Bartoszyce
Szkoła Ponadgimnazjalna
Zespół Szkół w Górowie Iławeckim

Adres
ul.Kard. St. Wyszyńskiego 1, 11-220 Górowo Iławeckie
Telefon
897 611 696
Fax
897 611 696
E-mail
zsgorowoil@wp.pl
Strona www
www.zsgorowoil.edupage.org
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół to publiczna szkoła ponadpodstawowa, która składa się z liceum ogólnokształcącego i branżowej szkoły I stopnia. W Liceum Ogólnokształcącym istnieją grupy: ogólna, opiekuńczo-medyczna oraz grupa mundurowa. Wszystkie klasy liceum realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie wybierają trzy przedmioty, z których zdobywają wiedzę w zakresie rozszerzonym. Poza tym, młodzież z poszczególnych grup realizuje przedmioty uzupełniające, tj.: edukację wojskową, edukację opiekuńczo-medyczną, matematykę w naukach przyrodniczych oraz historię i społeczeństwo. Od roku szkolnego 2015/2016 istnieje grupa opiekuńczo-medyczna. Uczniowie tej grupy zdobywają wiedzę z zakresu podstaw anatomii i fizjologii, podstaw pedagogiki i psychologii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pierwszej pomocy przedmedycznej, zabiegów opiekuńczo-pielęgnacyjnych nad osobą chorą i niepełnosprawną. W ramach tego przedsięwzięcia została nawiązana współpraca ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” – Centrum „Barka” w Górowie Iławeckim, Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim, Szpitalem Powiatowym w Bartoszycach, Joannitami w Lidzbarku Warmińskim oraz Domem Pomocy Społecznej w Kamińsku. Grupa mundurowa istnieje w naszej szkole od roku szkolnego 2010/2011. Przez pierwsze trzy lata funkcjonowała jako innowacja pedagogiczna pt. „Edukacja dla obronności i bezpieczeństwa”. W ramach tej innowacji szkoła podpisała porozumienia z 9 Pułkiem Rozpoznawczym w Lidzbarku Warmińskim, 20 Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną, Powiatową Komendą Policji w Bartoszycach, Zakładem Karnym w Kamińsku oraz Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu. Oferta tej grupy skierowana jest do tych wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w resortach mundurowych. Pod okiem specjalistów uczniowie uczestniczą w zajęciach z musztry, topografii, samoobrony, strzelania, zajęciach saperskich, pierwszej pomocy przedmedycznej, obozach sprawnościowych, praktykach w policji i na przejściach granicznych.

Od 1 września 2018 r. nasza szkoła dołączyła do elitarnego grona Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych o czym poinformował minister Mariusz Błaszczak. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, nie tylko dla tego, że doceniono naszą dotychczasową pracę w tych klasach, ale również dlatego, że takich szkół w Polsce jest zaledwie 105, w naszym województwie tylko 6, a w powiecie bartoszyckim i lidzbarskim jesteśmy jedyną taką szkołą. Absolwenci naszej szkoły po ukończeniu nauki w klasie mundurowej będą mogli odbyć kilkutygodniowe szkolenie wojskowe zakończone przysięgą oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogli liczyć na ułatwienia w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Grupę ogólną tworzą uczniowie, którzy chcą zdobyć wszechstronną i ogólną wiedzę.Mają oni możliwość zdobywania i wzbogacania wiedzy poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach edukacyjnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Umożliwi to młodzieży podejmowanie kształcenia na wybranych kierunkach studiów lub szkole policealnej, a w dalszej perspektywie ułatwi młodym ludziom znalezienie pracy.

W szkole nauczane są trzy języki obce: j. angielski, j. niemiecki i j. rosyjski. Język angielski jest językiem wiodącym. Uczniowie zdobywają wiedzę z języków, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

W branżowej szkole I stopnia zarówno po gimnazjum jak i po szkole podstawowej nauka trwa 3 lata. Klasy są wielozawodwe. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego.Wiedzę zawodową zdobywają na miesięcznych kursach specjalistycznych a praktyczną u pracodawcy.

Szkoła jest przyjazna uczniom. Nauczyciele pomagają uczniom słabszym, wspierają w pracy uczniów zdolnych. Nasi uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju. Organizujemy rajdy, spotkania integracyjne klas pierwszych, ogniska, obozy sprawnościowe, wycieczki do teatrów, kin, wycieczki turystyczne, apele okolicznościowe, zabawy szkolne, kursy umożliwiające zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, Dzień Otwarty oraz uczestniczymy w imprezach powiatowych.Główne cele dydaktyczne szkoły to przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej i do dalszej nauki, do zdawania egzaminów maturalnych i zawodowych, kształtowanie umiejętności kluczowych. Główne cele wychowawcze to przygotowanie do pełnienia ważnych ról społecznych: obywatela, pracownika, członka rodziny.