logo nabor krosno
informator
naglowek
Terminy
 Przebieg naboru na rok szkolny 2018/2019
11 czerwiec 2018 godz. 15:00 - Zakończenie przyjmowania podań do szkół ponadgimnazjalnych

Zakończenie przyjmowania podań do szkół ponadgimnazjalnych

26 czerwiec 2018 godz. 15:00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

W dniach 22, 25 i 26 czerwca 2018 r. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

29 czerwiec 2018 godz. 10:00 - Listy kandydatówh zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranych szkol i oddziałów

Ogłoszenie przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych uszeregowane w kolejności alfabetycznej komisja rekrutacyjna zamieszcza w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Kandydat może sprawdzić wyniki kwalifikacji w Internecie -po podaniu własnego loginu i hasła PIN na stronie internetowej naboru.

06 lipiec 2018 godz. 15:00 - Zakończenie przyjmowania przez szkoły oryginałów dokumentów potwierdzających wybór szkoły

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły/ oddziału w terminie do 6.07.2018 r.potwierdzają wolę nauki przez dostarczenie do szkoły, do której zostali zakwalifikowani oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci do techników i szkół branżowych mają obowiązek przedłożenia w tym terminie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczenia się w danym zawodzie. Szkoła do której kandydat został zakwalifikowany wydaje skierowania na badania do Poradni Medycyny Pracy potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie od 29.06,2018 r.

09 lipiec 2018 godz. 10:00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjetych

Na tablicy ogłoszeń w szkołach zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do danego oddziału.

10 lipiec 2018 godz. 08:00 - rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

W dniu 9 lipca 2018 r. w systemie Nabór 2018 został opublikowany wykaz wolnych miejsc, na które będzie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca. Szkoły i oddziały niewymienione w wykazie zakończyły rekrutację i nie mają wolnych miejsc. Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca odbywać się będzie od 10 do 31 lipca 2018 r. (terminy ustalone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty). Wnioski można będzie pobrać w szkołach prowadzących rekrutację uzupełniającą - wykaz w zakładce "wolne miejsca". Szkoły i oddziały niewymienione w wykazie zakończyły rekrutację w dniu 9 lipca 2018 r. - nie mają wolnych miejsc. Wnioski wraz z dokumentami ( oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu można złożyć do nie więcej niż 3 szkół wpisując w kolejności preferencje wyłącznie do tych oddziałów i szkół , które rekrutację prowadzą. Wniosek zanosi się do szkoły pierwszego wyboru, a kopie wniosku do szkół wskazanych na dalszych preferencjach w terminie 10 - 31 lipca 2018 r. Wyniki naboru uzupełniającego zostaną opublikowane w sierpniu.