logo nabor krosno
informator
Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
1 Technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału 1 Technik fotografii i multimediów
Liczba miejsc 13
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Zawody Technik fotografii i multimediów
Przedmioty rozszerzone Chemia
Matematyka
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka
  • Plastyka
  • Zajęcia techniczne
  • Chemia
Opis TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Potrafi sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych. Powszechna dostępność sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych przyczyniła się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem tych materiałów i ich utrwalaniem w formie pocztówek, folderów, albumów, filmów jak i publikowaniem w Internecie. Coraz częściej powyższe usługi możemy zlecić do wykonania przez Internet, co znacząco zmniejsza koszty dla klienta, a dla firmy otwiera nowy rynek o zasięgu globalnym.
W trakcie 4-letniego cyklu nauczania zdobywa następujące umiejętności:
• wykonywanie zdjęć do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowych;
• wykonywanie maszynowej obróbki chemicznej materiałów termograficznych;
• przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych;
• posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
• prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice
i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
• posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów;
• wykonywanie ręcznej i maszynowej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych.

W zawodzie technik fotografii i multimediów wyróżnia się następujące kwalifikacje:
AU. 23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
AU. 28 Realizacja projektów multimedialnych.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, absolwent otrzymuje tytuł technika fotografii i multimediów.

Możliwości zatrudnienia:
• w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,
• w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.
• w agencjach fotograficznych i reklamowych,
• w wydawnictwach i drukarniach,
• w telewizji i wytwórniach filmowych,
• w przemyśle optoelektronicznym,
• w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym,
• w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
• laboratoriach fotograficznych w różnych profilach.

Przeciwwskazania zdrowotne: skłonność do uczuleń skórnych oraz alergii dróg oddechowych, daltonizm. O zdrowotnych możliwościach wykonywania zawodu decyduje lekarz medycyny pracy.

WAŻNE !
Przy kwalifikacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego i matematyki oraz dwie najlepsze oceny uzyskane z języka obcego, plastyki, informatyki, zajęć technicznych, chemii.
Powrót