Krosno
Technikum
Technikum Nr 7 - 1 (g) - technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 1 (g) - technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Chemia ,  Zajęcia techniczne ,  Zajęcia artystyczne

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Chemia

Opis

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość estetyczną. Pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub plenerze, dokonuje zapisu i wizualizacji informacji obrazowej
w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Nauka zawodu obejmuje przedmioty teoretyczne, zajęcia praktyczne i  praktyki zawodowe.

W trakcie 4-letniego cyklu nauczania zdobywa następujące umiejętności;

·       wykonywanie zdjęć do legitymacji, portretowe, reklamowe,

      reportażowo-prasowych;

·        wykonywanie maszynowej obróbki chemicznej materiałów termograficznych;

·          przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej   zapisanej na    nośnikach magnetycznych;

·           posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i     audiowizualnym;

·             kontrolowanie i regulowanie fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów chemicznej obróbki materiałów fotograficznych;

·             prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;

·             przewidywanie i zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze stosowania toksycznych odczynników chemicznych;

·             przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych;

·             posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów;

·             wykonywanie ręcznej i maszynowej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych.


Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,

AUD.05. Rejestracja projektów graficznych i multimedialnych.   


Możliwości zatrudnienia:

 • w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,
 • w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.,
 • w agencjach fotograficznych i reklamowych,
 • w wydawnictwach i drukarniach,
 • w telewizji i wytwórniach filmowych,
 • w przemyśle optoelektronicznym,
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym,
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • w laboratoriach fotograficznych.

 

Przy rekrutacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego, matematyki i informatyki, oraz jedna najlepsza ocena uzyskana spośród: języka obcego nowożytnego, plastyki, chemii, zajęć technicznych, zajęć artystycznych.

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemiaOd 1 września 2019 roku uczniowie będą mieli możliwość zakwaterowania w internacie przy naszej szkole.