Krosno
Technikum
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - 1 TA(g) - technik analityk
Nazwa oddziału

 1 TA(g) - technik analityk

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Język angielski

Opis

    Kształcenie uczniów w zawodzie TECHNIK ANALITYK z innowacjami pedagogicznymi – KRYMINOLOGIA I ANALIZA KRYMINALNA i ANALIZA BIOCHEMICZNA  przygotowuje do pracy w laboratoriach: kryminalistycznych, toksykologicznych, naukowo – badawczych, klinicznych, archeologicznych, geologicznych, historycznych, przemysłu chemicznego i spożywczego (kontrola procesów technologicznych, analiza surowców i produktów), ochrony środowiska (analiza wód, gleb, atmosfery), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażania produktów rolnych).


Absolwent tego kierunku będzie potrafił:

 • przygotowywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych,
 • pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych,
 • wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych,
 • wykonywać badania bioanalityczne i środowiskowe,
 • opracowywać wyniki analiz z uwzględnieniem interpretacji statystycznej.


    Udział w zajęciach innowacyjnych KRYMINOLOGIA I ANALIZA KRYMINALNA pozwoli uczniowi poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie technologii i metodyki badań wykonywanych w laboratoriach analitycznych, szczególnie kryminalistycznych. Uczeń dowie się co łączy analizę kryminalną ze służbami policyjnymi i specjalnymi, prokuraturą, bezpieczeństwem wewnętrznym oraz medycyną.

Uczniowie będą brać udział w zajęciach w profesjonalnych laboratoriach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej między innymi w: Pracowni Identyfikacji Kryminalistycznej, Pracowni Medycyny Sądowej i Biologii Sądowej, Pracowni Badań Wariograficznych.


      Udział w zajęciach innowacyjnych ANALIZA BIOCHEMICZNA  poszerzy wiedzę ucznia na temat procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych. W wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach przeprowadzane będą badania biochemiczne złożonych związków chemicznych, takich jak: białka, kwasy nukleinowe, polisacharydy oraz lipidy. Uczeń będzie badał oddziaływania pomiędzy cząsteczkami budującymi organizmy oraz regulującymi ich funkcjonowanie  oraz zrozumie  na czym polegają zaawansowane metody badawcze i pomiarowe wykorzystywane współcześnie.


    Uczniowie odbywają też miesięczne praktyki zawodowe w laboratoriach firm:  Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, eKrosno.pl, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Splast, Tarkett, AAglob, Celfast.


Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące,
 • naukę dwóch języków obcych – język angielski i język  niemiecki,
 • przedmioty rozszerzone: chemia i język angielski,
 • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo,
 • przedmioty zawodowe,
 • praktyki zawodowe.

Tytuł Technika analityk absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
 • CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

    Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach: chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, farmacja, medycyna, analityka medyczna i kryminalistyczna, towaroznawstwo, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, ratownictwo medyczne i inne.


    Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie analityk. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.