Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1g T (g) - technik geolog
Nazwa oddziału

  1g T (g) - technik geolog

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Informatyka ,  Zajęcia techniczne

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik  geolog to zawód o wieloletniej tradycji i dający możliwości samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Technik geolog w swojej pracy zawodowej wykonuje czynności związane z projektowaniem i dokumentowaniem prac geologicznych. Ponadto określa związki przyczynowo- skutkowe między stwierdzonymi w środowisku naturalnym faktami geologicznymi w postaci zjawisk, procesów i form. Odczytuje i interpretuje treści zawarte w dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej. Analizuje i wykorzystuje badania i oznaczenia parametryczne skał i wód podziemnych

Informacje dodatkowe

W ramach kształcenia realizowane są dodatkowe zajęcia w PWSZ w Krośnie, które w sposób innowacyjny pozwalają uatrakcyjnić przekaz wiedzy geologicznej i zwiększyć efektywność nauki, dzięki wykorzystaniu praktycznych rozwiązań.

W ramach projektów: PO WER oraz ERASMUS+, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe.

Kwalifikacja uzyskana w wyniku kształcenia

GIW.06. Wykonywanie prac geologicznych

Przedmioty rozszerzone:

  • Geografia,
  • Język obcy nowożytny( j. angielski).

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geolog będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– prowadzenia terenowych badań z zakresu kartografii geologicznej;
– rozpoznawania gruntów i klasyfikowania ich na podstawie norm;
– wykonywania badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów oraz dokumentowania ich wyników;
– wykonywania badań geotechnicznych oraz dokumentowania wyników badań;
– wykonywania badań geologiczno-inżynierskich oraz dokumentowania ich wyników;
– wykonywania badań hydrogeologicznych oraz dokumentowania ich wyników;
– wykonywania badań geologiczno-złożowych oraz dokumentowania ich wyników;
– wykonywania badań geofizycznych oraz interpretowania wyników badań;
– rozpoznawania minerałów i skał oraz charakteryzowania budowy geologicznej ziemi;
– wykonywania podstawowych prac wiertniczych;
– stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
– uzyskania dodatkowych uprawnień geologicznych;

Technik geolog znajdzie zatrudnienie w:

– przedsiębiorstwach prowadzących wiercenia
– przedsiębiorstwach poszukiwań surowców mineralnych i skalnych
– firmach zajmujących się eksploatacją surowców skalnych ( kamieniołomach)
– firmach geodezyjno- kartograficznych
– firmach zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych
– organizacjach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego
– firmach geoturystycznych

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych)
w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy.