logo nabor krosno
informator
Język angielski (kontynuacja)
Nazwa oddziału 1 K/W - klasa wielozawodowa
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Zawody Cukiernik
Elektryk
Sprzedawca
Mechanik pojazdów samochodowych
Fryzjer
Fotograf
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Chemia
  • Geografia
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Plastyka
Opis KLASA WIELOZAWODOWA (PRACOWNIK MŁODOCIANY) skupiać będzie uczniów w różnych zawodach, również rzadko występujących, ale bardzo potrzebnych na rynku pracy np. cieśla, fotograf, cukiernik, elektryk, kowal, krawiec, piekarz, stolarz, wędliniarz, sprzedawca, kuśnierz, tapicer, zegarmistrz, ogrodnik, złotnik–jubiler , optyk–mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego i innych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.
Opisy zawodów znajdują się na stronie internetowej szkoły: http://zsp2krosno.pl/kierunki-ksztacenia oraz w programie NABÓR 2018 w zakładce BSIs Nr 2 – opis szkoły.

Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole. Natomiast wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych (zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia) uczniowie zdobywają na 4- tygodniowych kursach zawodowych organizowanych w każdej klasie przez Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy w rzeczywistych warunkach pracy dających rzetelne przygotowanie zawodowe. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia mogą być zatrudniani w wybranych przez siebie zakładach pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymują status pracownika młodocianego. W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze takie jak: wynagrodzenie za pracę (wielkość określona odrębnymi przepisami), opłacanie składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy, zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie, prawo do urlopu wypoczynkowego.
Wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu http://zsp2krosno.pl/zawody%20itd/zaswiadczenie.pdf.

Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzane prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie i otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub do egzaminu w Cechu Rzemiosł Różnych i otrzymać tytuł czeladnika.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.
Powrót