logo nabor krosno
informator
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
Adres ul. Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno
Telefon 13 43 204 50
Fax 13 43 204 50
E-mail lo1krosno@lo1krosno.info.pl
Strona WWW http://www.lo1krosno.info.pl
Opis Krośnieński Kopernik jest szkołą z bogatą, ponad 100 letnią tradycją. Mieści się w zabytkowym gmachu o stylowych i estetycznych salach. Swym
początkiem sięga końca XIX wieku. Wtedy to miejscowi radni rozpoczęli starania o jej założenie.
Od samego początku szkoła stała się wiodącą placówką oświatową, pełniącą znaczącą rolę w przygotowaniu licznych pokoleń krośnian i młodzieży z
okolic Krosna do udanego startu w dorosłe życie.

Szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania, który przekłada się na indywidualne sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach oraz wysokie wyniki
egzaminów maturalnych, co daje możliwość ubiegania się o indeks najlepszych uczelni w Polsce i za granicą.

Przedmiotem stałej troski jest nie tylko jak najlepsze przygotowanie w zakresie kształcenia, ale także osiąganie przez naszych uczniów dojrzałości
duchowej, spełnienia na polu społecznym i osobistym , otwarcia ich na świat i utrwalone w tradycji fundamentalne wartości.

Ze względu na wybitne osiągnięcia szkoła przynależy do prestiżowych stowarzyszeń szkół innowacyjnych: Stowarzyszenia Szkół Twórczych i
Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, a także do Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich. Przynależność do tych organizacji daje szczególną okazję do
współpracy z najlepszymi szkołami w Polsce. Zobowiązuje do stosowania wypracowanej
i przyjętej do realizacji koncepcji kształcenia, która sprzyja indywidualizowaniu, aktywizowaniu i usamodzielnianiu uczniów
i wzbogacaniu procesu kształcenia współpracą międzyszkolną i środowiskową.
Indywidualne pasje, zarówno nauczycieli jak i uczniów przekładają się na bogate życie szkoły: „filmowcy” przygotowują kolejny Przegląd Uczniowskich
Filmów Amatorskich (PUFA); aktorzy inscenizują dzieła klasyki polskiej i europejskiej. Szkolny chór z powodzeniem występuje w przeglądach i
konkursach muzyki chóralnej, młodzi muzycy organizują charytatywny koncert „Ponad stylem” – to najważniejsze cykliczne inicjatywy kulturalne
organizowane dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Ostatnie lata działalności szkoły upływają pod znakiem otwarcia na wyzwania współczesności, szczególnie te związane
z funkcjonowaniem Polski w ramach wspólnoty unijnej. Dotyczy to nowych priorytetów edukacyjnych mających przygotować młodzież do
funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy i kształceniu przez całe życie. Dlatego też misją szkoły jest nie tylko nauczanie, ale także
wyposażenie młodych ludzi w „korzenie i skrzydła”; pomoc w dążeniu do ich samorealizacji nie tylko na płaszczyźnie życiowego pragmatyzmu,
przygotowując do odniesienia zawodowego sukcesu, ale również w sferze wartości i uczuć.

Najważniejsze atuty szkoły:
- nowatorskie rozwiązania organizacyjne: np. międzyoddziałowa nauka języków obcych czy zajęć wychowania fizycznego; prowadzenie zajęć przez
nauczycieli akademickich;
- wysoka jakość kształcenia potwierdzona wysokimi lokatami w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych i corocznymi wynikami matur,
- sukcesy w pracy z uczniem zdolnym w ramach przygotowań do udziału w olimpiadach i konkursach,
- realizowanie indywidualnego programu nauczania w oparciu o autorskie programy nauczycieli,
- troska o rozwój osobowości i kultury osobistej uczniów,
- duża ilość zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, olimpijskich, artystycznych i sportowych,
- mądra, doświadczona i dobrze wykształcona kadra nauczycielska,
- nowoczesna, skomputeryzowana baza dydaktyczna (doskonale wyposażone pracownie chemiczne, biologiczne, fizyczne; dwie informatyczne;
pracownia "laptopowa" dwie klasopracownie do nauki języków obcych wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, oraz w sprzęt audio;
multimedialna pracownia geograficzna),
- łatwy dostęp do źródeł informacji (bogaty księgozbiór biblioteczny, nowoczesne Centrum Informacji Multimedialnej z salą projekcyjną),
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego.

