Krosno
Technikum
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica - 1 E T(g) - technik mechanik lotniczy
Nazwa oddziału

 1 E T(g) - technik mechanik lotniczy

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis


Technik Mechanik Lotniczy

Lotnictwo jest dynamicznie rozwijającą się i prestiżową branżą techniczną, a wszystkie statki powietrzne, te duże i te małe potrzebują doskonale zorganizowanej i o wysokim standardzie obsługi technicznej. Nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na kadrę techniczną - wykwalifikowanych mechaników lotniczych, którzy prawidłowo wykonają obsługę techniczną statków powietrznych i zapewnią ich bezpieczną pracę, a tym samym bezpieczny przewóz pasażerów i ładunku. Mechanik lotniczy jest wysokiej klasy specjalistą, upoważnionym do poświadczania czynności obsługowych wykonywanych na statkach powietrznych i odpowiedzialnym za dopuszczenie do lotu statku powietrznego, który jest sprawny oraz posiada kompletną dokumentację wymaganą do wykonania lotu. Mechanik lotniczy w trakcie swojej kariery zawodowej zobowiązany jest stale podnosić swoje kwalifikacje. Zanim jednak zdobędzie odpowiednie uprawnienia, najpierw musi zdecydować o rozpoczęciu nauki na kierunku technik mechanik lotniczy, gdzie będzie miał możliwość zdobycia gruntownej wiedzy na temat budowy i eksploatacji statków powietrznych, silników lotniczych oraz wyposażenia znajdującego się na pokładzie samolotu.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

W zawodzie technik mechanik lotniczy wyodrębniono jedną kwalifikację po zadaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika mechanika lotniczego wraz z świadectwem potwierdzającym uzyskaną kwalifikacje.
• Kwalifikacja TLO.03 - Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik lotniczy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• obsługi liniowej statków powietrznych;
• obsługi hangarowej statków powietrznych;
• oceny stanu technicznego statków powietrznych, ich podzespołów i wyposażenia;
• czytania dokumentacji statku powietrznego;
• czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów konstrukcji statków powietrznych;
• poświadczania wykonanej obsługi technicznej w dokumentacji statku powietrznego;
• prowadzenia racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi;
• zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania zadań obsługi technicznej statków powietrznych;
• posługiwania się odpowiednimi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych;
• poszukiwania niesprawności w instalacjach i podzespołach statków powietrznych,
• naprawy silników lotniczych;
• przeglądów bieżących statków powietrznych (przeglądów przedlotowych, przedstartowych, polotowych, specjalnych);
• diagnostyki i naprawy instalacji i przyrządów pokładowych.

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE W:

• zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego, gdzie będzie wykonywał pracę bezpośrednio przy produkcji statków powietrznych i zawiązanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów;
• zakładach projektowych przemysłu lotniczego przy opracowaniach technologicznych i konstrukcyjnych płatowca, zespołów napędowych i ich podzespołów, części i wyposażenia statków powietrznych;
• organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego, certyfikowanych zgodnie ze standardami europejskiego prawa lotniczego, w których znajdzie pracę przy bezpośredniej obsłudze i naprawach statków powietrznych jako licencjonowany personel poświadczający kategorii A, B1, B2, B3 lub C;
• na każdym lotnisku jako wykwalifikowany personel poświadczania obsługi statków powietrznych;
• w laboratoriach lotniczych ośrodków badawczo-rozwojowych i aeroklubach lotniczych.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu z budową i eksploatacją silników lotniczych oraz budową i eksploatacją statków powietrznych. Są to między innymi:
• Tablice dydaktyczne zakresu mechaniki lotniczej, aerodynamiki i nawigacji
• Symulator lotu - Naziemne urządzenie treningowe samolotu FNTP-II ELITE EVOLUTION S812
• Komputerowe urządzenie treningowe samolotu ACFT (stanowiskowy symulator lotów
• Tunel aerodynamiczny
• Stacja meteorologiczna VANTAGE PRO2
• Modele silników lotniczych
• Komputerowe urządzenie treningowe samolotu ACFT (stanowiskowy symulator lotów)
• Stacja meteorologiczna VANTAGE PRO2
• Symulator lotu szybowca
• Samolot Samba XXL
• Motoszybowcem i szybowce.