Gniezno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
Adres
Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno
Telefon
614264645
Fax
614263621
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Paweł Matkowski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Widok na I LO od strony miasta
 • Politechnika nam nie straszna :)
 • Programujemy na całego
 • Szkolne laboratorium chemiczne
 • Z sercem na dłoni :)
 • kochamy teatr, film i radio
 • gramy rockowo i klasycznie
 • Wolontariusze z grupy "Pomocni"
Opis

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego jest najstarszą w Gnieźnie, jedną z najstarszych w kraju szkół średnich. Istnieje od 1863r. Historia szkoły, a szczególnie jej patriotyczne akcenty stanowiły i stanowią podstawowy element modelu wychowawczego, co przejawia się kultywowaniem tradycji i ceremoniału szkoły.

Budynek I LO, wraz z Muzeum Początków Państwa Polskiego, wchodzi w skład kompleksu „Pomnik Tysiąclecia”. Sąsiaduje też z Instytutem Kultury Europejskiej UAM. Bliskie sąsiedztwo z tymi instytucjami owocuje wielopłaszczyznową współpracą.

Szkoła posiada przestronne sale przedmiotowe wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne (projektory, tablice interaktywne, monitory LCD), 2 nowoczesne pracownie komputerowe, pracownię biologiczną i fizyczną, 2 sale sportowe, salę widowiskową na 450 miejsc oraz supernowoczesną bibliotekę wraz z czytelnią. Jako jedyna szkoła w Gnieźnie posiadamy laboratorium chemiczne oraz nowoczesną pracownię interdyscyplinarną.

Młodzież kształcona jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, którą w większości stanowią nauczyciele dyplomowani, będący egzaminatorami maturalnymi. Wielu z nich posiada kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów.

W roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów stworzono klasy: 1A – programistyczną, 1B - politechniczną, 1C - medyczną, 1D – przyrodniczą oraz 1E – lingwistyczno-prawną. 

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli kontynuować naukę w klasach: 1A – programistyczna, 1B - politechniczna, 1C - medyczna, 1D – medialna oraz 1E – lingwistyczno-prawna.

Proces nauczania niektórych przedmiotów jest realizowany w oparciu o programy autorskie. Realizowane są projekty unijne: „Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym młodego odkrywcy”, „Naukowy fyrtel Chrobrzaków”,  „Medycyna w liceum”, „STACH – „Stacja Techniczno – Adaptacyjna Chrobrzaków” oraz innowacje: „Szkoła w pilotażu programowania”, „Na dobry początek”, „Wspieramy maturzystów”, „Fizyka jest ciekawa”, „iDay”, „Wirtualna fizyka”, „Matematyka reaktywacja” i in.

Oprócz nauczanego obowiązkowo języka angielskiego, uczniowie mają możliwość wyboru drugiego języka obcego: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego.  Dla zainteresowanych prowadzone są również zajęcia dodatkowe z języka łacińskiego i włoskiego. Lekcje języków obcych odbywają się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania uczniów. Uczniowie mają do wyboru dyscyplinę sportową: siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, fitness, taniec i zajęcia rekreacyjne.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, działać na rzecz innych - pracując w szkolnym kole PCK oraz w grupie wolontariuszy „Pomocni”. Mogą też doskonalić swoje umiejętności językowe uczestnicząc w międzynarodowych wymianach młodzieży.

Szkoła jest organizatorem wielu konkursów o zasięgu powiatowym. Licealiści biorą udział w licznych olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, różnorodnych konkursach zdobywając laury również na szczeblu krajowym.

Uczniowie szkoły mogą korzystać z indywidualnej opieki psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w planowaniu dalszej drogi kształcenia w ramach doradztwa zawodowego.

Szkoła posługuje się dziennikiem elektronicznym, który zapewnia zarówno uczniom, jak i rodzicom uzyskanie szczegółowych i bieżących informacji o: ocenach, frekwencji, planowanych sprawdzianach, wycieczkach, wydarzeniach szkolnych. Umożliwia to bezpośrednią komunikację na linii szkoła – uczeń-dom. Dostęp do e-dziennika jest bezpłatny.