Realizowane projekty:
- Śpiewająca Polska - warsztaty artystyczne,
- Rok zerowy z matematyki i fizyki organizowany przez AGH w Krakowie,
- Projekt e-fizyka- zajęcia laboratoryjne i warsztatowe na platformie edukacyjnej,
- Erasmus+ Projekt edukacyjny pod tytułem 'We, the hungry' – "My, głodni" został zorganizowany w ramach programu unijnego Erasmus Plus.
Nasz uczeń:
- posiada rozległą wiedzę ogólną i szczegółową w interesujących go dziedzinach wiedzy,
- dobrze zna języki obce,
- jest wdrożony do systematycznej pracy i samokształcenia,
- zna i stosuje strategie uczenia się,
- potrafi organizować pracę zespołu i aktywnie w nim uczestniczyć,
- na niepowodzenie reaguje wzmożonym wysiłkiem,
- umie organizować samodzielną pracę i bierze odpowiedzialność za jej efekty,
- umie kulturalnie się bawić i aktywnie wypoczywać,
- ceni dobra kultury narodowej i ogólnoludzkiej.

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.
Dodatkowe informacje Podział na grupy lektoratowe I języka na podstawie wyników testu. Informacja na stronie www.
Dojazd Szkoła znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie starówki. Lokalizacja umożliwia dojazd różnymi środkami komunikacji (PKP, PKS,
MKS).
Historia szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie należy do najstarszych i najbardziej cenionych szkół regionu. Powstało na fali lokalnych
inicjatyw powoływania do życia cesarsko – królewskich szkół z polskim językiem wykładowym.
Starania o otwarcie szkoły trwały od 1876 roku, ale dopiero kontrakt między Skarbem Państwa a Radą Królewskiego Wolnego Miasta Krosna przesądził
o istnieniu szkoły – przeczytać można w „Kronice C.K. Szkoły Realnej”. W powołaniu do życia placówki uczestniczyli: poseł i marszałek Galicji Hr.
Agenor Gołuchowski i książę Paweł Sapieha.

W ponad stuletniej historii szkoła przyjmowała różne formy organizacyjne i związane z nimi oficjalne nazwy. Początkowo była to C.K. Szkoła Realna,
kształcąca w zakresie nauk humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych, później przemianowano ją na Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne.
Nazwa Liceum Ogólnokształcące po raz pierwszy pojawia się w roku 1952. W latach 1977 – 1988 funkcjonowała jako Zespół Szkół Ogólnokształcących,
w skład którego wchodziły: LO młodzieżowe, LO dla pracujących
i Studium Administracyjne. Od 1988 roku, obowiązuje nazwa I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Patron szkoły pojawił się w jej nazwie
w 1921 roku z przerwą od 1949 do 1962 roku i obowiązuje do dzisiaj.
Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w szkole w 1907 roku, a przystąpiło do niego 14 uczniów.
W latach 1914 – 1918 uczniowie i profesorowie uczestniczyli w walce o wolność Polski na wszystkich frontach I wojny światowej.
W tym czasie budynek szkoły przeszedł w ręce wojsk rosyjskich, następnie austriackich. Najpierw powstały w nim koszary,
a później szpital wojskowy.
W okresie międzywojnia szkoła przeszła pomyślnie reformy oświatowe wzmacniając swoją pozycję na lokalnym rynku edukacyjnym.

