Brzozów
Technikum
Technikum Nr 2 - ITB1 - Technik budownictwa/Technik budowy dróg
Nazwa oddziału

 ITB1 - Technik budownictwa/Technik budowy dróg

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Język angielski

Opis

Technik budownictwa

Technik budownictwa to kierunek o 50-letniej tradycji w naszej szkole. Jest to jednak niezmiennie atrakcyjny zawód o dużych możliwościach na rynku pracy. Uczniowie tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów  i usług.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania żelbetowych konstrukcji monolitycznych,
 • montażu konstrukcji budowlanych,
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w wytwórniach prefabrykatów,
 • w laboratoriach,
 • w nadzorach budowlanych,
 • w administracjach budynków,
 • w biurach projektów,
 • w ramach własnej działalności (firma budowlana).

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach przystosowanych do wykonywania  robót budowlanych. Pomieszczenia pracowni składają się ze stanowisk, w których znajdują się niezbędne materiały i narzędzia oraz sprzęt do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Wyżej wymienione pracownie spełniają warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej z kwalifikacji BD.29. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami  wyposażonymi w tablice multimedialne, wizualizery, komputery z dostępem do Internetu wraz z drukarką, ploterem oraz stanowiska komputerowe dla uczniów. Przy opracowaniu projektów dokumentacji i kosztorysów robót  budowlanych wykorzystuje się oprogramowanie Norma Pro, AutoCad, pakiet programów  biurowych.

Technik budowy dróg

    Technik budowy dróg to zawód bardzo wszechstronny, ciekawy, wymagający szerokiej wiedzy z dziedziny budownictwa. Daje on kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, głównie związanych z budową dróg. Technik budowy dróg pracuje zazwyczaj w zespole. Jego przełożonym może być np. kierownik. Może również sam pełnić rolę kierownika zespołu, będąc liderem, wyznaczając zadania i kontrolując postępy prac drogowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych;
 • BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budowy dróg będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich,
 • organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich,
 • prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich,
 • wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich,
 • sporządzania kosztorysów robót drogowych.

Technik budowy dróg znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane,
 • w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo – budowlane,
 • w zakładach rzemieślniczych,
 • w ramach własnej działalności ,
 • na budowach prowadzonych za granicą,
 • w firmach prowadzących roboty budowy dróg.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach przystosowanych do wykonywania  robót drogowych. Pomieszczenia pracowni składają się ze stanowisk, w których znajdują się niezbędne materiały, narzędzia oraz sprzęt do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Wyżej wymienione pracownie spełniają warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej.
Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w tablice multimedialne, wizualizery, komputery z dostępem do Internetu wraz z drukarką, ploterem oraz stanowiska komputerowe dla uczniów. Przy opracowaniu projektów dokumentacji i kosztorysów robót drogowych wykorzystuje się oprogramowanie Norma Pro, AutoCad, pakiet programów biurowych.