Jawor
Jawor
Aktualności

Ważne dla uczniów klas sportowych!

Szanowni Państwo,

w przypadku zapisu dziecka do klasy sportowej , proszę o wypełnienie formularza WNIOSKU. W zakładce preferencje wskazujecie Państwo na oddział sportowy.

INFORMATOR DLA RODZICÓW.


SZANOWNI RODZICE

1 kwietnia 2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do klas I szkół podstawowych na terenie miasta Jawora na rok szkolny 2019/2020,
adres strony internetowej http://www.nabor.pcss.pl/jawor/
Publiczne Szkoły Podstawowe biorące udział w rekrutacji:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Moniuszki 4, 59-400 Jawor
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pl. Bankowy 1, 59-400 Jawor
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza ul. Starojaworska 82, 59-400 Jawor
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka ul. Armii Krajowej 9, 59-400 Jawor
OBOWIĄZEK SZKOLNY
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 z późn. zm.) naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko: – korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo – posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ ORAZ I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM SPORTOWYM: 01.04.2019 r. – 12.04.2019 r.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie są przyjmowane na podstawie pisemnego ZGŁOSZENIA rodziców. Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/jawor/. Wypełnione w systemie zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej obwodowej.Do zgłoszenia proszę załączyć Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców ucznia i kandydata, (do pobrania w zakładce DOKUMENTY);

Aby dokonać zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU w systemie https://nabor.pcss.pl/jawor/, wydrukować formularz i złożyć we właściwej placówce w terminie od 01.04.2019 r. do 12.04.2019 r. Zgodnie z Uchwałą Burmistrza Miasta Jawora XXXVIII/232/2017 r. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów, do wniosku proszę załączyć
Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o miejscu zamieszkania krewnych wspierających w opiece oraz Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o miejscu pracy, (do pobrania w zakładce DOKUMENTY).


Wykaz granic obwodów publicznych szkół podstawowych znajdziecie Państwo na stronie https://nabor.pcss.pl/jawor/, w zakładce AKTUALNOŚCI.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.
Po wypełnieniu wniosku elektronicznego w systemie zakładane jest konto dla rodzica/opiekuna prawnego, a wniosek otrzymuje identyfikator. Dzięki temu rodzice mają możliwość podglądu wypełnionych/zatwierdzonych wniosków, mogą śledzić status wniosku, sprawdzić informację o wynikach rekrutacji .
Dane wprowadzone do systemu przez szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych wskazanych we wniosku szkół.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające (również przez system elektroniczny).
Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić w systemie elektronicznym lub na miejscu w szkole – 17.04.2019 r.
Wraz z ogłoszeniem wyników rekrutacji będą też dostępne informacje o ewentualnych wolnych miejscach w szkołach.


Sieć publicznych szkół podstawowych i ich granice.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor, od dnia 1 września 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.

1.

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Moniuszki 4,

59 – 400 Jawor

Starojaworska do numeru 12 (parzyste) i do numeru 31 (nieparzyste), Bolesława Limanowskiego, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki, Księżniczki Anny, Księcia Bolka Małego, Mieszka I, Władysława Jagiellończyka, Al. Wojska Polskiego, Lubińska, Władysława Łokietka, Księżnej Agnieszki, Bolesława Krzywoustego, Kręta, Gabriela Narutowicza, Henryka Pobożnego, Henryka Brodatego, Spokojna, Sporna, Jasna, Kwiatowa, Karola Szymanowskiego, Piękna, Ignacego Paderewskiego, Jana III Sobieskiego, Jurija Gagarina, Wojciecha Korfantego, Henryka Wieniawskiego, Stanisława Moniuszki, Muzyczna, kardynała Stefana Wyszyńskiego od numeru 16 do nr 28, Władysława Sikorskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Bolesława Rogatki, Prosta, Mała, Stanisława Wokulskiego, Ignacego Rzeckiego, Rzeczna, Zygmunta Starego, Przechodnia.

2.

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

pl. Bankowy 1,

59-400 Jawor

Aleksandra Fredry, Arkadego Fiedlera, Bohaterów Getta, Chemików, Drukarska, Ignacego Kraszewskiego, Robotnicza, Kuziennicza, Juliusza Słowackiego, Myśliborska, pl. Bankowy, Wiejska, Dworcowa, Kolejowa, Kard. St. Wyszyńskiego do nr 15 i od nr 30 wzwyż, Księcia Józefa Poniatowskiego, Zielona, Franklina Roosevelta, Szkolna, św. Marcina, Mikołaja Reja, Kościelna, Grunwaldzka, Legnicka, Cicha, Barbary, Lipowa, pl. Seniora, Zamkowa, Bolesława Chrobrego, Staromiejska, Rynek, Stanisława Staszica, Stefana Czarnieckiego, Krótka, Stefana Żeromskiego, Klasztorna, Fryderyka Chopina, pl. Wolności, 1 Maja, Jarosława Dąbrowskiego, Park Pokoju, Środkowa, Zofii Nałkowskiej, Henryka Worcella,Władysława Reymonta, Marii Dąbrowskiej, Ptasia, Zagrodowa, Żwirowa.

3.

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Henryka Sienkiewicza

ul. Starojaworska 82,

59 - 400 Jawor

Cukrownicza, Starojaworska od numeru 14 (parzyste) i od numeru 33 (nieparzyste), Boczna, Kazimierza III Wielkiego, Księcia Henryka Jaworskiego, Stefana Batorego, Zachodnia, Widokowa.

4.

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Janusza Korczaka

ul. Armii Krajowej 9,

59-400 Jawor

Wrocławska, Piwna, Józefa Piłsudskiego, Armii Krajowej, Aleja Dębowa, Strzegomska, Piastowska, Tadeusza Kościuszki, Aleja Jana Pawła II, Mikołaja Kopernika, Przyjaciół Żołnierza, Kombatantów, Metalowców, Stalowa, Szpitalna, Słoneczna, Parkowa, gen. Romualda Traugutta, gen. Józefa Bema, Józefa Wybickiego, Spacerowa, Jana Brzechwy, Jana Kasprowicza, Głucha, Andrzeja Struga, Stanisława Wyspiańskiego, Leopolda Staffa, Gustawa Morcinka, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Elizy Orzeszkowej, Władysława Broniewskiego, Jana Kochanowskiego, Bolesława Prusa, Adama Mickiewicza, Adama Asnyka, Henryka Sienkiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Czesława Miłosza, Park Miejski, Waleriana Łukasińskiego.