1 września 1939 roku, pomimo wybuchu II wojny światowej, odbył się w szkole egzamin wstępny do klasy pierwszej, dopiero
w połowie września szkoła zawiesiła działalność i taki stan utrzymywał się do sierpnia 1944 roku, a jej budynek został zajęty przez okupanta.
W latach 1941-1944 profesorowie liceum z narażeniem życia prowadzili tajne nauczanie. 23 października 1944 szkoła wznowiła działalność. Powstały
wtedy 42 oddziały klasowe, do których uczęszczało 1760 uczniów, do dyspozycji których oddano 14 sal lekcyjnych w Pałacu Biskupim. Stan taki trwał
do grudnia 1944.
W grudniu 1944 odbyła się pierwsza powojenna matura, w 1946 roku szkoła powróciła do budynku przy ulicy Piotra Skargi 2.
W roku 1973 pojawił się przed szkołą pomnik patrona autorstwa Stanisława Kochanka. Dla wybitnych uczniów ustanowiono, uchwałą Rady
Pedagogicznej z czerwca 1976 roku, szkolne odznaczenie - Medal Kopernikowski.
W roku 1978 rozstrzygnięto konkurs na hymn szkoły. Jego autorami są: profesor Jadwiga Olbrycht – tekst i profesor Krzysztof Kasprzyk – muzyka.
W 1992 roku powstała Rada Szkoły i został zatwierdzony pierwszy Statut Szkoły.

Szkoła kształci na niezmiennie wysokim poziomie kolejne pokolenia krośnian i młodzież z najdalszych okolic. Słynie z sukcesów
w pracy z uczniami zdolnymi. Indywidualizacja pracy najpełniej realizuje się poprzez uczestnictwo młodzieży w „ruchu olimpijskim”. Jego historia sięga
roku 1951. To właśnie w tym roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy zdobyli laury w olimpiadzie przedmiotowej i otrzymali najwyższe wyróżnienia
w Polsce.
Krzewienie idei szlachetnej rywalizacji, dążenie do perfekcjonizmu, poświęcenie w realizacji swoich pasji poznawczych, to główne wartości, jakie płyną
z udziału młodzieży w olimpijskich zmaganiach.
Szkoła posiada bogate tradycje w prowadzeniu działalności artystycznej i publicystycznej.
Pierwsze koło teatralne powstało w szkole w 1960 roku. Wystawiono wtedy „Krakowiaków i górali” Bogusławskiego dla uczczenia obchodów państwa
polskiego, a w roku 1964 „Warszawiankę” Stanisława Wyspiańskiego. Od tego też roku, z przerwami, wydawana była szkolna gazetka. Obecnie działa
koło teatralne Marysia, a gazetka ma formę elektroniczną.

Od 1 września 2012 r. przy I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika założono Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika i obie szkoły
tworzą Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krośnie.
Od 1 września 2017 roku szkoła będzie funkcjonować pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w
Krośnie.
Koła zainteresowań Zajęcia pozalekcyjne:

Szkoła prowadzi szeroką działalność pozalekcyjną. Są to w pierwszej kolejności kółka olimpijskie dla licealistów. Mają one na celu przygotowywanie
młodzieży do udanego startu oraz zdobywania najwyższych laurów w olimpiadach przedmiotowych (Matematycznej, Fizycznej, Astronomicznej,
Ekonomicznej, Statystycznej, Lingwistyki Matematycznej, Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy O Żywieniu i Żywności, a także
Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Mediach, Wiedzy o Państwie i Prawie, Literatury i Języka Polskiego, J. Angielskiego,
Francuskiego, Niemieckiego, Filozoficznej i innych). Najwyższe sukcesy w olimpiadach dają uczniom korzyści w postaci najwyższych wyników na
egzaminie maturalnym, bez konieczności ich zdawania z danego przedmiotu oraz wolny wstęp na wybrane kierunki studiów. Szkoła prowadzi
rokrocznie łącznie blisko 20 kółek tego typu (realizacja 1 godz. lekcyjna tygodniowo). Sukcesy na polu olimpijskim oraz maturalnym są strategiczne dla
szkoły. Dzięki nim nasza szkoła od wielu lat utrzymuje się na pozycji lidera wśród liceów województwa podkarpackiego i utrzymuje tytuł Złotej Szkoły
(71 miejsce w Polsce w roku 2018, 31 miejsce, jeśli chodzi o sukcesy olimpijskie).
Podobny charakter mają indywidualne zajęcia w ramach IPN (indywidualnych programów nauki) dla uczniów najzdolniejszych z największymi
sukcesami. W bieżącym roku szkolnym szkoła realizuje 12 IPN-ów dla 12-stu uczniów.

