Bartoszyce
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP1 - mechanik - monter maszyn i urządzeń
Nazwa oddziału

 mechanik - monter maszyn i urządzeń

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Informatyka

Opis

Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.
    Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwent szkoły uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie lub tytuł czeladnika po zdaniu odpowiednich egzaminów. 

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE
Uczeń kształcący się w zawodzie ślusarz, zdaje tylko jeden egzamin, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

    Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje m.in.

 • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
 • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
 • wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń,
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
 • wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,
 • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych,
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.

    Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają obiektywną potrzebę rozwijania kształcenia szerokoprofilowego. Zakłada ono opanowanie węzłowych zagadnień zawodowych, na których oparte są wszystkie procesy technologiczne oraz wszechstronny rozwój podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych, dających dobre przygotowanie do wielokierunkowej specjalizacji. W zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń przewiduje się specjalizacje ukierunkowane na określony rodzaj maszyn i urządzeń.
    Ze względu na szerokie zapotrzebowanie na rynku pracy, w roku szkolnym 2008/2009 proponujemy specjalizację spawalnictwo.

    W warunkach ciągłego unowocześniania procesów wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych należy oczekiwać, że mechanik-monter maszyn i urządzeń będzie miał do czynienia z maszynami i technologiami różnych generacji. Stąd też jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności będzie stanowić podbudowę do specjalizacji, doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego. Specjalizacja zawodowa, ukierunkowana na określony rodzaj maszyn i urządzeń, umożliwia absolwentowi podjęcie zatrudnienia i realizację zadań zawodowych w konkretnym miejscu pracy. Jednak wraz ze zmianami wynikającymi z postępu naukowo – technicznego, szczegółowa wiedza i umiejętności dezaktualizują się. W związku z powyższym istnieje potrzeba uwzględniania, w toku szerokoprofilowego kształcenia w zawodzie, umiejętności rozwiązywania zadań nietypowych, dostosowywania się do zmieniających się sytuacji oraz stałego doskonalenia kwalifikacji.

    Zakres prac mechanika – montera maszyn i urządzeń znajduje odzwierciedlenie w podstawie programowej kształcenia w zawodzie. Zawiera ona obligatoryjny zbiór treści kształcenia (działy programowe), które ujęto w cztery bloki programowe:  

 1. Techniczne podstawy zawodu
 2. Budowa i montaż maszyn i urządzeń
 3. Eksploatacja maszyn i urządzeń
 4. Przedsiębiorczość i bezpieczeństwo pracy.

    W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń będzie umiał:

 • interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, technologii budowy maszyn i elektrotechniki,
 • czytać rysunki techniczne maszynowe oraz sporządzać szkice prostych części maszyn,
 • czytać i interpretować schematy i dokumentacje: warsztatowe, technologiczne, montażowe, demontażowe, techniczno-ruchowe (DTR),
 • korzystać z literatury technicznej i norm,
 • dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywanych prac, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznych,
 • ustawiać ramy, płyty fundamentowe, pomosty i rusztowania, montować podpory i zawiesia dla urządzeń,
 • interpretować zasady działania oraz znać budowę i przeznaczenie wybranych maszyn i urządzeń,
 • wyważać statycznie i dynamicznie wirujące elementy maszyn,
 • mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne,
 • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń na podstawie pomiarów wykonanych w procesie diagnozowania,
 • ustalać przyczyny niedomagań i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń oraz zakres napraw,
 • wykonywać operacje montażowo – demontażowe maszyn, urządzeń i ich podzespołów posługując się narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym),
 • rozpoznawać podstawowe materiały eksploatacyjne i charakteryzować ich właściwości,
 • dobierać części zamienne,
 • wykonywać proste prace regeneracyjne części zużytych,
 • wykonywać proste nieznormalizowane części maszyn za pomocą operacji ślusarskich, obróbki wiórowej, obróbki bezwiórowej,
 • stosować różne sposoby łączenia elementów,
 • kontrolować jakość wykonanych prac,
 • wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług,
 • wykorzystywać technikę komputerową w praktyce warsztatowej,
 • organizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
 • świadomie przestrzegać przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielać pomocy przedlekarskiej poszkodowanym,
 • wyjaśniać podstawowe pojęcia ekonomiczne i typowe mechanizmy rynkowe,
 • właściwie prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy,
 • działać zgodnie z przysługującymi prawami i obowiązkami pracownika,
 • wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w naszej szkole może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia uzupełniając wykształcenie do poziomu technika (zawód i matura)