Krosno
Technikum
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - 1 TK(g) - technik usług kelnerskich
Nazwa oddziału

 1 TK(g) - technik usług kelnerskich

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Plastyka ,  Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

    TECHNIK USŁUG KELNERSKICH - MENADŻER GASTRONOMII wykonuje czynności związane z  fachową i  kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, obsługą kongresów, targów, wystaw, spotkań, konferencji oraz świadczeniem gastronomicznych usług cateringowych. Do głównych zadań kelnera można zaliczyć: przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, doradzanie i udzielanie gościom informacji na temat podawanych potraw i napojów, inkasowanie należności za potrawy, napoje i  towary handlowe z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych, sporządzanie potraw i napojów w obecności gości.


    Technik usług kelnerskich, jak każdy pracownik gastronomii, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne i wysoką jakość żywności. Ze względu na bezpośredni kontakt z gośćmi kelner staje się odpowiedzialny za odpowiednie ich przyjęcie, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym.


Program nauczania obejmuje:
 • przedmioty ogólnokształcące,
  naukę dwóch języków obcych – język angielski i język  niemiecki,
 • przedmioty rozszerzone: biologia,  język angielski,
 • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo,
 •  przedmioty zawodowe,
 • praktyki zawodowe.


    Szkoła organizuje ponadto kursy doskonalące umiejętności zawodowe: zdobnictwo cukiernicze, barmański, baristyczny, kelnerski oraz obsługi kas fiskalnych pozwalające uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniem.


Tytuł Technika usług kelnerskich absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
 • HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

    Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach: technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, gastronomia i hotelarstwo i inne.


    Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik usług kelnerskich. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.