Szkoła dba o właściwe przygotowanie uczniów do matury, w związku z tym prowadzi szeroki wachlarz warsztatów maturalnych z przedmiotów objętych
egzaminem maturalnym i strategicznych z punktu widzenia maturzystów (z biologii, chemii, matematyki, fizyki, geografii, historii i WOS-u oraz
j. polskiego, j. angielskiego i j. niemieckiego czy francuskiego). Prowadzą je nauczyciele uczący w danych klasach przedmiotów maturalnych. Są to
warsztaty przygotowujące do egzaminów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Od tego roku, ze względu na prowadzenie przez szkołę oddziałów dwujęzycznych, w kl. III uruchomiliśmy zajęcia dodatkowe dla uczniów, którzy będą
zdawać egzamin maturalny z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym. Mogą na nim doskonalić swoje umiejętności na bazie materiałów pozyskanych
m. in. z OKE Kraków.

Ponadto szkoła prowadzi cykliczne regularne zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności, poszerzające wiedzę, przeznaczone dla miłośników nauk
ścisłych w ramach współpracy z wyższymi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz
Uniwersytetem Rzeszowskim.
Są to: Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie – z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego, dedykowane uczniom biorącym udział w olimpiadach
matematycznej i informatycznej (całodniowe warsztaty na UJ - 1 raz w miesiącu),
Zajęcia olimpijskie prowadzone w szkole przez pracownika naukowego UJ – 1 raz w miesiącu.
Zajęcia roku zerowego AGH z matematyki i chemii dla chętnych uczniów – przygotowujące do matury i do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych
(w soboty – 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne),
Warsztaty doświadczalne z fizyki w laboratoriach Uniwersytetu Rzeszowskiego dla zainteresowanych uczniów klas ścisłych.
Na uwagę zasługują unikatowe zajęcia ze studentami z Uniwersytetu Stanowego Iowa w USA, którzy w naszej szkole co roku odbywają 2- miesięczne
praktyki pedagogiczne w języku angielskim z różnych przedmiotów oraz lekcje j. angielskiego z native speakerem.

Szkoła prowadzi również zajęcia rozwijające zdolności artystyczne i sportowe.
Należą do nich zajęcia chóru szkolnego , teatru szkolnego „Marysia” , zajęcia związane z działalnością gazety szkolnej „Postscriptum” oraz kółka
sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, aerobik, siłownia i lekkoatletyka).
Co roku od wielu lat nasz profesjonalny teatr szkolny „Marysia” wystawia na scenie miejskiej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza (RCKP)
spektakl teatralny dla mieszkańców miasta Krosna, na który wstęp jest wolny.
W szkole działa również chór szkolny, który swoimi występami gościnnymi uświetnia wiele imprez i uroczystości o charakterze miejskim lub
powiatowym.
Szkoła organizuje konkursy naukowe lub artystyczne dla uczniów powiatu krośnieńskiego. Są to: Konkurs Humanistyczny Antyk-od słowa do dzieła”,
oraz Konkurs Artystyczny „Talent show” – z prezentacją twórczości w języku angielskim. Od tego roku zaistniał również nowy konkurs międzyszkolny :
„Debaty Oksfordzkie”.

