Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 1 w Kwidzynie
Zespół szkół
Adres
ul.Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn
Telefon
55 279 38 96
Fax
55 279 38 96
E-mail
Strona www
Dyrektor
Wiesław Kita
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Technikum nr1 w Kwidzynie jest placówką oświatową oferującą usługi dedykowane młodzieży. Szkoła zatrudnia doświadczone pedagogiczne grono, gwarantując dostosowaną do potrzeb współczesnego ucznia edukacyjną ofertę. Zapewnia także dobre warunki nauki i ciekawe lekcje dodatkowe, gwarantując wszechstronne rozwijanie zdolności uczniów. Technikum nr 1 w Kwidzynie kształci w zawodach – technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk i technik organizacji reklamy. Szkoła rozwija umiejętności, które wyposażą absolwenta w fachową wiedzę zgodną z kierunkiem kształcenia i pozwolą potencjalnemu absolwentowi umiejętnie kierować własną karierą zawodową. Celem strategicznym szkoły jest utrzymanie wysokiej jakości kształcenia ogólnego i zawodowego przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju osobistego ucznia. Wprowadzona reforma szkolnictwa zawodowego i analiza rynku pracy obok efektów kształcenia zawodowego wymaga kształtowania kompetencji kluczowych i społecznych uczniów. Stąd w procesie dydaktycznym stosuje się skuteczne metody pracy rozwijające umiejętności komunikacyjne, dostosowawcze i społeczne uczniów. Obowiązujące nowe podstawy programowe wymagają korelacji pomiędzy kształceniem ogólnokształcącym i zawodowym. W związku z powyższym w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów, wymagań stawianych przez pracodawców i realizacji procesu kształcenia zgodnie z nową podstawą programową w szkole realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, prowadzone jest doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna, realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, modernizowana jest oferta kształcenia zawodowego celem dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, szkołą współpracuje z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, wdrażane są nowe, innowacyjne formy nauczania i oceniania oraz narzędzia efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.
Oferta
Dojazd
Szkoła zlokalizowana jest w centrum miasta, 150 metrów od dworca PKP i PKS.
Historia
Szkoła powstała w 1837 roku i od tej pory - niemal przez cały czas - pełni tę samą funkcję. Zbudowana została pod protektoratem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, a zaprojektował ją słynny architekt Karl Friedrich Schinkel. W latach 1837-1945 mieściło się tu Królewskie Gimnazjum Realne im. Fryderyka Schillera. W 1973 roku - zostaje utworzony Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kwidzynie, który obejmował: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe Nr 1, Zasadniczą Szkołę Zawodową i Zasadniczą Szkołę Dokształcającą. W 1974 roku - Liceum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymują imię Stanisława Staszica. W 2002 roku - Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 i utworzone zostaje także Liceum profilowane. Odbywają się też w tym roku uroczystości 55-lecia Szkoły po II Wojnie Światowej. W 2004 roku - powstało Technikum nr 1 o specjalnościach: technik - informatyk oraz technik - ekonomista, a w 2006 roku kończą ostatnie roczniki Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego. Szkoła stawia na profil zawodowy - technika o różnych profilach kształcenia i zasadniczą szkołę zawodową. W 2007 roku - rusza technikum o specjalności technik - logistyk, zaś w 2013 roku - powstaje nowa specjalność technik organizacji reklamy. Patronem szkoły jest Stanisław Staszic. Salę gimnastyczną, gdzie przez długie lata były warsztaty szkolne wyremontowano w 2002 roku, przywracając jej pierwotną funkcję. W 2005 roku przywrócono też pierwotny wystrój reprezentacyjnej auli szkoły. Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 wykonano generalny remont budynku szkolnego.
Koła zainteresowań
W szkole realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów w formie kół przedmiotowych do których należą m.in.:  koło informatyczne, koło plastyczne, koło muzyczne, koło ekonomiczne, koło przedsiębiorczości, koło historyczne ,szkolne koło sportowe.
Kontakty zagraniczne
Począwszy od października 2011 roku szkoła współpracuje z firmą Euromind z siedzibą w Hiszpanii w miejscowości Ubeda. Współpraca polega na realizacji projektów mobilności w ramach programu Leonardo da Vinci i Erasmus+, finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, Głównym działaniem w ramach realizowanych projektów jest odbycie 4 - tygodniowej praktyki zawodowej w hiszpańskich przedsiębiorstwach zgodnych ze specyfiką zawodu ucznia i na stanowiskach zgodnych z jego profilem zawodowym. Nasi uczniowie wyjeżdżali na praktyki zagraniczne w ramach projektów :- 2012/2013 -"Kompetencje kluczowe i doświadczenie zawodowe szansą na zdobycie zatrudnienia", 2013/2014 - "Konkurencyjny na rynku pracy", 2014 -2016 - "Rozwój osobisty i zawodowy- lepszy start w przyszłość, 2016-2018- "Aktywny na europejskim rynku pracy".
Osiągnięcia
Efektem działań szkoły jest stałe utrzymywanie wysokiej pozycji w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim i w kraju. Od 2013 roku szkoła  zajmuje wysokie miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Głównym Techników. Między innymi : w roku 2016 szkoła zajęła 89 pozycję w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Głównym Techników, 3 miejsce w województwie i uzyskała tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY. W roku 2018 szkoła zajęła 8 miejsce w województwie,141 w Polsce i zdobyła tytuł SREBRNEJ SZKOŁY. W roku 2019 szkoła zajęła 11 miejsce w województwie, a 143 w kraju i otrzymała tytuł  SREBRNEJ SZKOŁY. Podkreślić należy też uzyskiwanie wysokich wyników z egzaminów maturalnych, uzyskiwanie wysokich wyników z egzaminów zawodowych (w starej i nowej formule) – wyższe niż średnie wojewódzkie i krajowe. Np.w roku 2015 zdawalność w zawodzie technik informatyk wyniosła 96% i z tym wynikiem szkoła zajęła 1 miejsce w województwie i 14 w Polsce. Natomiast zdawalność w zawodzie technik ekonomista wyniosła 100% i szkoła z tym wynikiem zajęła 1 miejsce w województwie i 12 miejsce w Polsce.