Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego - 1 BM(g) m – murarz - tynkarz
Nazwa oddziału

 1 BM(g) m – murarz - tynkarz

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Zajęcia techniczne

Opis

MURARZ – TYNKARZ (pracownik młodociany)
Murarz jest typowym zawodem dla procesu budowlanego przy wznoszeniu budynków i budowli tradycyjnymi metodami oraz przy pracach wykończeniowych związanych z wykonywaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
  • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
  • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała w porozumieniu z 9-10 Hufcem Pracy w firmach budowlanych. Uczniowie zostaną zatrudnieni jako pracownicy młodociani i w związku z tym będą otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie, a okres nauki będzie się wliczał do stażu pracy. Oprócz wynagrodzenia pracodawca wyróżnia najlepszych uczniów miesięczną premia uznaniową. Pracodawcy w miarę potrzeb i możliwości, na swój koszt umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji (np. prawo jazdy, kursy specjalistyczne)

 

W związku z tym, że uczniowie zajęcia praktyczne mają u pracodawców, gdzie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy tytuł czeladnika w zawodzie MURARZ – TYNKARZ otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

 

Ze względu na perspektywiczne plany budownictwa mieszkaniowego, jak również konieczność prowadzenia prac remontowo – budowlanych w istniejących obiektach, zapotrzebowanie na murarzy będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Zatrudnienie można znaleźć w firmach budowlanych i remontowych lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: ogólny dobry stan zdrowia, sprawność układu kostno-stawowego, odporność na lęk wysokości, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, umiejętność koncentracji uwagi i podzielność uwagi, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.

Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane w szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu wydawane są przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52.