logo nabor krosno
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
I cz - elektromech.
Nazwa oddziału I cz - elektromech.
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Zawody Elektromechanik
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Fizyka
Opis Absolwent klasy „elektromechanik” jest specjalistą w zakresie konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń
elektrycznych. Potrafi naprawiać i konserwować urządzenia sprzętu domowego. Jego wiedza opiera się o
elektrotechnikę, elektronikę i mechanikę.

Zdobywa kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy.

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może kontynuować naukę w technikum uzupełniającym lub liceum
uzupełniającym.

Do szkoły zawodowej kandydaci przedkładają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w określonym zawodzie.

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.
Powrót