Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 1 - I b TR
Nazwa oddziału

 I b TR

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik rachunkowości

Opis

Technik rachunkowości

Klasa b jest klasą ogólnodostępną.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU


Technik rachunkowości posługuje się regułami miko- i makroekonomii. Potrafi opisać podmioty gospodarcze, potrafi założyć i poprowadzić działalność gospodarczą, prowadzi sprawy kadrowe i płacowe w firmie, rozlicza świadczenia związane z pracą. Stosuje różne formy rozliczeń z kontrahentami, bankami, instytucjami podatkowymi i ZUS. Zna i stosuje przepisy prawa finansowego oraz zasad rachunkowości. Potrafi prowadzić dokumentację księgową w różnych formach. Ustala wynik finansowy przedsiębiorstwa dokonuje bilansu i sporządza sprawozdania finansowe na podstawie przeprowadzonej analizy.

Kandydat do zawodu technika rachunkowości powinien interesować się ekonomią i księgowością. Program nauczania obejmuje dużą ilość godzin pracy na kształcenie zawodowe teoretyczne jak i praktyczne przy komputerze i dotyczy zagadnień związanych zarówno z przedsiębiorcą, analizą finansową,  jak i prowadzeniem własnego biura rachunkowego czy prowadzenia kadr i płac w firmie, oraz wykorzystaniem różnych programów finansowo-księgowych do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

KARIERA ZAWODOWA

Technik rachunkowości należy do zawodów poszukiwanych na rynku pracy!

Nabyte umiejętności umożliwiają prowadzenie własnej działalności, bądź zdobycia pracy w działach finansowych lub rozliczeń płacowych w każdej firmie.

W tym zawodzie konieczne jest posługiwanie się nowoczesną technologią oraz korzystanie z komputerowych programów finansowo - księgowych, kadrowo-płacowych. W perspektywie po ukończeniu studiów i zdaniu egzaminów możliwa jest kariera biegłego księgowego, który jest niezwykle ceniony na rynku pracy.

Uczeń technikum rachunkowości będzie zdobywał kwalifikacje zawodowe poprzez zdanie dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:

1.kwalifikacja EKA 05- Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

2. kwalifikacja EKA 07- Prowadzenie rachunkowości

Uczeń klasy Technikum rachunkowości podczas nauki odbywa dwie praktyki zawodowe: w klasie trzeciej i czwartej po cztery tygodnie.

To nie koniec możliwości!!!

Po zdaniu dodatkowo egzaminu w zakresie:

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych możesz uzyskać dyplom technika ekonomisty.
Obsługa klienta w jednostkach administracji możesz uzyskać dyplom technika administracji.

Szkoła umożliwia zdobycie dwóch dyplomów technik ekonomista i technik rachunkowości w trakcie trwania nauki.

Każdy z uzyskanych przez Ciebie dyplomów jest równoznaczny z uzyskaniem Europassu, czyli dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznawanego w Unii Europejskiej!