I Liceum współpracuje, na podstawie podpisanych umów z uczelniami wyższymi: z Politechniką Poznańską, Wydziałem Historii UAM oraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także, a na terenie Gniezna  - z Instytutem Kultury Europejskiej i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Dzięki temu młodzież systematycznie uczestniczy w wykładach, zajęciach akademickich, w tym warsztatowych  i laboratoryjnych. 

Klasy medyczne objęte są patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nauczanie biologii i chemii wspiera naukowo i dydaktycznie – w ramach klas akademickich – Wydział Biologii oraz Wydział Chemii UAM w Poznaniu, a także Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

Edukację prawną prowadzimy we współpracy z Sądem Rejonowym w Gnieźnie oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu.

I LO, w rankingu Perspektyw, w ostatnich dwóch latach uzyskało „Brązową Odznakę”. Według najnowszego - plasuje się na 30 miejscu wśród liceów województwa wielkopolskiego za co otrzymało „Srebrną Odznakę”, posiada certyfikaty: „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła z Klasą”, „Przyjazna Szkoła” i „Szkoła Odkrywców Talentów”.

Szkoła została uhonorowana „Odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Otrzymała zaszczytny tytuł „Instytucja Roku 2012” przyznany przez Towarzystwo Miłośników Gniezna. Uchwałą Rady Miasta przyznano szkole Zbiorową Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Miasta Gniezna”. „Za kształcenie i wychowanie młodzieży wg uznawanych norm moralnych w kultywowaniu tradycji i otwartości na wyzwania przyszłości” Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowało szkołę statuetką „Hipolita”, a Prezydent Miasta Gniezna wręczył Medal Koronacyjny.


Oferta
Drzwi otwarte

27 kwietnia 2019 r. o godz.10.00 

Aula I LO

Historia
I Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą szkołą średnią w Gnieźnie. Może poszczycić się długą i szczytną historią. Szkoła należy do Klubu Najstarszych Szkół w Polsce.
Historia szkoły sięga 1863 roku, kiedy to władze pruskie zgodziły się na utworzenie w Gnieźnie tzw. Wyższej Szkoły Miejskiej dla Chłopców z niemieckim językiem wykładowym. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 15 października 1863r., a trzy lata później szkoła została upaństwowiona. Odtąd nosiła nazwę Królewskie Gimnazjum Gnieźnieńskie.
Władze pruskie dążyły do stworzenia ze szkoły silnego ośrodka niemczyzny. Młodzież polska, wyrażając sprzeciw wobec polityki germanizacyjnej w 1894r. założyła konspiracyjną organizację – Towarzystwo im. Tomasza Zana. Pokłosiem jej działalności stał się udział uczniów szkoły w Powstaniu Wielkopolskim.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szkoła wznowiła działalność jako Gimnazjum i Szkoła Realna w Gnieźnie. W roku szkolnym 1920/1921 nastąpiła pełna jej repolonizacja. Szkoła otrzymała sztandar, w 1929 roku nadano jej imię Bolesława Chrobrego. W tym okresie rozpoczęto także publikację szkolnej gazetki „Brzask”.
Wybuch II wojny światowej przerwał pracę prężnie rozwijającej się w latach międzywojennych szkoły. Wielu nauczycieli i wychowanków liceum zginęło w czasie wojny. Po wyzwoleniu Gniezna spod niemieckiej okupacji w marcu 1945r. szkoła wznowiła działalność jako Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Tragiczne lata stalinizmu pozostawiły trwały ślad w dziejach szkoły. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie podlegali wówczas stalinowskim represjom. W szkole działała antykomunistyczna Podziemna Armia Skautowska. Od roku szkolnego 1951/1952 szkoła stała się koedukacyjna.
Począwszy od lat powojennych ważne miejsce w życiu szkoły zajmuje pielęgnowanie tradycji, zarówno szkolnych jak i państwowych. Świadczy o tym odbywający się od 1947r. w przeddzień Święta Zmarłych Apel Poległych, będący hołdem dla zmarłych pracowników i uczniów szkoły. Również tradycyjną uroczystością jest Święto Patrona szkoły obchodzone corocznie 18 kwietnia – w dniu prawdopodobnej koronacji patrona szkoły - pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego. Począwszy od lat 70. elementem obrzędowości szkoły stał się, obok historycznego sztandaru, hymn i kronika szkolna.
Nowy rozdział w dziejach szkoły rozpoczął się w 1978 r. Szkołę przeniesiono wówczas ze starego, zajmowanego od 1863r. budynku do obecnego gmachu. Zamysł jego budowy zrodził się w 1966r. podczas obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.
I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie wychowało tysiące absolwentów. W wielu przypadkach ukończenie popularnej „16” stało się rodzinną tradycją. O wysokim poziomie nauczania w gnieźnieńskim gimnazjum świadczą kariery osiągnięte przez wielu wychowanków, którym gnieźnieńska Alma Mater dała rzetelne podstawy wykształcenia. Absolwentami szkoły są między innymi takie znakomitości jak naukowcy: prof. Konrad Jażdżewski, prof. Józef Kostrzewski, prof. Witold Hensel, prof. Jerzy Topolski, prof. Bogdan Wachowiak, prof. Wiktor Bross, prof. Jerzy Siepak, prof. Wojciech Stankowski; działacze niepodległościowi – kpt. Paweł Cyms oraz Adam Borys, księża - błogosławiony ks. Marian Skrzypczak, sportowcy – Mieczysław Łopatka i Janusz Centka i wielu, wielu innych.
Koła zainteresowań

