logo nabor krosno
informator
Język rosyjski (podstawowy) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja)
Technik elektryk
Nazwa oddziału Technik elektryk
Liczba miejsc 15
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język rosyjski (podstawowy)
Zawody Technik elektryk
Przedmioty rozszerzone
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Fizyka
Opis Kształcenie w zawodzie technik elektryk prowadzone jest w oparciu o modułowy program nauczania, tzn. przedmioty zawodowe uczeń realizuje w postaci modułów, czyli następujących po sobie działów łączących zarówno treści teoretyczne jak i praktyczne. Zajęcia te prowadzone są w grupach w specjalistycznych laboratoriach. Uczniowie poznają możliwości, jakie daje połączenie najnowocześniejszej elektroniki z techniką wysokich mocy, zapoznają się z instalacjami i maszynami elektrycznymi oraz urządzeniami takimi jak: falowniki wektorowe (Schneider, Lenze, Apator) i sterowniki PLC.
Uczniowie kształtują swoje umiejętności zawodowe na zajęciach w specjalistycznych pracowniach maszyn i urządzeń elektrycznych oraz energoelektroniki, a także, dzięki umowom partnerskim, podczas praktyk zawodowych w zakładach usługowych i przemysłowych branży elektrycznej naszego regionu.
Absolwenci uzyskują specjalistyczne przygotowanie zawodowe do podjęcia pracy w wyżej wymienionych branżach lub prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej bezpośrednio po ukończeniu szkoły oraz, jeszcze jako uczniowie, mają możliwość zdobycia uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych.
Ponadto uzyskują przygotowanie do studiów na kierunkach elektrycznych, elektronicznych (np. automatyka i robotyka, mechatronika) i pokrewnych.
Przygotowywane są staże zagraniczne.
Do technikum kandydaci przedkładają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.
Powrót