Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1w T (g) - technik wiertnik
Nazwa oddziału

  1w T (g) - technik wiertnik

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik wiertnik to zawód należący do branży wiertniczo – naftowej wykorzystywany w strategicznych gałęziach przemysłu. To zawód zajmujący się poszukiwaniem i udostępnianiem złóż kopalin poprzez otwory wiertnicze. Praca wiertnika nie jest łatwa, ale gromadzi wokół siebie ludzi z pasją, którzy po zdobyciu kwalifikacji znajdują zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie są cenionymi fachowcami. Współczesne technologie pozwalają  wykonywać podziemną infrastrukturę z zastosowaniem technik bezwykopowych. Wymaga to fachowej obsługi wiertniczej, która wykorzystuje  możliwości urządzeń do przewiertów sterowanych i mikrotunelingu.

Informacje dodatkowe: Uczniowie biorą udział w kursach spawania metodą TIG oraz kierowcy operatora wózka jezdniowego, po ukończeniu których otrzymują certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej (w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”).

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych
GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

Przedmioty rozszerzone:

  • Matematyka,
  • Język obcy nowożytny( j. angielski).

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik wiertnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania otworów wiertniczych:

– do poszukiwania i eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego;
– do poszukiwania i eksploatacji wód pitnych i mineralnych;
– do zatłaczania i poboru gazu ziemnego i ropy naftowej w podziemnych magazynach gazu;
– geotermalnych umożliwiających korzystanie z energii cieplnej z wnętrza Ziemi;
– geoinżynieryjnych umożliwiających badanie gruntu pod budownictwo;
– strzałowych wykorzystywanych w pozyskiwaniu surowców skalnych w kamieniołomach;
– wykonywanych w górnictwie podziemnym w kopalniach węgla, miedzi, soli;
– służących do eksploatacji soli i siarki metodami otworowymi;
– przy wykonywaniu przewiertów sterowanych umożliwiających przeprowadzanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi metodą bezwykopową;
– służących do wykonywania przewiertów pod drogami (tzw. mikrotunelingu).

Technik wiertnik znajdzie zatrudnienie w:
przedsiębiorstwach prowadzących wiercenia poszukiwawcze, rozpoznawcze, inżynieryjne,
– firmach wykonujących prace geologiczne, wiercenia i pomiary geofizyczne,
– kopalniach,
– firmach wykonujących studnie,
– na platformach wiertniczych na morzu.

Ponadto technik wiertnik może pracować w serwisach takich jak:
– płuczkowy;
– kontrolno-pomiarowy;
– wierceń kierunkowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Przygotowanie do zawodu Technika wiertnika wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również wiedzy praktycznej. Nasza szkoła, dzięki bardzo dobrej współpracy z firmami branżowymi daje swoim uczniom możliwość odbywania praktyk w miejscach, gdzie w przyszłości mogą znaleźć pracę (kształcenie dualne).