Brzozów
Technikum
Technikum Nr 2 - ITB4 -Technik geodeta/Technik architektury krajobrazu/Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 ITB4 -Technik geodeta/Technik architektury krajobrazu/Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Język angielski

Opis

Technik geodeta


Technik geodeta to atrakcyjny, rozwojowy zawód o dużych możliwościach na rynku pracy. Ogólnie związany jest z pracami pomiarowymi w terenie i późniejszym ich opracowaniem. Oczywiście zarówno prace terenowe, jak i obliczeniowe  wspomagane są nowoczesnymi systemami pomiarowymi oraz technologią komputerową.

Informacje dodatkowe jest to zawód dla osób lubiących/akceptujących pracę zarówno w terenie, jak i przy komputerze.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.18- Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,
 • BUD.19 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • dokonywania pomiarów geodezyjnych,
 • prac związanych z geodezyjną obsługą budownictwa,
 • prowadzenia dokumentacji technicznej wykonanych prac,
 • opracowywania map,
 • wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych,
 • stosowania obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 • wykonania rozgraniczeń, podziałów.

Technik geodeta znajdzie zatrudnienie:

 • w firmach geodezyjnych, budowlanych czy inżynieryjnych,
 • w firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej (urzędy gmin, miast),
 • w biurach projektowych,
 • w instytucjach związanych z działalnością kartograficzną.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła dysponuje warunkami umożliwiającym kształcenie zgodne z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Nowoczesne zestawy pomiarowe, stacja GPS, tachimetry elektroniczne, niwelatory  pozwalają na zdobywanie   odpowiedniej wiedzy i umiejętności.  Ponieważ zawód współczesnego geodety opiera się na technikach komputerowych, szczególny nacisk w kształceniu zawodowym jest kładziony na edukację informatyczną. Szkoła posiada nowoczesną pracownię geomatyki, gdzie przy opracowaniu materiałów pomiarowych wykorzystuje się  profesjonalne, licencjonowane oprogramowanie geodezyjne: WinKalk, Mikromapa  czy TurboMapa. Zajęcia w  ramach przedmiotów zawodowych prowadzone są przez nauczycieli posiadających bogatą praktykę i doświadczenia w zakresie prac terenowych, jak i geodezyjnych opracowań komputerowych.

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzorowania pielęgnacji parków, starodrzewu, produkowania roślin ozdobnych. Technik architektury krajobrazu prace wykonuje na wolnym powietrzu, w szklarniach oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
 • OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Sylwetka absolwenta. 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu  będzie przygotowany do wykonywania zadań   zawodowych w zakresie:

 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
 • pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,
 • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości, sporządzania kosztorysów oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie:

 • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • w jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • w jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
 • w jednostkach administracji samorządowej, m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych,
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w tablice multimedialne, wizualizery, komputery z dostępem do Internetu wraz z drukarką, ploterem oraz stanowiska komputerowe dla uczniów. Przy opracowaniu projektów dokumentacji i kosztorysów robót związanych z projektowaniem elementów małej architektury wykorzystuje się oprogramowanie Norma Pro, AutoCad, Wymarzony ogród 3.1.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych oraz na terenie wokół szkoły. Zajęcia realizowane są w pracowniach przystosowanych do prowadzenia robót ziemnych związanych z  architekturą krajobrazu. W pracowniach znajdują się niezbędne narzędzia i sprzęt mechaniczny niezbędny do realizacji tematyki zajęć takie jak: wertykulator, glebogryzarka, zagęszczarki, kosiarki, podkaszarki, traktorek z przyczepką.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest nowym szerokoprofilowym, przyszłościowym zawodem. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz konieczność ograniczania emisji dwutlenku węgla sprawiają, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii: słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną oraz biomasą. Do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń poszukiwani będą technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • ELE.11.  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie:

 • w firmach zajmujących się montażem kotłowni ekologicznych,
 • w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii, hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,
 • w firmach zajmujących się energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska,
 • w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • w ramach samodzielnej działalności usługowej, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowni przystosowanej do prowadzenia zajęć praktycznych związanych z wykonywaniem oraz eksploatacją urządzeń energetyki odnawialnej.  W pracowni znajdują się niezbędne materiały, urządzenia oraz narzędzia potrzebne do realizacji tematyki zajęć. Pracownia spełnia warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią wyposażoną w tablicę multimedialną, komputer z drukarką, oraz stanowiska komputerowe dla uczniów. Przy opracowaniu dokumentacji i kosztorysów robót związanych z energetyką odnawialną wykorzystuje się oprogramowanie: Norma Pro, AutoCad.