logo nabor krosno
informator
naglowek
Terminy
 Przebieg naboru na rok szkolny 2017/2018
19 czerwiec 2017 godz. 15:00 - Zmiana preferencji wyboru szkoły

Kandydaci, którzy wybrali oddziały: w ZSP 1 - sprzedawca, w ZSP 2 - kelner, cukiernik, w ZSP 3 - technik automatyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, mechatronik, w ZSP 4 - technik górnictwa otworowego, technik ochrony środowiska, monter systemów rurociągowych, w ZSP 5 - elektryk, elektronik, w MZS 5 - technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mają prawo zmienić preferencję, także w zakresie wyboru szkoły.

27 czerwiec 2017 godz. 15:00 - Składanie dokumentach w szkołach ponadgimnazjalnych

W dniach 23, 26 i 27 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 szkoły ponadgimnazjalne przyjmują oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Szczegóły w zakładce Dokumenty - "Zasady terminy i kryteria naboru".

30 czerwiec 2017 godz. 10:00 - Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych będą dostępne 30.06.2017 r. w szkołach na tablicach ogłoszeń. Indywidualnie kandydaci mogą poznać własne wyniki rekrutacji w systemie po podaniu numeru PESEL i PIN. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do jednej z wybranych szkół zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru uczęszczania do szkoły poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły II lub III preferencji zobowiązani są dostarczyć oryginały w/w dokumentów do szkoły, do której się zakwalifikowali. Brak oryginałów dokumentów spowoduje wykreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do danej szkoły i oddziału. Informacja o wolnych miejscach będzie dostępna w systemie oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach ponadgimnazjalnych.

07 lipiec 2017 godz. 10:00 - Padanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Padanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadgimnazjalnych

02 sierpień 2017 godz. 15:00 - Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

Uwaga! Wolne miejsca w krośnieńskich liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia. Zainteresowanych rekrutacją uzupełniającą prosimy o kontakt ze szkołami posiadającymi wolne miejsca. Wykaz szkół posiadających wolne miejsca dostępny na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/