Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1b T (g) - technik gazownictwa
Nazwa oddziału

  1b T (g) - technik gazownictwa

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Informatyka ,  Zajęcia techniczne

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik gazownictwa to zawód, który zajmuje się wdrażaniem na szeroką skalę najnowocześniejszych  technologii związanych z zastosowaniem paliw gazowych, ich dystrybucją i rozdziałem. Konieczność ochrony środowiska i zmiany systemów grzewczych na ekologiczne paliwa gazowe to rozwój branży gazowej, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów i atrakcyjna praca w zawodzie. Uzyskane umiejętności pozwalają na zdobycie zatrudnienia w przemyśle naftowo-gazowniczym lub w małych zakładach instalacyjnych.

Informacje dodatkowe: możliwość wyjazdów na praktyki zawodowe krajowe,
a także zagraniczne w ramach projektów: PO WER oraz ERASMUS+, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także uzyskania uprawnień energetycznych: urządzenia i sieci gazowe – grupa 3.

Uczniowie biorą udział w kursach spawania metodą TIG.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji gazowych
BUD.17.Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Przedmioty rozszerzone:

  • Geografia,
  • Język obcy nowożytny( j. angielski).

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik gazownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– wykonywania robót związanych z budową sieci gazowych;
– wykonywania robót związanych z montażem instalacji gazowych;
– organizowania prac związanych z eksploatacją sieci gazowych;
– organizowania prac związanych z eksploatacją instalacji gazowych;
– lokalizowania oraz usuwania awarii sieci i instalacji gazowych.

Technik gazownictwa ma możliwości zatrudnienia w:
– przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją sieci gazowych;
– zakładach i firmach zajmujących się obsługą, naprawą i wymianą sieci gazowych,
– punktach dystrybucji gazu,
– przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją instalacji gazowych;
– administracji budynków mieszkalnych,
ramach własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci mogą również kontynuować dalszą naukę:
– na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Energetyki i Paliw, wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu na kierunku Inżynierii Naftowej i Gazowniczej,
– w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Budownictwo lub Inżynieria Środowiska,
– na innych wyższych uczelniach technicznych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone są w klasopracowni gazownictwa, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia do nauki zawodu, w której uczniowie zdobywają kluczowe umiejętności  do pracy: zgrzewanie rur PE, montaż instalacji gazowych, przeprowadzanie prób szczelności i wiele innych.