Bartoszyce
Szkoła Ponadgimnazjalna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach

Adres
ul.Słowackiego 1, 11-200 Bartoszyce
Telefon
(89) 762-27-68
Fax
(89) 762-27-68
E-mail
zsp2@vp.pl
Strona www
http://zsp2-bartoszyce.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Szkoła rozpoczęła pracę w dniu 1 IX 1951 roku na mocy aktu erekcyjnego z dnia 30 VIII 1951. W pierwszym roku istnienia w szkole było 5 klas. Obowiązywał dwuletni cykl kształcenia w dwóch specjalnościach zawodowych: dziewiarstwo oraz krawiectwo odzieży damskiej lekkiej. Organizatorem placówki była p. Maria Cywińska, która pełniła funkcję dyrektora do 31 VIII 1972 roku. W 1953 roku utworzono nowy kierunek nauczania: krawiectwo męskie miarowe. Pierwsze lata istnienia szkoły były okresem trudnym. Brakowało zarówno nauczycieli, sprzętu jak i środków na utrzymanie placówki. Pomoc materialną i merytoryczną od pierwszych lat świadczą szkol, a pierwszoplanowo warsztatom szkolnym Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Morena", które obejmują patronat nad szkołą. Przybywa uczniów i nauczycieli, szkoła rozrasta się. Lata sześćdziesiąte rozpoczynają nowy okres w pracy szkoły. Przy Zasadniczej Szkole Odzieżowej powstają nowe kierunki kształcenia oraz nowe typy szkół. Ustawa z dnia 15 VII 1961 o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz statut ZSZ - to główne akty prawne normujące działalność tych szkół. W 1962 istniało już 12 klas, a wicedyrektorem szkoły został p. Henryk Szyszlak, który pełnił tę funkcję do 31 VIII 1964 roku, przekazując ją p Józefowi Łapuciowi. W latach 1961 -1963 odbudowano budynek warsztatów szkolnych, a we wrześniu 1969 rozpoczęto budowę nowego internatu i sali gimnastycznej.W naszej placówce naukę pobiera już 800 uczniów w 23 klasach. Rok 1972 jest rokiem jubileuszu 20 - lecia działalności szkoły. Kulminacyjny punkt obchodów uroczystości połączono z otwarciem nowego internatu i sali gimnastycznej. Z dniem 31 VIII 1972 roku odchodzi na zasłużony odpoczynek długoletnia dyrektorka szkoły p. Maria Cywińska. Na dyrektora powołany zostaje p. Jarosław Dyrwal, który pełnił tę funkcję do 1998 roku. Następuje dalszy rozwój placówki. Od 1975 Zasadnicza Szkoła Odzieżowa wraz z innymi typami szkół tworzy Zespół Szkół Zawodowych nr 2. W dniu 14 VI 1975 roku w uznaniu zasług i za całokształt działalności Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 nadane zostaje mu imię Elizy Orzeszkowej.Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar, który odtąd towarzyszył wszystkim na uroczystościach, w ważnych momentach życia szkoły. W tym czasie Zespół liczył już 869 uczniów, z którymi pracowało 40 nauczycieli. W IV 1977 rozpoczęła się pierwsza w dziejach szkoły obrona prac dyplomowych. Swych prac broniły 34 uczennice Technikum Odzieżowego. Wszystkie zdały z wynikiem pozytywnym. Wychowawczynią pierwszych absolwentów TO była p. Janina SIry (od 1 II 1975 wicedyrektor Zespołu). Wraz ze wzrostem liczby oddziałów w szkole zostaje powołany drugi wicedyrektor. Po odejściu p. J. Łapucia funkcję tę pełniła p.Stanisława Mocio. Z dniem 1 IX 1986 na wicedyrektorów zostają powołani p. Irena Kożuchowska i p. Józef Salomon, a następnie po odejściu na stanowisko kierownika warsztatów p. Salomona drugim wicedyrektorem zostaje p. Barbara Sorbaj. Rok 1989 jest ważny w historii szkoły z dwóch powodów: wzbogaciła sie baza lokalowa, ponieważ oddano do użytku nowy budynek warsztatów szkodnych, który połączono z budynkiem już istniejącym. Ponadto nasza placówka otrzymała odznakę "Zasłużonym dla Warmii i Mazur"wraz z rozwojem szkoły rozwijają się warsztaty szkolne. największy rozkwit warsztatów przypada na lata 1988 - 1997. Po odejściu na emeryturę p. S. Konrada funkcję kierownika warsztatów pełnili kolejno: p. Ryszard Zakrzewski, p. J. Salomon, p. Cz. Michałowski i p. D. Kobus. W całym okresie 50 lat istnienia szkoły jej mury opuściło ponad 9000 absolwentów różnych typów szkół. W roku szkolnym 1995/96 uczennice Technikum Odzieżowego (po szkole podstawowej) otrzymały promocję w 99,3 procentach. W chwili obecnej w Zespole Szkół Odzieżowych funkcjonują następujące typy szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Doszkalająca, Technikum Odzieżowe (dla absolwentów szkół podstawowych), Liceum Ogólnokształcące, Turnusowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego.W 1999 roku w wyniku konkursu na funkcję dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych owe stanowisko objął p. Zbigniew Pietrzak, a funkcję wicedyrektora pełni p. Danuta Sałata. Należy podkreślić, że nasza szkoła znana jest w środowisku. Młodzież ucząca się w naszym Zespole zawsze brała udział w uroczystościach państwowych, aktywnie działa w organizacjach młodzieżowych, rzetelnie pracowała na rzecz szkoły i środowiska. Osiągała również sukcesy w sporcie i innych dziedzinach rozsławiając imię Zespołu Szkół Odzieżowych. w dniu 20 IV 2002 spotykamy się z absolwentami naszej szkoły. Jest to okazja, by wyrazić podziękowania wszystkim nauczycielom, absolwentom, pracownikom administracji i obsługi, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju naszej placówki. Dnia 1 września 2005 roku zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Elizy Orzeszkowej w skład której wchodzą następujące szkoły: * Liceum ogólnokształcące: - grupa geoinformatyczna z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka, informatyka; - grupa prawno-administracyjna z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: wos., historia lub język polski, język obcy; - grupa bezpieczeństwo wewnętrzne z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: geografia, wos., lub język polski, język obcy; - grupa medyczna z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy; - grupa pożarnicza z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy * Technikum: - ekonomiczne z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: geografia lub matematyka, wos. - handlowe z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: geografia lub matematyka, wos. - organizacji reklamy z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: geografia , informatyka - spedycyjne z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: geografia lub matematyka, język obcy. * Branżowa Szkoła I Stopnia - o trzyletnim cyklu kształcenia w zawodach: - sprzedawca - kucharz - piekarz - cukiernik - murarz-tynkarz - stolarz - rolnik - fryzjer - mechanik pojazdów samochodowych - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - elektromechanik pojazdów samochodowych - elektromechanik - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - tapicer - monter-elektronik - blacharz samochodowy - i inne...