Krosno
Technikum
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - 1 TŻ(g) - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1 TŻ(g) - technik żywienia i usług gastronomicznych

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

    Kształcenie uczniów w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH z innowacją pedagogiczną PERSONALNY TRENER ZDROWIA I URODY przygotowuje do pracy w: zakładach żywienia zbiorowego - stołówki, restauracje, bary, kawiarnie, instytucjach zajmujących  się obrotem żywnością, służbie  zdrowia - sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale, organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności oraz placówkach prowadzących żywienie zbiorowe, domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, akademikach, pensjonatach, domach wczasowych itp.

Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych w hotelach, agroturystyce, itp.


    Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane  z organizacją, sporządzaniem i wydawaniem potraw i napojów, planowaniem i oceną żywienia, kompleksową obsługą przyjęć i imprez organizowanych we wszystkich zakładach świadczących usługi gastronomiczne. Po ukończeniu szkoły absolwent zdobędzie umiejętności: kompleksowego i profesjonalnego organizowania i obsługi przyjęć okolicznościowych, projektowania i aranżowania wnętrz sal konsumpcyjnych, organizowania i nadzorowania pracy personelu przy obsłudze imprez gastronomicznych, stosowania nowoczesnych metod zarządzania i finansowania działalności gospodarczej.

    Zajęcia praktyczne  organizuje szkoła w nowoczesnych pracowniach szkolnych, a także restauracjach i innych placówkach gastronomicznych na terenie miasta pod kierunkiem  nauczyciela.


Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące,
 • naukę dwóch języków obcych – język angielski i język  niemiecki,
 • przedmioty rozszerzone: biologia, j. angielski,
 • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo,
 • przedmioty zawodowe,
 • praktyki zawodowe.


    Szkoła organizuje ponadto kursy doskonalące umiejętności zawodowe: zdobnictwo cukiernicze, barmański, baristyczny, kelnerski oraz obsługi kas fiskalnych pozwalające uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniem.


Tytuł Technika żywienia i usług gastronomicznych absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • HGT.02.  Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

    Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach: technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, gastronomia i hotelarstwo i inne.


    Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.