Krosno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1 bl (g) - matematyczno-geograficzna
Nazwa oddziału

 1 bl (g) - matematyczno-geograficzna

Liczba miejsc

 33

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Klasa matematyczno-geograficzna

 • Łączenie teorii z praktyką (wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo – turystyczne, zastosowanie matematyki i języka angielskiego w praktyce)
 • W drugim i trzecim roku nauki poszerzanie znajomości języka angielskiego poprzez rozwijanie umiejętności językowych wymaganych w biznesie, m.in. z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego
 • Udział w spotkaniach z podróżnikami, wykładach o tematyce ekologicznej, geograficznej oraz biznesowej
 • Współpraca z Magurskim Parkiem Narodowym w Krempnej, Lasami Państwowymi w Krośnie, Zespołem Parków Krajobrazowych w Dukli oraz lokalnymi firmami i instytucjami
 • Uczestnictwo w projektach unijnych, np. „Przyroda w liceum” oraz wymianach międzynarodowych
 • Możliwość udziału w projekcie Rok Zerowy z matematyki we współpracy z AGH w Krakowie
 • Rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych
 • Przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach matematycznych, geograficznych i językowych
 • Treści zawarte w programie przygotowują do takich kierunków studiów jak:
  archeologia, architektura, bankowość i finanse, budownictwo, ekonomia,
  etnografia, geodezja, geografia, geologia, inżynieria środowiska, matematyka, ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, europeistyka, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i administracja.

Klasa o profilu matematyczno-geograficznym jest propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi oraz przyrodniczymi, rozwija horyzonty myślowe oraz zainteresowania i nie ogranicza do wyboru określonego kierunku studiów.

Geografia uczy ciekawej i praktycznej wiedzy o otaczającym świecie, jej lekcje zabierają w wirtualne podróże. Matematyka staje się narzędziem w wielu codziennych sytuacjach. Ciekawe matematyczne i geograficzne problemy rozpatrywane są w ramach dodatkowych kół, a uczniowie szczególnie uzdolnieni realizują indywidualny program nauczania.

Profil umożliwia poszerzanie znajomości języka angielskiego o elementy biznesu (w 2 i 3 roku nauki), m.in. dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego, w celu zdobywania umiejętności koniecznych w dalszej edukacji, życiu zawodowym oraz sprostaniu wymaganiom rynku pracy w kraju i za granicą.

Uczeń otrzymuje pogłębioną i utrwaloną wiedzę poprzez wycieczki, spotkania z podróżnikami i pracownikami lokalnych firm i instytucji, wykłady pracowników wyższych uczelni, udział w konkursach i olimpiadach. Współpracujemy z Magurskim Parkiem Narodowym w Krempnej, Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, Zespołem Parków Krajobrazowych w Dukli oraz AGH w Krakowie.

Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego także miejsca studiowania. Matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni: uniwersytety, uniwersytety ekonomiczne i przyrodnicze, politechniki, a także SGH i SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie. Treści zawarte w programie przygotują do studiów związanych z geografią, geologią, geofizyką, geodezją, kartografią, turystyką i rekreacją, zarządzaniem, marketingiem, finansami, bankowością, ekonomią, stosunkami międzynarodowymi, europeistyką, logistyką itp.