Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - 1 W(g) - klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1 W(g) - klasa wielozawodowa

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Opis

KLASA WIELOZAWODOWA  (PRACOWNIK MŁODOCIANY) skupiać będzie uczniów w różnych zawodach, również rzadko występujących, ale bardzo potrzebnych na rynku pracy np. cieśla, fotograf,  fryzjer, kelner, cukiernik, elektryk, elektromechanik, automatyk, elektronik, mechatronik, kowal, krawiec, piekarz, stolarz, przetwórca mięsa, sprzedawca, kuśnierz, tapicer, zegarmistrz, ogrodnik, złotnik–jubiler, optyk–mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego i innych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN. Opisy zawodów znajdują się na stronie internetowej szkoły:

http://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/wielozawodowa2019.pdf


    Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole. Natomiast wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych (zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia) uczniowie zdobywają na 4- tygodniowych kursach zawodowych organizowanych w klasie I, II i III przez Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.


    Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy w rzeczywistych warunkach pracy dających rzetelne przygotowanie zawodowe. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia mogą być zatrudniani w wybranych  przez siebie zakładach pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymują status pracownika młodocianego. W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze takie jak: wynagrodzenie za pracę (wielkość określona odrębnymi przepisami), opłacanie składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy, zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie, prawo do urlopu wypoczynkowego.


    Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzane prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie i otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub do egzaminu w Cechu Rzemiosł Różnych i otrzymać  tytuł czeladnika.


    Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.


    Wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu http://zsp2krosno.pl/zawody%20itd/zaswiadczenie.pdf.