Szkoła dba o harmonijny rozwój swoich uczniów oraz równowagę między nauką i wypoczynkiem, rekreacją i zabawą. Organizujemy cykliczne imprezy
szkolne, które cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży. Należą do nich: Dzień Języków Obcych (IX), Dzień Patrona (I/II), Otrzęsiny klas
pierwszych (X), Półmetek, Studniówka, Rajd Kopernika (IX), Piknik z okazji Dnia Dziecka, Dzień Amerykański (IV), wyjazdy na narty, kuligi, wycieczki
tematyczne, wycieczki klasowe, Mikołajki (zabawa szkolna), Wiosenny Ogród Nauk(V), spotkania z ciekawymi osobowościami, świadkami historii itp.
Więcej o tym aspekcie działalności można przeczytać na stronie internetowej szkoły i obejrzeć zdjęcia w galerii. Zapraszamy.
Kontakty zagraniczne Zrealizowano program Comenius (współpraca ze szkołami w Niemczech, Słowacji, Turcji, Irlandii) oraz projekt edukacyjny w ramach programu
Erasmus+ pod tytułem "My, głodni" (wymiana z młodzieżą ze szkoły w Turcji).

W ramach wyjazdów edukacyjnych szkoła współpracuje ze szkołami w Anglii, Walii i Francji.

Ponadto, nawiązano współpracę ze szkołą w Marl. Wymiana między Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Krośnie a Zespołem Szkół im. Willego
Brandta w Marl odbyła się od 26 lutego do 3 marca 2014 roku. Wymiana między naszymi szkołami została współfinansowana przez Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży.
Celem wymiany było poznanie kultury, życia codziennego naszych sąsiadów oraz poszerzenie znajomości języka niemieckiego. Podczas pobytu w Marl
uczniowie uczestniczyli w zajęciach szkolnych, zwiedzali Marl, Recklinghausen, Dortmund - stadion piłkarski oraz uczestniczyli w uroczystym pochodzie
karnawałowym w Kolonii.
Kolejna wymiana między szkołami przewidziana jest na okres: czerwiec - lipiec 2016 r.

Współpraca z Uniwersytetem Stanowym Iowa – zajęcia prowadzone przez studentów amerykańskiej uczelni w ramach praktyk nauczycielskich, W
okresie marzec - maj 2016 r. ponownie będziemy gościć praktykantki z Uniwersytetu Stanowego Iowa.
Osiągnięcia szkoły Olimpiady przedmiotowe i konkursy tematyczne:
- 118 laureatów szczebla ogólnopolskiego,
- 250 finalistów szczebla ogólnopolskiego,
Uczniowie biorą udział w 30 różnych olimpiadach.

Olimpiady międzynarodowe:
1982 r. – z matematyki (Austria, II m.),
1994 r. – z biologii (Bułgaria) – złoty medal,
2001 r. – z matematyki (USA) – srebrny medal,
2002 r. – z matematyki (Wlk. Brytania) – srebrny medal,
2002 r. – z geografii (RPA) – srebrny medal w drużynie,
2003 r. – z fizyki (Tajwan) – brązowy medal w drużynie,
2005 r. – z filozofii (Polska) – złoty medal w drużynie,
2006 r. – z matematyki (Słowenia) – brązowy medal,
2008 r. - z geografii (Tunezja - udział),
2009 r. – Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna Państw Europy Środkowej – srebrny medal,
2009 r. – Międzynarodowy Konkurs ALIANTE (Litwa) – 2 laureatów,
2010 r. - Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna i Astrofizyczna w Pekinie - srebrny medal,
2010 r. - Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna (Tajwan) - złoty medal,
2011 r. - V Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna i Astrofizyczna (Chorzów) - srebrny medal,
2011 r. - V Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna i Astrofizyczna (Chorzów) - wyróżnienie,
2013 r. - III miejsce w Międzynarodowym Matematycznym Matematycznym Konkursie Państw Bałtyckich "Baltic Way 2013",
2014 r. - VIII Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna i Astrofizyczna (Rumunia) - srebrny medal,
2014 r. - Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna (Kazachstan) - wyróżnienie

