Brzozów
Technikum
Technikum Nr 1 - J - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 J - technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnych stanowiskach pracy.

Technik ekonomista jest przygotowany do prowadzenia własnej firmy, zajmowania stanowisk w komórkach pionu ekonomicznego, finansowego, handlowego w dużych firmach i biurach rachunkowych, do podjęcia pracy w urzędach i instytucjach finansowych (urzędy skarbowe, banki), obliczania podatków, prowadzenia księgowości, kadr i płac z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, na których pracuje wiele firm w Polsce.

Uzupełnieniem zdobywanej wiedzy są praktyki uczniowskie, odbywane w przedsiębiorstwach.

 Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu:

Ekonomista,
Księgowy,
Bankowiec,
Doradca finansowy,
Doradca inwestycyjny,
Doradca ubezpieczeniowy,
Agent ubezpieczeniowy,
Asystent menedżera,
Menedżer,
Urzędnik.

 Perspektywa zatrudnienia:

Urzędy administracji publicznej,
Banki i urzędy skarbowe,
Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe,
Jednostki i zakłady budżetowe,
Instytucje ubezpieczeniowe,
Jednostki urzędu samorządu terytorialnego,
Prowadzenie własnej działalności.

 Przedmioty na poziomie rozszerzonym.

W klasie technik ekonomista wszyscy uczą się dwóch przedmiotów  na poziomie rozszerzonym.

 Pierwszym, obowiązkowym dla wszystkich uczniów, jest matematyka.

Drugi przedmiot uczniowie wybierają spośród następujących: geografia, język angielski, język niemiecki.

Wybór drugiego przedmiotu należy zadeklarować w sekretariacie szkoły przy składaniu oryginału świadectwa.