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w:

 • projektach unijnych: „Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym młodego odkrywcy”, „Naukowy fyrtel Chrobrzaków”, "Medycyna w liceum",
 • zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: koło biologiczne, chemiczne, ekologiczne, fizyczne, geograficzne, historyczne, informatyczne, matematyczne, turystyczne, SKS, warsztaty dziennikarskie i filmowe, klub literacki „Książnica.pl”, koło naukowe 3D, zajęcia plastyczne, chór.
 • zajęciach dodatkowych z języka włoskiego oraz łaciny.Kontakty zagraniczne

Od kilkunastu lat szkoła współpracuje ze szkołami partnerskimi w Anglii i Holandii.
Każdego roku młodzież przyjmuje gości zagranicznych i wyjeżdża z rewizytą, co sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w językach obcych.

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w:

 • projektach unijnych: „Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym młodego odkrywcy”, „Naukowy fyrtel Chrobrzaków”, "Medycyna w liceum",
 • zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: koło biologiczne, chemiczne, ekologiczne, fizyczne, geograficzne, historyczne, informatyczne, matematyczne, turystyczne, SKS, warsztaty dziennikarskie i filmowe, klub literacki „Książnica.pl”, koło naukowe 3D, zajęcia plastyczne, chór.
 • zajęciach dodatkowych z języka włoskiego oraz łaciny.
Dojazd

Dojazd do szkoły umożliwia komunikacja miejska - linie: 2, 7, 8, 16 i 22.

Dla uczniów dojeżdżających rowerami przygotowane są na dziedzińcu szkoły stanowiska ze stojakami rowerowymi, a dla dojeżdżających motocyklami i samochodami - duży parking przed szkołą.

Osiągnięcia

Osiągnięcia z roku szkolnego 2017/18 dostępne na stronie:

http://www.1lo.gniezno.pl/strona,strefa-mistrzow-2017-2018.html


Wybrane osiągnięcia z bieżącego roku szkolnego:

Dotychczasowe sukcesy   w roku szkolnym 2018/2019


Konkursy polonistyczne

 

KONKURS

MIEJSCE

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

I miejsce

Powiatowy Konkurs „Potyczki z polszczyzną”

I miejsce

Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii 2019"

III miejsce

V Gnieźnieński Turniej Książkożerców 

I miejsce
oraz

wyróżnienie

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Poznańskie Dziewiątki”

III miejsce

Olimpiady Wiedzy o Mediach

Laureat etapu okręgowego

Konkurs na Interpretację Poezji Gnieźnieńskich Poetów

I miejsce
wyróżnienie

Konkurs recenzencki „Karnawał wyobraźni” w ramach Festiwalu Offeliada

I miejsce

II miejsce

III miejsce

XI Powiatowy Konkurs „Potyczki z polszczyzną”

I miejsce

Konkurs Recytatorski „Peregrynacje po literaturze gnieźnieńskiej. Od źródeł do współczesności” w ramach IV Festiwalu „Fyrtel”

I miejsce
oraz

2 wyróżnienia

Konkurs Recytatorski „Niektórzy lubią poezję” w ramach Festiwalu Literackiego „Preteksty”

I miejsce

wyróżnienie


Konkursy językowe

 

KONKURS

MIEJSCE

Powiatowy Konkurs Języków Obcych

 I miejsce j.angielski

- I miejsce j.niemiecki

- I i II miejsce j.hiszpański

- II miejsce j. rosyjski

Powiatowy konkurs recytatorski "Dwa Języki" 

II miejsce

VIII Festiwal Piosenki Niemieckiej „Singen macht Spass”

I miejsce

 

 Konkursy z podstaw przedsiębiorczości

 

KONKURS

MIEJSCE

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach

II miejsce (awans do finału ogólnopolskiego)

 

 


Historia

 

KONKURS

MIEJSCE

Powiatowy Konkurs z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

I miejsce drużynowo

Powiatowy Konkurs Historyczny „ Piękna Niepodległa”

Kat. prac pisemnych – I miejsce

Kat. prac plastycznych – I i III miejsce

   

Geografia

 

KONKURS

MIEJSCE

XII Konkursie Wiedzy o Pojezierzu Gnieźnieńskim 

I miejsce

XLVII  Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy PTTK

I, II i III miejsce w powiecie

I miejsce w województwie

Konkurs wiedzy na temat geografii turystycznej
pt. „Cudze chwalicie..” 

I miejsce


Matematyka i informatyka

 

KONKURS

MIEJSCE

Finał Wojewódzkich rozgrywek logicznych - Memoriał Urszuli Marciniak

IV miejsce

Mistrzostwa Powiatu w Sudoku

II miejsce

III miejsce

Powiatowy Konkurs Matematyczny Supermaturzysta – arkusz rozszerzony

III miejsce

Powiatowy Konkurs Matematyczny Supermaturzysta – arkusz podstawowy

II miejsce

III miejsce

Wielkopolski Konkurs Matematyczny SUPERMATEMATYK

kat. klas I

I miejsce w powiecie

II miejsce w powiecie

III miejsce w powiecie

IV miejsce w powiecie

kat. klas II

II miejsce w powiecie

III miejsce w powiecie

Ogólnopolski Konkurs Programistyczny HACK HEROES

 

wyróżnienie

 

Biologia

 

KONKURS

MIEJSCE

XXVII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

V miejsce

Wojewódzki konkurs fotograficzny ,,Siła Przyrody"

I miejsce

Wojewódzki konkurs ,,Nie daj szansy AIDS"

II miejsce

Wojewódzki Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2018

I miejsce

Ogólnopolski Konkurs  ,,Zero Waste"

II miejsce

III miejsce

Powiatowy konkurs plastyczny dot. ochrony powietrza

I miejsce
oraz wyróżnienie

 

Sport 

KONKURS

MIEJSCE

Mistrzostwach Polski Juniorów w biegach przełajowych

V miejsce w Polsce

Finały wojewódzkie:

w piłce ręcznej dziewcząt

I miejsce

w drużynowych biegach przełajowych

II miejsce

w biegu na dystansie 1500m w lekkiej atletyce

I miejsce

w biegu na dystansie 800m w lekkiej atletyce 

I miejsce

w tenisie stołowym chłopców

V miejsce

w sztafetach pływackich dziewcząt

VI miejsce

w badmintonie chłopców

V miejsce

w unihokeju dziewcząt

V miejsce

Indywidualne biegi przełajowe

2000 m

III miejsce

3000 m

I miejsce

3000 m

III miejsce

Mistrzostwa Powiatu w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt

II miejsce

IV miejsce

Mistrzostwa Powiatu w drużynowych biegach przełajowych chłopców

I miejsce

II miejsce

Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w aerobiku i innych formach tanecznych

III miejsce