanie wysokich wyników z egzaminów zawodowych (w starej i nowej formule) – wyższe niż średnie wojewódzkie i krajowe. W roku 2015 zdawalność w zawodzie technik informatyk wyniosła 96% i z tym wynikiem szkoła zajęła 1 miejsce w województwie i 14 w Polsce. Natomiast zdawalność w zawodzie technik ekonomista wyniosła 100% i szkoła z tym wynikiem zajęła 1 miejsce w województwie i 12 miejsce w Polsce.