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących, od początku jego istnienia, zajmujemy miejsca: od 94 w 1999 roku po 18 w 2002 roku; 16 m -
2003 r.; 19 m - 2004 r.; 38 m - 2013 r.; 42 m - 2014 r.; 36 m - 2015 r.; 76 m - 2016 r.; 64 m- 2017 r. wciąż w "złotej" 100 liceów ogólnokształcących
Wśród szkół woj. podkarpackiego: w latach 2002-2004 zajęliśmy pierwsze miejsce, w latach 2011-2014 drugie miejsce, w 2015 r. - 3 m.; w roku 2016 -
powrót do 2 miejsca, 2017 r.- 3 m..

Wybitni uczniowie nominowani są do nagród i stypendiów. W ostatnich 11 latach:
- 11 uczniów otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów,
- 22 uczniom przyznano stypendium Ministra Edukacji Narodowej,
- 57 uczniów znajdowało się pod opieką Krajowego Funduszu na Rzecz dzieci Zdolnych (w tym 9 stypendystów).

Stypendia naukowe dla uczniów zdolnych (POKL IX.1.3)
- w latach 2008-2014 – stypendium przyznano łącznie 362 uczniom i uczennicom liceum i gimnazjum.

Nagrody Marszałka województwa podkarpackiego "Nie zgubić talentu":
W latach szkolnych 2009/10 - 2015/16 - 120 uczniów otrzymało jednorazowe nagrody pieniężne, natomiast 20 uczniów uhonorowano stypendiami za
osiągnięcia naukowe oraz w jednej dziedzinie sztuki na cały dany rok szkolny.

W ramach Programu Stypendialnego Prezydenta Miasta Krosna na rok szkolny 2015/2016, stypendia w kategoriach: "Semper in altum" oraz
"Krośnieński Omnibus" łącznie otrzymało: 26 osób.


Osiągnięcia sportowe:
W klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonej przez PWSZS w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/16 uzyskaliśmy VIII miejsce na ponad 200
szkół. Natomiast w rywalizacji sportowej szkół w Krośnie utrzymujemy się na pierwszym miejscu od 2010 roku.
Dyscypliny sportowe, w których zdobywamy najwyższe laury na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim to: piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka,
LA, tenis stołowy, aerobik, pływanie, szachy.
W roku szkolnym 2016/2017 największe osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim uczniowie uzyskali w następujących dyscyplinach: sztafetowe biegi
przełajowe dziewcząt ()LA), sztafety 8x50 m stylem dowolnym dziewcząt (pływanie), piłka siatkowa chłopców, piłka ręczna chłopców, piłka reczna
dziewcząt, koszykówka dziewcząt, Liga LA, badminton dziewcząt i chłopców.

Współpraca z uczelniami:

Dla stałego podnoszenia poziomu kształcenia szkoła współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim (patronat naukowy z matematyki);
z Uniwersytetem Rzeszowskim (współpraca w zakresie zajęć laboratoryjnych z fizyki); z Akademią Górniczo-Hutniczą (zajęcia z matematyki i
organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy indeks AGH drugiego stopnia z matematyki, fizyki, chemii i geografii); z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Katowicach w ramach zajęć z dziennikarstwa medialnego i informatyki). Nawiązano także współpracę z Wyższą Szkołą Prawa i
Administracji w Przemyślu w sprawie utworzenia Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Ponadto szkoła współpracuje z
Państwową Wyższą Szkołą w Krośnie (organizowane są wykłady, prelekcje), a także z Krośnieńską Biblioteką Publiczną (spotkania literackie, filmowe,
fantasy).
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót