Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP1 - technikum mechatroniczne
Nazwa oddziału

 technikum mechatroniczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych. Tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej, działających inteligentnie w zmieniających się warunkach. Tym właśnie zajmuje się technik mechatronik.

Opis kierunku

Technik mechatronik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, elektrotechniki, informatyki. W swojej pracy zajmuję się projektowaniem urządzeń mechanicznych sterowanych komputerowo.

Technik mechatronik powinien charakteryzować się: zainteresowaniem techniką komputerową, zdolnościami manualnymi, starannością, zmysłem technicznym, poczuciem odpowiedzialności, sumiennością, kreatywnością, dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji, dokładnością i terminowością, samokontrolą i cierpliwością, umiejętnością pracy pod presją czasu, umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, gotowością do ciągłego samokształcenia się.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może podejmować pracę w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym, AGD, obrabiarki CNC w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, asystenta projektanta i konstruktora. W małych firmach w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.

ABSOLWENT TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO  ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

montować urządzenia i systemy mechatroniczne,
Uczeń, zdobywając te kwalifikacje, będzie potrafił:

  • wykonywać rozruch i konserwacje urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne,
  • tworzyć dokumentacje techniczną,
  • programować urządzenia i systemy mechatroniczne.
MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Absolwenci technikum mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika mechatronika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum mechatronika mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w kierunkach elektrycznym mechanicznym i elektronicznym.

Ważna informacja!!!

Dlaczego warto wybrać technikum?
Absolwenci Technikum, posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 będą mogli uzyskać świadectwo dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego tylko z przedmiotów obowiązkowych, tj. bez konieczności, ale z możliwością zdawania egzaminu z co najmniej  jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Czyli dwa w jednym:  zdany egzamin zawodowy = zdany egzamin maturalny z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.