logo nabor krosno
informator
naglowek
Terminy
 Przebieg naboru na rok szkolny 2018/2019
09 lipiec 2018 godz. 10:00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjetych

Na tablicy ogłoszeń w szkołach zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do danego oddziału.

10 lipiec 2018 godz. 08:00 - rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

W dniu 9 lipca 2018 r. w systemie Nabór 2018 został opublikowany wykaz wolnych miejsc, na które będzie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca. Szkoły i oddziały niewymienione w wykazie zakończyły rekrutację i nie mają wolnych miejsc. Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca odbywać się będzie od 10 do 31 lipca 2018 r. (terminy ustalone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty). Wnioski można będzie pobrać w szkołach prowadzących rekrutację uzupełniającą - wykaz w zakładce "wolne miejsca". Szkoły i oddziały niewymienione w wykazie zakończyły rekrutację w dniu 9 lipca 2018 r. - nie mają wolnych miejsc. Wnioski wraz z dokumentami ( oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu można złożyć do nie więcej niż 3 szkół wpisując w kolejności preferencje wyłącznie do tych oddziałów i szkół , które rekrutację prowadzą. Wniosek zanosi się do szkoły pierwszego wyboru, a kopie wniosku do szkół wskazanych na dalszych preferencjach w terminie 10 - 31 lipca 2018 r. Wyniki naboru uzupełniającego zostaną opublikowane w sierpniu.

31 lipiec 2018 godz. 15:00 - zakończenie rekrutacji uzupełniającej

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca trwa do 31 lipca 2018 r.. Wnioski wraz z dokumentami (oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu można złożyć maksymalnie do 3 szkół . Na wniosku można wpisać w kolejności preferowane oddziały w szkołach, które rekrutację prowadzą. Wniosek zanosi się do szkoły pierwszego wyboru, a kopie wniosku do szkół wskazanych na dalszych preferencjach. Wyniki naboru uzupełniającego zostaną opublikowane przez szkoły w sierpniu.