logo nabor krosno
informator
Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja)
Nazwa oddziału 1 TA/TF - technik analityk
Liczba miejsc 0
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Objaśnienia do języków obcych Poziom nauczania języka obcego będzie dostosowany do poziomu klasy, na podstawie przeprowadzonego badania wyników nauczania z zakresu gimnazjum.
Zawody Technik analityk
Przedmioty rozszerzone Chemia
Język angielski
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Chemia
  • Biologia
  • WOS
Opis Kształcenie uczniów w zawodzie TECHNIK ANALITYK z innowacją pedagogiczną –KRYMINOLOGIA I ANALIZA KRYMINALNA przygotowuje do pracy w laboratoriach: kryminalistycznych, toksykologicznych, naukowo–badawczych, klinicznych, archeologicznych, geologicznych, historycznych, przemysłu chemicznego i spożywczego (kontrola procesów technologicznych, analiza surowców i produktów), ochrony środowiska (analiza wód, gleb, atmosfery) z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażania produktów rolnych).
Absolwent tego kierunku będzie potrafił:
• przygotowywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych
• pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych
• wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych
• wykonywać badania bioanalityczne i środowiskowe
• opracowywać wyniki analiz z uwzględnieniem interpretacji statystycznej.
Udział w zajęciach innowacyjnych KRYMINOLOGIA I ANALIZA KRYMINALNA pozwoli uczniowi poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie technologii i metodyki badań wykonywanych w laboratoriach analitycznych, szczególnie kryminalistycznych. Uczeń dowie się co łączy analizę kryminalną ze służbami policyjnymi i specjalnymi, prokuraturą, bezpieczeństwem wewnętrznym oraz medycyną.
Uczniowie będą brać udział w zajęciach w profesjonalnych laboratoriach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej między innymi w: Pracowni Identyfikacji Kryminalistycznej, Pracowni Medycyny Sądowej i Biologii Sądowej, Pracowni Badań Wariograficznych.
Uczniowie odbywają też miesięczne praktyki zawodowe w laboratoriach firm: . Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, eKrosno.pl, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Splast, Tarkett, AAglob, Celfast,

Program nauczania obejmuje:
- przedmioty ogólnokształcące
- naukę dwóch języków obcych – język angielski i język niemiecki
- przedmioty rozszerzone: chemia i język angielski
- przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
- przedmioty zawodowe
- praktyki zawodowe (w klasie II 4 tygodnie).


Tytuł Technika analityk absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:
• AU.59. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
• AU.60. Wykonywanie badań analitycznych.

Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach:chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, farmacja, medycyna, analityka medyczna i kryminalistyczna, towaroznawstwo, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, ratownictwo medyczne i inne.

Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie analityk. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
Powrót